Wethouder Brederodeschool

Goedendorplaan 3 2286 MV Rijswijk

  • Onze jaarlijks afsluiting waarbij ieder kind de eigen talenten kan tonen aan medeleerlingen en ouders.
  • Tijdens o.a. de rekenlessen, de zaakvakken en in het WBS-lab wordt gebruik gemaakt van Chromebooks.
  • De vakdocenten van Trias geven dansles, techniek en creatieve lessen.
  • Op het groene schoolplein kunnen kinderen overal heerlijk bewegen.
  • Spelenderwijs met elkaar oefenen,  werken, leren en onderzoeken.

Het team

Toelichting van de school

De groepen 1 t/m 8 krijgen het hele schooljaar twee keer per week bewegingsonderwijs van onze gymleerkracht.

Voor de vakken beeldende kunst, dans, techniek, muziek en theater hebben wij vakdocenten van Stichting Trias ingehuurd. Ieder vakgebied wordt gedurende een periode van 6 tot 8 weken een keer per week gegeven. Dit is naast de creatieve lessen die de groepsleerkrachten geven. 

Een keer per week wordt aan de kinderen die daarvoor in aanmerking komen extra taallessen gegeven. Dit geldt alleen voor de groepen 1 t/m 4. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Er zijn verschillende soorten verlof. Bij een langdurig verlof, zoals bijvoorbeeld ouderschapsverlof, zwangerschapsverlof etc. is ons uitgangspunt dat er een persoon of meerdere vaste personen dit verlof gedurende de gehele periode vervullen. Het belang van de continuïteit en ontwikkeling van de leerlingen is hierbij ons uitgangspunt.

Bij kortdurend verlof, zoals bijvoorbeeld verlof voor ziekte, studie etc. zoeken we een invaller die beschikbaar is. In eerste instantie kijken we naar ons eigen bestand en vervolgens schakelen we de invalpool in.

De directeur van de school is eindverantwoordelijk voor de vervanging.

Helaas hebben wij ook te maken met de huidige problematiek rondom het leerkrachtentekort. Mocht er na alle bovenstaande pogingen geen invaller beschikbaar zijn en zijn er geen andere opvangmogelijkheden, dan gaat de klas naar huis.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Bovenstaande vakgebieden bevatten de volgende onderdelen:

Bewegingsonderwijs: Lichamelijke oefening door een vakleerkracht en sport en bewegend leren en muziek en dans.

Taal is voorbereidend lezen en woordenschat. Rekenen is voorbereidend rekenen. WO is wereldoriëntatie. Onder expressie verstaan we tekenen, knutselen, drama en techniek. Deze vakken worden gegeven in de grote en kleine kring en tijdens werklessen.

Onder SOVA verstaan we alle sociale activiteiten, waaronder PBS, de Gouden Weken, de lessen van de Gelukskoffer en het bevorderen van sociale redzaamheid en gezond gedrag.

Tijdens ICT wordt er invulling gegeven aan de kernvakken.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Bovenstaande vakgebieden bevatten de volgende onderdelen:

Bewegingsonderwijs: Lichamelijke oefening door een vakleerkracht en sport en bewegend leren.

Onder taal valt ook spelling en woordenschat. Lezen is zowel technisch als begrijpend lezen. WO is wereldoriëntatie, inclusief verkeer en burgerschap. Onder expressie verstaan we tekenen, knutselen, drama, muziek en dans en techniek. Onder SOVA verstaan we alle sociale activiteiten, waaronder PBS, de Gouden Weken, de lessen van de Gelukskoffer en het bevorderen van sociale redzaamheid en gezond gedrag. Tijdens ICT wordt er invulling gegeven aan de kernvakken.

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het Ondersteuningsprofiel is in schooljaar 2020-2021 aangepast.

Basisondersteuning is de ondersteuning/zorg die op de (speciale) basisscholen geboden wordt. Om de kwaliteit van de basisondersteuning te waarborgen, stelt SPPOH een aantal kwaliteitseisen aan deze basisondersteuning bij de aangesloten scholen. Onze school heeft een basisarrangement en voldoet daarmee aan de normering zoals de Onderwijsinspectie heeft opgenomen in het waarderingskader. Passend onderwijs bieden lukt alleen als de school zicht heeft op de onderwijsbehoeften van de leerling(en). Wij werken volgens de uitgangspunten van handelingsgericht werken (HGW). HGW is een planmatige en cyclische werkwijze om onderwijsbehoeften van kinderen te ontdekken en hierin te kunnen voorzien. Door de planmatige aanpak geeft het structuur bij het omgaan met verschil in behoeften tussen leerlingen in de klas.  De WBS heeft een passend ingerichte en goed functionerende ondersteuningsstructuur. Op onze school is dit uitgewerkt in het zorgplan. Onze school is in staat om een aantal preventieve en licht curatieve interventies in te zetten. Deze interventies worden uitgevoerd binnen de zorgstructuur van de school en onder regie en verantwoordelijkheid van de school. 

Wij geven gestalte aan de basisondersteuning door middel van:

• Het model doordacht lesgeven (EDI) in combinatie met het coöperatief leren;

• Professionele leerkrachten die zich blijven ontwikkelen;

• Gespecialiseerde leerkrachten op de gebieden taal, rekenen, gedrag, ict, kleuteronderwijs, meerbegaafden en coöperatief leren;

• Een uitstekend pedagogisch klimaat door PBS;

• Het werken met 3 verschillende niveaugroepen per leerjaar;

• Tegemoet komen aan de leerbehoeften van meerbegaafden in het WBS-Lab;

• Extra taalaanbod in de groepen 1-2 voor anderstaligen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven