Brekeldschool

Prins Bernhardstraat 37 7462 GS Rijssen

 • Schoolfoto van Brekeldschool
 • Schoolfoto van Brekeldschool

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als onverhoopt een groepsleerkracht niet in staat is om voor de klas te staan, dan wordt geprobeerd een invaller bereid te vinden deze taak over te nemen. Is dit niet mogelijk dan worden de ouders via een doorbellijst of op een andere wijze hierover geïnformeerd.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Het bovenstaande is een "plus-minus", omdat de roosters soms licht verschillen. Het gaat dan echter steeds om kleine verschillen.

Arbeid naar keuze/zelfst. werken is een verzamelnaam voor allerlei activiteiten, waaronder ook rekenen. Er wordt met een planbord gewerkt. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Globaal urenoverzicht per week:

Godsdienstonderwijs: 2.30 uur

Taalactiviteiten: 5 uur

Lezen: 2.30 uur

Schrijven: 1 uur

Engels: 1 uur

Rekenen/wiskunde: 5 uur

Taakuren/zelfstandig werken: 6 .00 uur (expressie; 2 uur, wereldoriëntatie, verkeer, burgerschap, sova: 5 uur)

Bewegingsonderwijs: 1,5 uur

Pauze: 1.15 uur

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Zie overzicht 'Zorgkracht Brekeldschool'. Hierop vindt u de orthobeelden waarvoor de school ondersteuning biedt. Een en ander is wel leerkracht afhankelijk en/of groepsafhankelijk. Draagkracht en draaglast van leerkracht en groep worden meegewogen. Dus steeds weer is de vraag past deze leerling bij deze leerkracht in deze groep.

Leerlingen worden zoveel mogelijk in de groep geholpen. Vanuit de visie dat de leerkracht verantwoordelijk blijft voor de leerlingen, die extra ondersteuning nodig hebben, werken wij zo lang mogelijk is binnen de groep aan de instructietafel aan extra ondersteuning.

We stellen een groepsplan en individuele plannen op. Gegevens voor het opstellen van de groepsplannen ontlenen we aan onze ervaringen in de groep en (o.a.) resultaten van het leerlingvolgsysteem (van Cito), de observaties ZIEN (leerlingvolgsysteem welbevinden en sociale ontwikkeling) en de leerlijnen van Driestar educatief/ParnasSys (observatiesysteem leerlijnen groep).

Een orthopedagoog en een schoolbegeleider worden met regelmaat geconsulteerd. De contacten lopen hiervoor via de leerkracht en de IB-er.

Ouders worden bij hulp betrokken. Afspraken hierover lopen via de IB-er en/of groepsleerkracht. 

Ambities uit het schoolondersteuningsplan zijn:

 • We hebben met elkaar helder hoe we omgaan met moeilijk gedrag: We beschikken over specifieke expertise met betrekking tot gedragsproblemen. We hebben onze grenzen helder t.a.v. gedrag en hebben daarbij een routekaart (of protocol) bij ontwikkeld. We gaan sneller en beter diagnosticeren en maatregelen nemen om problemen in de verdere schoolloopbaan te voorkomen. Dit geldt m.n. ook ten aanzien van gedrag   
 • We gaan de IB-structuur analyseren en waar nodig aanpakken ·       
 • We nemen deel aan samen opleiden (SAM) en willen een nauwere samenwerking met opleidingen (Pabo, MDGO e.d.).     

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

We willen met name de leerling goed, c.q. nog beter, volgen. Van alle leerlingen worden aantekeningen gemaakt. 

Met de IB wordt bekenen wat nodig is voor de individuele leerling. 

We maken goed gebruik van de inzet van onderwijsondersteuning voor hulp aan kleine groepen en voor individuele hulp. Dit doen we door goed overleg tussen leerkrachten en IB en door een goed inroosterern van te geven ondersteuning.

De ambitie is dat we:

- iedere leerling stappen in zijn ontwikkeling doen zetten, die bij hem of haar passen, tijdig hulp hulp en ondersteuning geven door een goede signalering;

- iedere leerling een veilige plek op school bieden, waarin de leerling zich welbevind;

- leerlingen die meer- of hoogbegaafd zijn maatwerk bieden in ons GroeiLab.

M.n. op het gebied van gedrag en grenzen aan gedrag maken we gebruik van een lijst waarin gedragingen beschreven staan. Deze lijst gebruiken we bij het vroegtijdig signaleren, om vervolgens snel (met ouders) gerichte actie te kunnen ondernemen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Kinderen, die VVE hebben gehad voorafgaand aan groep 1, krijgen dit ook op school, eventueel in aangepaste vorm. Hierover worden afspraken gemaakt.

In het gemeentelijk overleg is het volgende afgesproken:

 • Van iedere leerling van de peuterspeelzaal ontvangt de basisschool een overdrachtsformulier.
 • VVE leerlingen worden 'warm' overgedragen door een contact met ouders, leidster en leerkracht.
 • VVE leerlingen krijgen direct een handelingsplan, waardoor een doorgaande lijn van begeleiding vorm wordt gegeven.
 • VVE leerlingen worden in de kleuterperiode getoetst (Cito Rekenen voor Kleuters en Taal voor Kleuters (RvK en TvK)

Wat doen wij verder o.a. voor VVE leerlingen?

 • Wij onderhouden goede contacten met de logopedie praktijken in Rijssen.
 • Wij bespreken VVE leerlingen (maar ook anderen indien nodig) met de orthopedagoog van Driestar educatief.
 • Waar meer nodig is, kan een leerling besproken worden in het School Ondersteunings Team (SOT).
 • We vragen extra ondersteuning aan indien nodig b.v. bij Kentalis.
 • Wij gebruiken het observatie instrument van Driestar educatief/ParnasSys.

Terug naar boven