OBS Nicolaas Beets

Beetslaan 97 2281 TH Rijswijk

  • Schoolfoto van OBS Nicolaas Beets
  • Schoolfoto van OBS Nicolaas Beets
  • Schoolfoto van OBS Nicolaas Beets

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op deze site van basisschool OBS Nicolaas Beets in Rijswijk.

Welke school is het beste voor mijn kind?’ Het is één van die vragen waar je als ouders voor staat. 

Op openbare basisschool Nicolaas Beets leren kinderen, net als op iedere basisschool in Nederland, lezen, schrijven en rekenen. Maar het aanbod op onze school is breder dan het reguliere aanbod. Ons thematisch wereldoriëntatie programma IPC , Engels in groep 1 t/m 8 en coöperatief werken zijn de speerpunten in onze school. Met ons onderwijs willen wij een solide basis leggen voor de toekomst van uw kind.

Wilt u meer weten over OBS Nicolaas Beets? Wij nodigen u van harte uit voor een nadere kennismaking!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen
  • Groeien
  • Vertrouwen
  • Inspireren
  • IPC school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
201
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op de OBS Nicolaas Beets is zowel voorschoolse opvang (VSO), tussen school opvang (TSO) en naschoolse opvang (BSO) aanwezig.

In samenwerking met de Up kinderopvang Beetslaan worden de VSO en BSO geregeld. De opvang vindt plaats in het gebouw van OBS Nicolaas Beets. De oudere kinderen worden opgevangen in een aparte ruimte binnen de school, de jongere kinderen in een kleuterlokaal. 

Inschrijven kan via de website van Up

De TSO wordt in samenwerking met Brood & Spelen geregeld. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een dagelijks aanwezige coördinator en vrijwilligers. Aanmelden kan via de website van Brood & Spelen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Vertrouwenspersoon

Librijn heeft twee onafhankelijke (externe) vertrouwenspersonen die u kunt benaderen met vragen  of situaties die u niet direct met de leerkracht of directie van de school wilt bespreken. De vertrouwenspersoon kan u adviseren over de te nemen stappen, behulpzaam zijn bij het zoeken naar gespecialiseerde hulpverlening of kan een bemiddelende rol spelen. De namen en contactgegevens van de externe vertrouwenspersonen voor Librijn openbaar onderwijs staan vermeld op de website van Librijn:https://librijn.nl/contact/vertrouwenspersoon-klachten. De externe vertrouwenspersoon zal in eerste instantie nagaan of de klager en aangeklaagde getracht hebben de problemen in onderling overleg op te lossen. Als dat niet of niet voldoende het geval is zal eerst worden gekeken of op deze wijze tot een oplossing gekomen kan worden. Indien dit niet het geval is gaat de externe vertrouwenspersoon na of de gebeurtenis aanleiding is tot het indienen van een klacht bij de interne klachtencommissie en begeleidt de klager desgewenst bij de verdere procedure.

Terug naar boven