Jenaplanbasisschool De Kring

Isabella van Spanjestraat 2 5122 LE Rijen

  • gefotografeerd in vogelvlucht vanuit het noordoostelijke punt van het schoolterrein
  • gefotografeerd vanaf de straat vanuit het noordoostelijke punt van het schoolterrein
  • gefotografeerd vanaf de straat vanuit het zuidwestelijk punt van het schoolterrein
  • gefotografeerd vanaf de straat vanuit het zuidelijke punt van het schoolterrein
  • Een blik in de aula vanaf de verdieping

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Jenaplanschool De Kring biedt een veilige omgeving voor kinderen met wereldoriëntatie als hart van ons onderwijs.Op De Kring wordt gewerkt aan de totale ontwikkeling van het kind, in waar mogelijk 3-jarige stamgroepen waarbij de vier basisactiviteiten gesprek, spel, werk en viering in een ritmisch weekplan centraal staan. Wij gaan uit van de jenaplankernkwaliteiten met het kind als uitgangspunt tot zichzelf, de ander en de wereld om hem heen.Jenaplanessenties waarin kinderen moeten leren ondernemen, plannen, samenwerken, creëren, presenteren, reflecteren en verantwoorden zijn voor ons belangrijk. De Kring wil op deze wijze dat onze kinderen zelfverantwoordelijke mensen worden die een betere maatschappij bewerkstelligen. De invloed van maatschappelijke- en wetenschappelijke inzichten zorgen ervoor dat wij een lerende organisatie blijven.

Op een jenaplanschool haalt elk kind het beste uit zichzelf, maar niet alleen voor zichzelf. Kinderen leren op een jenaplanschool samenwerken om later in de samenleving mee te kunnen bouwen aan een vreedzame democratische maatschappij. Samen bereik je meer dan alleen.Het geheel is dus meer dan de som der delen. Om dit te kunnen bereiken is nodig dat kinderen onder andere ook leren communiceren, ondernemen, plannen, creëren, reflecteren, presenteren, verantwoorden. Zo wordt samenwerken… oefenen in samenleven. (Peter van Dijk, voorzitter NJPV in: jenaplan, school waar je leert samenleven; Velthausz, Winters, 2014). In een ritmisch weekrooster waarin gesprek – spel – werk en vieren elkaar afwisselen, leren de kinderen zich bovenstaande jenaplanessenties eigen te maken. Ieder kind is hierin uniek en mag zich op eigen wijze ontwikkelen waarbij ruimte is voor eenieders talent.

AANPAK

Het eerste thema van het jaar “ IK-JIJ-WIJ ” aansturen.Stimuleren van groepsvorming in de klas ( KWINKWIJZE klas)Tussenevaluatie KWINK-methode (voor sociaal en emotioneel leren)Voorstelronde in de groepen (16 en 23 november)Ophangen van de kinderbrievenbus!Anti-pestdag organiseren schooljaar 2016-2017

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • groepsbrede aanpak/heterogeen
  • preventieve activiteiten
  • groepsvorming

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven