Basisschool Neel

Dominicushof 5 6042 NG Roermond

  • Schoolfoto van Basisschool Neel
  • Schoolfoto van Basisschool Neel
  • Schoolfoto van Basisschool Neel

In het kort

Toelichting van de school

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van bs Neel. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en van ons zelf. Waar nodig geven we een toelichting op de cijfers en feiten. Zo bieden we u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Doelgericht leren
  • Vertrouwen
  • Betrokkenheid
  • Samen vanuit eigenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Er is, mede als gevolg van de nieuwe wijk Neeldervelt, sprake van een stijgend leerlingenaantal.

Doordat de school geen ruimte meer heeft om door te groeien heeft de school haar aannamebeleid aangepast.

Er is op school sprake van een heel diverse leerlingpopulatie (m.b.t. geloof, etnische achtergrond, sociale achtergrond, opleidingsniveau ouders en financiële mogelijkheden).

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
309
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven