Brekeldschool

Prins Bernhardstraat 37 7462 GS Rijssen

Schoolfoto van Brekeldschool

In het kort

Toelichting van de school

De naam van de Brekeldschool, officieel “De Brekeld” is ontleend aan het akkerbouwgebied  “De Brekeld”.  De Brekeld telt momenteel ruim 220 leerlingen. De school werkt volgens het leerstof-jaarklassensysteem. Binnen de jaargroepen wordt gewerkt met verschillende instructieniveaus. Er wordt gebruik gemaakt van een LeerlingVolgSysteem (LVS-Cito) en een observatieprogramma ontwikkelingslijnen van Driestar-Educatief (voor de groepen 1 en 2). Momenteel wordt er op de Brekeld gewerkt aan een ontwikkeling volgens het BAS-concept (BAS+bouwen aan een adaptieve school) en wordt er veel geïnvesteerd in het leesonderwijs (Lezen is Top/LisT).

Het ideaalbeeld dat we nastreven is dat van een professionele, veilige, plezierige, lerende en voluit reformatorische school, die goede resultaten behaalt, een fijne werksfeer kent, een goede relatie heeft met ouders en de (nabije) wereld om ons heen. We staan open voor vernieuwing en verbetering en willen daaraan werken en richting geven vanuit onze Bijbelse principes. In deze Bijbelse principes moet onze kracht liggen; we voeden kinderen op met een (Bijbels) eeuwigheidsdoel.

Aan de school is een zogenaamde "tussenvoorziening" toegevoegd. De naam van de tussenvoorziening is Brekeldschool-De Brug. Er zijn drie groepen die per groep uit maximaal 15 leerlingen bestaan. Per 1-10-2020 zaten er 40 leerlingen op Brekeldschool-De Brug.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Afhankelijkheid van God
  • Respect + Verantwoordelijkheid
  • Samen werken
  • Vertrouwen
  • Tevredenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
253
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De groepen 1 en 2 hebben op woensdag geen school. Op maandag en dinsdag, donderdag en vrijdag hebben deze groepen dezelfde tijden als de groepen 3 - 8.

Door de scholen van onze schoolvereniging wordt gewerkt met voedingsgebieden. Binnen bepaalde, door het bestuur van de schoolvereniging vastgestelde, grenzen gaan kinderen naar een bepaalde school van onze vereniging. De kinderen, die onze school bevolken, wonen in het voedingsgebied van de school. Als zodanig zijn we als een buurtschool te kenmerken. De volgende school staat nauwelijks een kilometer verder op. Eén van de vijf scholen van onze schoolvereniging is aangewezen als 'regio' school en heeft aangepaste schooltijden.

Op onze school wordt op reguliere lesdagen op maandag, dinsdag ,donderdag en vrijdag tussenschoolse opvang (TSO) aangeboden. In het geval de leerlingen ’s middags vrij zijn is er geen TSO mogelijk. Aan-en afmelden gaat via het programma TSO-ASSISTENT. (www.tso-assistent.net). U moet zich daarvoor eerst registreren. Een registratiecode is op te vragen bij de coördinator TSO via het mailadres tso.brekeldschool@rsvr.nl

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Onze school is een veilige school. Blijkens een oudertevredenheidspeiling heeft 90% van de kinderen het naar de zin op school. 9% van de kinderen ervaart weleens iets van pesten. Graag willen we dat 100% van de kinderen het naar de zin heeft en dat geen kind wordt gepest. Daar werken we aan en voor. Ook eenzaamheid, dat rond de 10 % schommelt, willen we graag terugdringen.

Aan eenzaamheid en pesten besteden we extra aandacht.

Terug naar boven