KBS Burgemeester van Mierlo ( De BVM)

Catsstraat 2 5121 HT Rijen

  • een bezoek van peuters aan de BVM
  • op initiatief van de leerlingenraad werd een heus insectenhotel gebouwd
  • de BVM maakt gebruik van de prachtige omgeving om te leren
  • even te gast bij Brabant Golf.
  • samen met onze scholen uit Rijen een spetterend ridderfeest.

Het team

Toelichting van de school

Werken in een professionele cultuur

Onze school hecht veel belang aan een professionele cultuur, aan het samen leren en werken. Onze leraren: delen kennis, ontwikkelen kennis, nemen verantwoordelijkheid en leggen verantwoordelijkheid af en hebben een intrinsieke motivatie om werkprocessen te verbeteren. De schoolleiding stuurt op doelgerichte ontwikkeling van de school en stuurt op welbevinden van de leraren. We werken vanuit een heldere en gedeelde missie en visie van het team. Er zijn vakcoördinatoren op de kernvakken. Op deze wijze is geborgd dat de leraren betrokken zijn bij het ontwikkelen van het (onderwijskundig) beleid van de school.

Bewegingsonderwijs

Bewegingsonderwijs krijgt een steeds grotere rol in de bewegingsopvoeding van kinderen. Kinderen bewegen tegenwoordig minder en eenzijdiger thuis en op straat. Daarom is het belangrijk dat kinderen bewegingsonderwijs krijgen dat van goede kwaliteit is en door deskundige leraren wordt verzorgd. Wij beschikken over twee vakdocenten Lichamelijke Opvoeding. Zij hanteren als leidraad voor de invulling van hun lessen het Basisdocument Bewegingsonderwijs waarin de kerndoelen staan uitgewerkt in leerlijnen en tussendoelen voor de verschillende leeftijdsgroepen. Er worden totaal twaalf leerlijnen uitgewerkt, waarmee de school een breed, gevarieerd en uitdagend programma realiseert in de lestijd die voor bewegingsonderwijs beschikbaar is. De groepen 1 t/m 8 krijgen één/twee keer in de week les van een vakdocent Lichamelijke Opvoeding. Door de inzet van deze vakdocenten staan we garant voor een goede kwaliteit van lessen van ons bewegingsonderwijs.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Ziekteverzuim en afwezigheid van leerkrachten

De school en stichting Nuwelijn voeren een zo goed mogelijk arbeidsomstandighedenbeleid, met als doel om ziekte en langdurig uitvallen van haar personeel zo veel mogelijk te voorkomen. Hoewel het ziekteverzuim binnen de school en de stichting erg laag is, lukt dit niet altijd. De school zal alles in staat stellen om de continuïteit van haar groepen te waarborgen. Het is tot op dit moment nog niet voorgekomen dat wij leerlingen naar huis hebben moeten sturen bij ziekte van de leerkracht. 

Indien een leraar om de een of andere reden niet op school aanwezig kan zijn, zoeken we als school daar vervanging voor. Gelet op het personeelstekort kan het zijn dat we bij afwezigheid van de leraar enkele groepen moeten samenvoegen of verdelen. U wordt hiervan op de hoogte gesteld.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Ons sterk team van leraren heeft veel kennis en expertise in huis. Hiervan maken we optimaal gebruik. Waar nodig halen we ook kennis uit onze samenwerking met de Scholengroep Rijen en de samenwerkingsverbanden zoals het regionaal samenwerkingsverband Passend onderwijs waar onze school bij is aangesloten

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de kleutergroepen bieden we het onderwijs in thema's aan. Dit zijn thema's die dicht bij de belevingswereld van de kinderen liggen. We bieden o.a. activiteiten aan gericht op de grove en fijne motoriek, tekenontwikkeling, beginnende geletterdheid, rekenvaardigheden, ruimtelijke oriëntatie en tijdsoriëntatie. Dit alles doen we in een rijke spelomgeving omdat je tijdens het spelen ontzettend veel leert en veel vaardigheden ontwikkelt. In de kleutergroepen observeren we de ontwikkeling van de kinderen om ze zo goed te kunnen volgen. We zorgen voor een breed aanbod wat aansluit op de overgang naar groep 3. We werken met thema's uit Kleuterplein.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Opbrengstgericht werken

Op onze school werken we opbrengstgericht met als uitgangspunt dat er convergent wordt gedifferentieerd. Convergente differentiatie wil zeggen dat een leerkracht met een groep leerlingen gelijktijdig dezelfde doelen nastreeft. Het behalen van de schoolstandaard (resultaten die we willen behalen, passend bij onze leerlingen) vormt de basis voor ons onderwijsaanbod. De wijze waarop de doelen worden behaald, is verschillend en bestaat uit een basisaanpak, een verrijkte aanpak en een intensieve aanpak.De leerlingen, in de basisaanpak volgen de basis lesstof en bijbehorende instructie. Intensieve aanpak leerlingen hebben behoefte aan extra (verlengde) instructie op de basis lesstof en/of werken op een individuele leerlijn. Verdiepte aanpak leerlingen hebben onvoldoende uitdaging aan de basis lesstof. Deze lesstof wordt gecompact en er wordt instructie gegeven op aanvullende, verdiepende opdrachten.Convergente differentiatie maakt het mogelijk om op groepsniveau in te grijpen. De leraren stemmen de instructies en spelbegeleiding, opdrachten en onderwijstijd af op de behoeften van de leerlingen. Op die manier wordt het onderwijs opbrengstgericht én passend.

Motiverend leesonderwijs krijgt op onze school veel aandacht. Kinderen die veel boeken lezen, verhogen hun kans op het behalen van goede resultaten. Bij de aanpak Motiverend Lezen staat datgene centraal wat het lezen zo leuk maakt: tekst, inhoud, stijl en betekenis. Dit wordt gecombineerd met een motiverende, enthousiaste leraar en een duidelijk lesstramien met veel leestijd.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Iedere school stelt binnen passend onderwijs een ondersteuningsprofiel op, waarin de school beschrijft welke ondersteuning zij kan bieden en hoe deze ondersteuning is georganiseerd.

Ook onze school heeft een SchoolOndersteuningsPlan (SOP), dit plan is op te vragen bij de directie van de school. 

In schooljaar 2022-2023 zal er een nieuw ondersteuningsplan worden gepubliceerd.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte:

afhankelijk van de ondersteuning gaan wij in overleg met betrokkenen om de behoeftes van de leerling te verkennen. Daarna gaan wij kijken wat er mogelijk is.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

We werken op school nauw samen met peuterspeelgroep 't Peuterbos. Dit houdt in dat er regelmatig overleg is tussen de pedagogische medewerkers van de peuterspeelgroep en leraren van groep 1/2. Daarnaast organiseren we activiteiten waar groep 1/2 en de peuterspeelgroep samen aan deelnemen.

We werken in de groepen 1 en 2 thematisch. Elke zes weken staat een ander thema centraal. Deze thema's proberen we zoveel mogelijk af te stemmen met de peuterspeelgroep en groep 3-4. De kerndoelen van SLO zijn leidend in ons onderwijs aan de kleuters, deze worden spelenderwijs aangeboden. We werken met de methode Kleuterplein.

Terug naar boven