School voor Speciaal Basisonderwijs Rehoboth

Dr H. Colijnlaan 3 2283 XA Rijswijk

Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs Rehoboth

Het team

Toelichting van de school

Ons Team

De groepen

 • Kleine Beer: juf Anne, juf Ilse, juf Najoua
 • Grote Beer: juf Lou
 • Maan: juf Charlotte
 • Mars: juf Fanette en juf Melanie
 • Pluto: juf Marjolein en juf Carla
 • Mercurius: juf Cynthia
 • Jupiter: juf Sandra en meester Martijn
 • Saturnus: meester Marcel en juf Yara
 • Venus: juf Nadine en meester Martijn

Gym: juf Carla en meester Martijn

Judo: meester Shaldi

Onderwijsassistenten: juf Melanie, juf Najoua, juf Ilse, juf Yara, juf Rieneke

Zorgteam

 • IB Onderbouw/Middenbouw: juf Dominique
 • IB Middenbouw/Bovenbouw: juf Claudia
 • Logopediste:  juf Marieke
 • Cesarfysiothearpeut: Juf Anja
 • Orthopedagoog: juf Eva
 • Schoolmaatschappelijk werker: vacature

Administratie: juf Agnes

Conciërge: meester Rene

Directie:  juf Jovanka

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Verlof of incidentele ziekte van een leerkracht proberen we zoveel mogelijk intern op te lossen. Hierbij staat de sociale veiligheid van de leerlingen voorop. Een medewerker die die dag ambulant is of een bekende onderwijsassistent vervangt de leerkracht. Ook kan aan parttimers gevraagd worden extra te komen werken. Wanneer dit niet mogelijk is dan wordt een groep verdeeld. Dit geldt niet voor de grote en kleine beren. Indien deze oplossing niet mogelijk is, wordt aan ouders gevraagd hun kinderen thuis te houden.

Bij langdurige vervanging gaan we als school op zoek naar vervanging, al dan niet met behulp van een uitzendbureau. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze school telt in het schooljaar 2021-2022 9 groepen. Ieder jaar wordt er zorgvuldig gekeken naar de groepsindeling. Hierbij speelt de leeftijd van een kind een rol, maar ook het aantal onderwijsjaren, de didactische en sociale ontwikkeling. Op basis hiervan wordt bekeken in welke groep de leerling het beste past. 


Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Omdat de kinderen met zeer diverse problematiek worden aangemeld, is het noodzakelijk om gedifferentieerd te werken. Er wordt uitgegaan van de belevingswereld van het kind en van de vaak complexe problematiek die om een ontwikkelingsgerichte aanpak vraagt. Voor elk kind wordt een specifiek programma opgesteld waarbij wordt gestreefd om de einddoelen van groep 1 en 2 aan te houden

List voor Kleuters (Lezen)

Binnen LIST voor kleuters wordt consequent gewerkt met thema’s. Bij het werken met thema’s gaat het niet alleen om kennis van de wereld, maar juist ook om het niveau daarboven: het begrip. Met de kinderen werken we naar de volgende doelen toe:

 • Opbouwen van kennis-en ervaringsbasis voor taalbegrip (kritisch luisteren) enTaalproductie
 • Opbouwen van een brede en veelzijdige belangstelling voor (prenten)boeken
 • Fundamenteel begrip van de lees-en schrijfhandeling voor alle leerlingen
 • benoemen van 6 letters in januari groep 2 en het benoemen van 12 letters in juni groep 2.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Wij maken gebruik van de volgende methodes:

 • Trefwoord ( Levensbeschouwing, burgerschap)
 • Wereld in getallen (rekenen)
 • Taal op Maat
 • Spelling langs de lijn
 • Wijzer door het verkeer
 • ABCDE ik begrijp het & Nieuwsbegrip (begrijpend lezen)·
 • Kinderen en hun sociale talenten (Sociaal emotionele vorming)·
 • Moet je doen (creatieve vakken)
 • Just do it (Engels)·
 • Wereld-oriënterende vakken worden thematisch aangeboden met het digitale programma “Faqta"

Daarnaast lezen wij volgens de LIST-methodiek. Dit houdt in:

 • Voorbereidend lezen bij de jonge zorgleerlingen
 • Aanvankelijk lezen tot AVI E3
 • Voortgezet lezen vanaf AVI E3: Hommellezen( AVI E3 tot AVI E4) of Stillezen vanaf E4

we maken hierbij tot en met het aanvankelijk lezen gebruik van de materialen van Lijn 3.

