Brekeldschool

Prins Bernhardstraat 37 7462 GS Rijssen

  • Schoolfoto van Brekeldschool
  • Schoolfoto van Brekeldschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op de Brekeldschool doen tot nu toe alle leerlingen van groep 8 de Cito-Eindtoets, uitgezonderd leerlingen die in het voortgezet onderwijs (VO) naar praktijkonderwijs (PRO) gaan.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussentijdse resultaten worden gemeten door middel van methode gebonden toetsen, waarvan een weerslag is te vinden in het halfjaarlijkse leerling rapport en via methode onafhankelijke toetsen behorend bij het Cito Leerling in Beeld (leerlingvolgsysteem). Ondersteuning van de leerling in het behalen van de tussenresultaten en de reflectie daarop vindt plaats middels groepsplannen, individuele handelingsplannen, groepsbesprekingen en leerlingbesprekingen onder leiding van de IB. De meest belangrijke vorm van ondersteuning is geïntegreerd in het dagelijks gedifferentieerde lesgeven door de leerkrachten. We streven ernaar om het onderwijsaanbod op onze school zoveel mogelijk op de behoeften van onze leerlingen aan te laten sluiten. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van gedifferentieerde instructie en instructietafel. Zoveel als mogelijk is, wordt binnen de eigen groep hulp geboden. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat ondersteuning en uitdaging door de eigen leerkracht en binnen de eigen klas vaak veel effectiever is dan zorg die buiten de klas gegeven wordt.  

Bij de methode-onafhankelijke toetsen wordt gebruikt gemaakt van het programma van Cito Leerling in Beeld en ParnasSys.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Adviesprocedure 1.      

Eind groep 7: Leerkracht levert een voorlopige prognose op basis van resultaten en eigen inschatting van de mogelijkheden van een leerling aan bij de directeur. Zo mogelijk een eenduidig advies. In het geval dat er twijfel bestaat tussen twee vormen van vervolgonderwijs wordt een dubbele keuze aangegeven met de vermelding welke van de twee de voorkeur heeft en waarom. Ook leerlingen die mogelijk in aanmerking komen voor bijzondere ondersteuning in het v.o. worden aangegeven.

2.       Gelijk na de zomervakantie: De IB-er verstrekt de adviesprocedure aan de ouders van de leerlingen uit groep 8.

3.       Begin groep 8: Bij het kennismakingsgesprek tussen de ouders en de leerkracht van groep 8 informeert de leerkracht naar de verwachting van de ouders met betrekking tot de plaatsing in het voortgezet onderwijs, zowel wat betreft de schoolkeuze als het niveau dat de ouders in gedachten hebben. De leerkracht noteert deze gegevens per leerling. Tevens besteedt de leerkracht van groep 8 bij het leerlingengesprek aandacht aan deze kwestie, en vraagt het kind naar de eigen verwachtingen.

4.       September / oktober: Leerkracht groep 8 stelt voorafgaand aan de leerlingenbespreking van oktober zijn voorlopige prognose op. Dit op basis van de resultaten, de instelling en werkhouding van de leerling die hij interpreteert en omzet in een voorlopige keuze. Ook hij geeft zo mogelijk een eenduidig advies. Alleen bij twijfel wordt een dubbele keuze aangegeven met vermelding aan welke hij de voorkeur geeft en waarom. De leerkracht stelt een overzicht samen met zijn voorlopige prognose én de wens van de ouders.

5.       Leerlingbespreking oktober: Deze bespreking wordt gevoerd door directie, leerkracht groep 8 en ib‘ er. De prognoses van de leerkrachten van groep 7 en groep 8 en de gegevens uit het leerlingvolgsysteem worden naast elkaar gelegd en besproken. In dit stadium wordt een voorlopig advies geformuleerd. Het advies is zo mogelijk eenduidig.

6.       Dit voorlopig advies wordt zo spoedig mogelijk na de bespreking aan de ouders kenbaar gemaakt. De leerkracht van groep 8 draagt hier zorg voor. Daarbij wordt benadrukt dat het om een voorlopig advies gaat, dat op basis van voortschrijdend inzicht nog aangepast kan worden. Ouders met vragen over het voorlopig advies kunnen zich inschrijven voor een contactmoment. Met ouders van leerlingen die in aanmerking komen voor een arrangement of speciale route wordt afgestemd over de te volgen route richting de aanmelding.

7.       Oktober – januari: De leerkracht houdt de ontwikkelingen scherp in het oog en doet (indien nodig) tijdens de leerlingbespreking van januari / begin februari voorstellen tot bijstelling van het advies aan de IB-er en directeur. De directeur accordeert de adviezen. Daarna worden de adviezen schriftelijk verstrekt aan de ouders. Zowel eenduidige adviezen als dubbeladviezen behoren tot de mogelijkheden. Op verzoek van de JFSG wordt door de basisschool ook een uitspraak gedaan over het meest passende brugklastype voor toekomstige Fruytierleerlingen. De uiteindelijke plaatsing is de verantwoordelijkheid van de school voor voortgezet onderwijs.

8.       Ouderavond februari: a.       Advies: Ouderavond februari: Het advies en de brugklasvoorkeuren worden door de leerkracht met de ouders besproken. Hiermee is het advies definitief. Ouders die het niet eens zijn met de genomen beslissing kunnen dit kenbaar maken bij de directie. Wanneer hierover geen overeenstemming bereikt kan worden, hebben de ouders de mogelijkheid zich te wenden tot de algemeen directeur om hierin te bemiddelen. De locatiedirecteur blijft verantwoordelijk voor het advies. b.       Overdracht: Tijdens het gesprek wordt door de leerkracht aangegeven welke informatie er digitaal naar het v.o. wordt overgedragen en welke informatie tijdens de warme overdracht aan de orde zal komen. De ouders hebben het recht op inzage van dit dossier en ook het recht om aanvullingen (bezwaren of opmerkingen) toe te voegen aan het dossier.  

9.       Zo spoedig mogelijk na de ouderavond melden de ouders hun kind aan bij het voortgezet onderwijs. De aanmelding verloopt digitaal.

10.    De school zorgt voor overdracht van de leerlinggegevens aan de school voor voortgezet onderwijs.

11.    Februari – april: De gegevens van de Cito-eindtoets worden afgewacht. Ondertussen houdt de leerkracht de ontwikkelingen in het oog.

12.    In mei is er zo spoedig mogelijk na de digitale uitslag van de Cito-eindtoets een bespreking tussen directie, IB-er en leerkracht groep 8. Het advies van leerlingen die een hogere toetsuitslag hebben dan het basisschooladvies, wordt heroverwogen. Hierin wordt de voortgaande ontwikkeling van de leerling betrokken. Deze heroverweging kan ertoe leiden dat het advies naar boven wordt bijgesteld. Ook kan de uitspraak met betrekking tot plaatsingsalternatieven worden aangepast. Met de ouders van de leerlingen met een heroverwogen advies wordt hierover telefonisch afgestemd op de dag dat de officiële einduitslag op papier binnenkomt en aan de ouders ter beschikking wordt gesteld.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Een sociaal veilige school is een school waarin iedereen wordt beschouwd en behandeld als een waardevol schepsel van God en als een gerespecteerd lid van de leer- en werkgemeenschap van leerlingen, ouders en personeelsleden, die door Gods leiding in de school zijn samengebracht. De veiligheid van de ander wordt niet aangetast, maar bevorderd, op een manier die past binnen de kaders van de grondslag van de school. De objectieve veiligheid van de school kan worden afgeleid uit feiten, zoals het aantal incidenten metagressief gedrag, pesten, discriminatie of drank- en drugsmisbruik. De subjectieve veiligheid heeft betrekking op gevoelens en staat vaak los van incidenten. Gevoelens van sociale (on)veiligheid kunnen met veel zaken te maken hebben, zoals het zelfbeeld van de persoon, ervaringen in het verleden of de fysieke omgeving. Ook onaangepast gedrag dat niet tegen een persoon gericht is, kan een gevoel van onveiligheid veroorzaken.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Betrokkenheid
  • Welbevinden
  • Ruimte voor jezelf en de ander

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven