Basisschool De Kinderarcke

Herenweg 149 2465 AG Rijnsaterwoude

  • Schoolfoto van Basisschool De Kinderarcke
  • Schoolfoto van Basisschool De Kinderarcke
  • Schoolfoto van Basisschool De Kinderarcke
  • Schoolfoto van Basisschool De Kinderarcke
  • Schoolfoto van Basisschool De Kinderarcke

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wij kunnen invallers aanvragen bij de vervangingspool RTC-Cella.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wij kunnen twee vakleerkrachten voor enkele uren per week inzetten:

  • De vakleerkracht muziek; deze wordt mede bekostigd uit een gedeeltelijke bijdrage van de ouders en vanuit de subsidie cultuur.
  • De vakleerkracht gym; deze wordt gefinancierd vanuit de werkdrukgelden. 

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In  groep 1/2 wordt gewerkt met thema's. Deze thema's sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen. Voor alle ontwikkelingsgebieden worden activiteiten gepland in deze thema's. Denk aan:Taal- reken-, en motorische activiteiten, knutselen, zingen, spelen en bewegen. Deze vak- en ontwikkelingsgebieden staan dagelijks op het rooster, maar zijn vaak niet als  aparte vakken te benoemen.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Bovenvermelde urentabel is een uitgangspunt. Afhankelijk van de resultaten, het onderwijsniveau en de ondersteuningsbehoefte van een groep kan dit aangepast worden. Ook voor individuele leerlingen kan afgeweken worden van deze urentabel.In de groepsplannen beschrijven de leerkrachten de organisatie, de aanpak en de tijd die zij nodig achten om de doelen en goede resultaten te halen. Zij stemmen dat af op de groep en de individuele leerlingen

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Binnen de school geven we begeleiding aan kinderen die specifieke onderwijsbehoeftes hebben op leer- en gedragsgebied. Denk daarbij aan; taal, lezen, rekenen,motoriek, concentratie, organisatie en planning van het werk en sociale vaardigheden en emotionele stabiliteit.

Heeft uw kind meer ondersteuning nodig dan horen wij dat graag tijdig, zodat wij gezamenlijk op zoek kunnen gaan naar de beste ondersteuning.

De interne begeleider bepreekt  met de leerkrachten en ouders wat wij op school extra kunnen bieden. Indien noodzakelijk schakelen we externe deskundigen in. Extra begeleiding kan gegeven worden in de groep door de leerkracht, door de onderwijsassistent of een externe specialist.

Voor kinderen met bijzonder ondersteuningsbehoefte komen we regelmatig bij elkaar met een Breed Overleg Team. Hieraan nemen die mensen deel die ondersteuning kunnen bieden o.a.; ouders, leerkrachten, interne begeleider, onderwijsspecialisten, orthopedagoog of gezinsspecialist. 

Wij vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk kinderen naar de school in de buurt kunnen. Toch kan het voorkomen dat wij niet kunnen bieden wat een kind nodig heeft om zich goed te ontwikkelen. Daarnaast kan een kind dat de veiligheid van andere kinderen in gevaar brengt niet geplaatst worden.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven