School voor Speciaal Basisonderwijs Rehoboth

Dr H. Colijnlaan 3 2283 XA Rijswijk

Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs Rehoboth

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Tot en met schooljaar 2018/2019 zijn SBO scholen niet verplicht om mee te doen aan de landelijke eindtoets. In het schooljaar 2019/2020 is de eindtoets vanwege het Corona Virus niet doorgegaan. Sinds het schooljaar 2020-2021 doet ook een deel van de leerlingen mee aan de landelijke eindtoets. Wij  maken gebruik van de Route 8 eindtoets.

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We verzamelen data over de resultaten van de leerlingen door middel van observatie (OVM en Scol), methode gebonden toetsen en door middel van de Cito 3.0 toetsen.  Deze data worden op zowel leerling-, als groeps- en schoolniveau systematisch geanalyseerd en gebruikt om het onderwijs te verbeteren. Dit doen wij zoals al eerder omschreven volgens de principes van resultaat- of opbrengstgericht werken in 4D (data, duiden, doelen, doen). Op leerlingniveau via de leerlingbespreking, op groepsniveau via de groepsbesprekingen en op schoolniveau door het gezamenlijk analyseren en bespreken van de schoolanalyses van de M en E toetsen.

De resultaten van de leerlingen worden bijgehouden in het ontwikkelingsperspectief dat jaarlijks besproken wordt met ouders. Kinderen ontvangen twee maal per jaar een rapport. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Organisatie overstap po-vo

In groep 8 krijgen de kinderen een schooladvies voor de overgang naar de middelbare school. Dat is een belangrijk moment in de schoolloopbaan van uw kind. 

Hieronder kunt u lezen hoe het schooladvies op onze school tot stand komt.

Wat zijn de regels voor het schooladvies?

Het schooladvies van de basisschool dient uiterlijk 1 maart te worden vastgesteld. Dit schooladvies is bindend voor toelating tot het voortgezet onderwijs. Dat wil zeggen: de middelbare school moet uw kind toelaten op het niveau van het schooladvies. Een hoger niveau mag ook. Plaatsing op een lager niveau mag alleen als ouders daarom verzoeken. SBO leerlingen doen mee met de landelijke eindtoets. Kinderen met een IQ lager dan 75 hoeven geen eindtoets te maken. Bij deze leerlingen overleggen wij met ouders over deelname aan de toets. De uitslag hiervan geldt als een tweede gegeven.

Eindtoets en schooladvies

Doet uw kind het beduidend beter op de eindtoets dan verwacht, dan zullen wij het advies heroverwegen. Onze school kan besluiten het advies naar boven bij te stellen. Maar let op: dit hoeft niet! We kunnen ook besluiten het oude advies te handhaven. We zullen u altijd betrekken bij onze overwegingen. Als het advies naar boven wordt bijgesteld, moet uw kind op dit niveau worden toegelaten. De middelbare school mag uw kind dan dus niet weigeren omdat er twijfel is of uw kind het niveau wel aankan. Het kan gebeuren dat er op de middelbare school van uw keuze geen plaats meer is op het nieuwe niveau. Dan mag uw kind wel worden geweigerd en zult u op zoek moeten gaan naar een andere school. Indien uw kind de eindtoets minder goed maakt dan verwacht, dan blijft het eerder gegeven schooladvies gewoon gelden. Bijstelling naar beneden is dus niet aan de orde.

Totstandkoming schooladvies

In de meeste gevallen zit uw kind al geruime tijd bij ons op school. In dat geval kennen wij uw kind goed en hebben wij al vaker met u gesproken over hoe uw kind zich ontwikkelt en dit gevolgd via het ontwikkelingsperspectief (OPP). In dit Opp stond ook een verwachting over het uitstroomniveau geformuleerd. 

Op onze school werken wij met het CITO – leerlingvolgsysteem (LVS). Behalve de toetsen van het CITO nemen wij ook andere (methode gebonden) toetsen af. In groep 8 worden alle leerlingen in oktober op maat getoetst met behulp van het Cito leerlingvolgsysteem. Ook nemen we bij alle leerlingen een intelligentietest af, dit is verplicht voor al onze leerlingen. Als er al een geldige test aanwezig is, kunnen we besluiten dit niet te doen.

De leerkrachten van groep 8, de intern begeleider en de orthopedagoog bespreken alle gegevens en komen samen tot een weloverwogen voorlopig schooladvies. Wellicht is het goed om u te realiseren dat wij niet alleen naar de toetsen kijken hoe uw kind zich ontwikkelt. Ons schooladvies is gebaseerd op het totaalbeeld dat wij hebben van uw kind. Wij kijken ook naar zaken als bijvoorbeeld werkhouding, motivatie en concentratie. 

Ondersteuning bij de oriëntatie op het vo

U ontvangt in december een voorlopig schooladvies, zodat u zich tijdig kunt oriënteren op een passende vo-school. Bij dit voorlopige schooladvies zit een scholenlijst, met alle vo-scholen. De scholenlijst bevat vo-scholen, die passen bij het voorlopig basisschooladvies. Dit zijn alleen vo- scholen in de BOVO regio Haaglanden: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg. De scholenlijst is bedoeld om u te helpen bij het oriënteren op vo-scholen waar uw kind naar toe zou kunnen. Tijdens de adviesgesprekken in december zullen we met u spreken over deze lijst en bekijken welke scholen passen bij uw kind en het niveau van uw kind. Hierna maakt u met uw een kind een voorkeurslijst. Deze lijst wordt bij de eerste school van aanmelding ingeleverd.

Onderwijskundig rapport

Alle bovengenoemde zaken worden vastgelegd in een onderwijskundig rapport (OKR). Dit onderwijskundig rapport leggen wij voor aan de scholen van het voortgezet onderwijs. De scholen van het voortgezet onderwijs besluiten op basis van het onderwijskundig rapport of zij een leerling wel of niet aannemen. Om deze reden kunnen alle ouders het onderwijskundig rapport inzien voor wij dit naar de school van het voortgezet onderwijs sturen. Als ouders en school het niet eens worden over de inhoud van het onderwijskundig rapport, kunt u altijd uw eigen visie aan het onderwijskundig rapport toevoegen.

Tijdpad schooladvies

groep 1 t/m 8: Het ontwikkelingsperspectief met verwachte uitstroombestemming van uw kind wordt jaarlijks besproken tijdens oudergesprekken.

Groep 8:

  • 14 oktober: voorlichtingsavond schoolverlaterstraject.
  • oktober t/m november 2021: afname Begin groep 8 toetsen van het CITO en afname intelligentietesten
  • november: start open dagen praktijkonderwijs
  • november en december 2021 bezoeken voorgezet onderwijs scholen met de groep. We volgen dan een aantal lessen.
  • 6-10 december 2021: de school organiseert schooladviesgesprekken om met de ouders te spreken over het schooladvies. Tijdens deze avonden worden de volgende zaken besproken: OKR,  schoolhouding, scores LVS en methodetoetsen, capaciteiten van de leerling.
  • 10 januari t/m 11 februari 2022: oriëntatie voortgezet onderwijs - ouders en kinderen bezoeken open dagen van het voortgezet onderwijs op basis van het voorlopig advies.
  • 11 februari 2022 definitief advies en aanmeldlijst mee
  • 12 t/m 25 februari 2022: aanmelding voortgezet onderwijs. Het is toegestaan om uw kind bij meerdere scholen aan te melden: bij de eerste school van aanmelding levert u de voorkeurslijst in met namen van scholen welke bij uitloting een volgende keuze worden.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven