Wethouder Brederodeschool

Goedendorplaan 3 2286 MV Rijswijk

  • Onze jaarlijks afsluiting waarbij ieder kind de eigen talenten kan tonen aan medeleerlingen en ouders.
  • Tijdens o.a. de rekenlessen, de zaakvakken en in het WBS-lab wordt gebruik gemaakt van Chromebooks.
  • De vakdocenten van Trias geven dansles, techniek en creatieve lessen.
  • Op het groene schoolplein kunnen kinderen overal heerlijk bewegen.
  • Spelenderwijs met elkaar oefenen,  werken, leren en onderzoeken.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De Wethouder Brederodeschool volgt de leerlingen met het CITO Leerlingvolgsysteem. Op deze wijze worden de resultaten van de leerlingen gedurende hun hele schooltijd gevolgd. De school scoort hoger dan de inspectienorm.

In schooljaar 2014-2015 is de IEP-eindtoets als proef afgenomen. Vanaf schooljaar 2015-2016 wordt de IEP-eindtoets jaarlijks in groep 8 afgenomen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op onze school volgen wij de leerlingen met methodegebonden toetsen en met CITO-toetsen. Dat samen is een leerlingvolgsysteem.

2-Jaarlijks maken wij een rapportage van de leerlingen en wordt er bekeken of de kinderen voldoende groei hebben doorgemaakt. N.a.v. de analyse worden groepsplannen opgesteld/bijgesteld. Zo werken wij systematisch aan de vorderingen van onze leerlingen.

Tevens worden de kinderen gevolgd op sociaal-emotioneel gebied. Desgewenst wordt daar een plan voor gemaakt om een leerling te ondersteunen in deze ontwikkeling. De school hanteert hiervoor een eigen observatielijst en registratie.

Begin groep 8 vindt er een toets plaats welke de cognitieve capaciteiten van de leerlingen in kaart brengt, de NIO. De Eindtoets in groep 8 geeft ons een indicatie van ons gegeven onderwijs aan het einde van de basisschool.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Leerlingen krijgen eerst het voorlopige schooladvies en daarna volgt een toets. Heeft de leerling een hogere toetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan stelt de school het advies bij, tenzij het in het belang is van de leerling om dit niet te doen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

SWPBS (School Wide Positive Behavior Support) is gericht op het creëren van een omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Dit begint bij het gezamenlijk formuleren van de waarden die de school belangrijk vindt. Vervolgens benoemt het schoolteam het gedrag dat past bij deze waarden en leert het de kinderen actief aan. Adequaat gedrag wordt hierna systematisch positief bekrachtigd. Hiermee wordt een veilig en positief schoolklimaat gecreëerd, waarin elke leerling optimaal kan profiteren van het geboden onderwijs.

Op de Wethouder Brederodeschool hebben we gekozen voor de volgende waarden:

- veiligheid - verantwoordelijkheid - respect

Vanuit deze gemeenschappelijke waarden worden gedragsverwachtingen voor kinderen duidelijk gemaakt. Voor alle plekken in en om de school worden deze gedragsverwachtingen duidelijk benoemd en visueel gemaakt.

Regels en afspraken worden positief gesteld. Bij goed gedrag worden kinderen beloond met een "goed gedaan" kaartje. Bij een vooraf afgesproken aantal kaartjes gedurende een aantal weken wordt de groep beloond met een 'groepsbeloning'.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Respect

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 16 oktober 2014 heeft de school een bezoek gehad van de inspecteur van de onderwijsinspectie. Samengevat is de conclusie dat de Wethouder Brederodeschool het vertrouwen heeft van de Inspectie van het Onderwijs. In het rapport via deze link kunt u de bevindingen, conclusies en aanbevelingen lezen.

In februari 2020 is de inspectie langs geweest voor een thematisch onderzoek. Tijdens het nagesprek bleek dat de Wethouder Brederodeschool wederom het vertrouwen heeft gekregen.

Terug naar boven