Sport en bewegen

 • Gym: Alle groepen 2 keer per week volgens rooster
 • Judo: groep 1 tot en met 5 (woensdag)
 • Schoolzwemmen: groep 4 en 5 (donderdag)

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Onze school heet Rehoboth. Dit betekent letterlijk “Bron van ruimte”. Wij zijn een school voor speciaal basisonderwijs die ruimte biedt aan kinderen met specifieke behoefte op didactisch en pedagogisch gebied.  

Om op onze school te kunnen worden geplaatst, heeft een leerling een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) vanuit ons samenwerkingsverband (SPPOH) nodig. Zo’n verklaring wordt meestal aangevraagd door de basisschool waar de leerling onderwijs volgt. Het besluit voor toelaatbaarheid SBO wordt in een MDO op de basisschool genomen. Een leerling kan ook vanuit daghulp jonge kind of een andere vorm van speciaal onderwijs, naar onze school verwezen worden.

Leerlingen die toelaatbaar zijn op onze school hebben vaak een (leer)achterstand van meerdere jaren bij taal, rekenen en lezen. Tevens kunnen onze leerlingen zich kenmerken door (gediagnosticeerde) gedragsproblemen, motivatieproblemen, sociaal emotionele problematieken en faalangst. Er is veelal sprake van co-morbiditeit. De leerlingen op onze school zijn globaal in te delen in drie groepen; Jonge Zorg Kinderen, leerlingen met leerbelemmeringen en leerlingen met leerbeperkingen. Deze indeling gebruiken wij analytisch. Dat betekent dat wij onderscheid maken, maar geen scheiding aanbrengen.

Voor meer informatie zie schoolondersteuningsprofiel


Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Zorg voor het jonge kind (Joki-groep)  

Op onze school is er een speciale groep voor kinderen van 4 – 7 jaar. Omdat de kinderen met zeer diverse problematiek worden aangemeld, is het noodzakelijk om gedifferentieerd te werken. Er wordt uitgegaan van de belevingswereld van het kind en van de vaak complexe problematiek die om een ontwikkelingsgerichte aanpak vraagt. Voor elk kind in de Joki-groep wordt drie keer per jaar het Ontwikkelingsvolgmodel (OVM) van Memelink ingevuld. Per ontwikkelingsgebied wordt geobserveerd waar het kind zich bevindt op de ontwikkelingslijn en hoe de leerkracht het kan begeleiden naar een volgende stap.

Naast een vaste gespecialiseerde groepsleerkracht is er ook een onderwijsassistente aanwezig in de groep. Het onderwijs start bij de belevingswereld van het kind en verloopt vanuit een thematische en ontwikkelingsgerichte benadering. Vanwege de jonge leeftijd van de kinderen verloopt het onderwijs spelenderwijs. Door middel van speciale spelbegeleiding worden kinderen extra gestimuleerd.

In de groep wordt veel structuur en regelmaat geboden in werk en dagritme. Vaak gaat dit gepaard met visuele ondersteuning. Voor elk kind wordt een specifiek programma opgesteld waarbij wordt gestreefd om de einddoelen van groep 1 en 2 aan te houden. De kinderen worden nauwgezet gevolgd en besproken in de kleuterbespreking. Hierbij zijn de leerkracht, de IB-er en de orthopedagoog aanwezig. In deze groep wordt zorgvuldig bekeken welke vorm van onderwijs het beste bij het kind past.  

Terug naar boven