Brekeldschool

Prins Bernhardstraat 37 7462 GS Rijssen

  • Schoolfoto van Brekeldschool
  • Schoolfoto van Brekeldschool

In het kort

Toelichting van de school

De naam van de Brekeldschool is ontleend aan het akkerbouwgebied 'De Brekeld' en telt ruim 220 leerlingen. De school werkt volgens het leerstof-jaarklassensysteem. Binnen de groepen wordt gewerkt met verschillende instructieniveaus. De school is een LisT-school. Dit betekent dat leerlingen lezen op of rond hun AVI-niveau. In het lesrooster reserveren we een half uur per dag voor lezen.

We werken aan een professionele, veilige, plezierige, lerende en voluit reformatorische school die goede resultaten behaalt, een fijne werksfeer kent, een goede relatie heeft met ouders en de wereld om ons heen. De Bijbel is onze gids en ligt onder al onze keuzes. We voeden kinderen op met een eeuwigheidsdoel.

Aan de school is een zogenaamde "tussenvoorziening" toegevoegd. De naam van de tussenvoorziening is Brekeldschool-De Brug. Er zijn drie groepen die per groep uit maximaal 15 leerlingen bestaan. Per 01-02-2023 zitten er 37 leerlingen op Brekeldschool-De Brug.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Verantwoordelijkheid
  • Respect
  • Samen-werken
  • Vertrouwen
  • Tevredenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
254
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De groepen 1 en 2 hebben op woensdag geen school. Op maandag en dinsdag, donderdag en vrijdag hebben deze groepen dezelfde tijden als de groepen 3 - 8.

Door de scholen van onze schoolvereniging wordt gewerkt met voedingsgebieden. Binnen bepaalde door het bestuur van de schoolvereniging vastgestelde grenzen gaan kinderen naar een bepaalde school van onze vereniging. De kinderen die onze school bevolken wonen in het voedingsgebied van de school. Als zodanig zijn we als een buurtschool te kenmerken. De volgende school staat nauwelijks een kilometer verder op. Eén van de vijf scholen van onze schoolvereniging is aangewezen als regioschool en heeft aangepaste schooltijden.

Op onze school wordt op reguliere lesdagen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussenschoolse opvang (TSO) aangeboden. In het geval de leerlingen door een studiemiddag vrij zijn is er geen TSO mogelijk. Aan-en afmelden gaat via het programma TSO-ASSISTENT. (www.tso-assistent.net). U moet zich daarvoor eerst registreren. Een registratiecode is op te vragen bij de coördinator TSO via het mailadres tso.brekeldschool@rsvr.nl.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven