Basisschool De Kinderarcke

Herenweg 149 2465 AG Rijnsaterwoude

  • Schoolfoto van Basisschool De Kinderarcke
  • Schoolfoto van Basisschool De Kinderarcke
  • Schoolfoto van Basisschool De Kinderarcke
  • Schoolfoto van Basisschool De Kinderarcke
  • Schoolfoto van Basisschool De Kinderarcke

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

Ouders/verzorgers en inspectie hebben het recht inzage te krijgen in de opbrengsten. Voor de school is het van wezenlijk belang om voortdurend te bekijken welk rendement het gegeven onderwijs heeft. Op grond daarvan kan worden bijgesteld of op de ingeslagen weg verder worden gegaan.    

Het publiceren van cijfers kan echter ook leiden tot onjuiste en/of onbedoelde gevolgtrekkingen. De uitslag van de Centrale Eindtoets geeft slechts de leerprestatie van het gemiddelde kind weer. We gaan de cijfers niet uit de weg, maar vragen wel van de lezer om de gegevens op een goede wijze te interpreteren. We hebben in het schooljaar 2018-2019 voor de eerste keer meegedaan met Route 8.

Of de school het goed gedaan heeft hangt van meer factoren af. Het welbevinden van een kind, zijn ontwikkeling op andere dan de kennisgebieden en natuurlijk het beginniveau en de mogelijkheden van het kind bepalen mede of de school het goed gedaan heeft.  

In het schooljaar 2018-2019 is de score iets lager dan verwacht uitgevallen. De resultaten op de tussen toetsen zijn de voorgaande jaren hoger geweest. 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

De tussentoetsen van CITO worden worden in januari en juni afgenomen.

In de kleutergroep nemen we incidenteel CITO-toetsen af. In de leerjaren 3 t/m 8 nemen we de volgende toetsen af:

  • Technisch lezen met DMT en AVI
  • Begrijpend Lezen vanaf groep 4
  • Rekenen
  • Spelling

De ouders krijgen bij de rapporten een overzicht van de resultaten van de toetsen, waarop de ontwikkeling van hun kind duidelijk zichtbaar is.

In het team worden de resultaten besproken en geanalyseerd op individueel-, groeps- en schoolniveau. Indien daar aanleiding toe is worden maatregelen genomen in het onderwijs op individueel, groeps- of schoolniveau. Dit alles wordt vermeld in de groepsplannen. De resultaten worden ook op bestuursniveau gevolgd en met de directie besproken. De interne begeleiders van WijdeVenen analyseren en bespreken de resultaten. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

Toelichting van de school

Het advies van de school blijkt goed te kloppen met de werkelijke uitstroom het jaar daarna. 
Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven