Christelijke Basisschool de Fontein

Scheldeplein 4 2987 EL Ridderkerk

  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool de Fontein
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool de Fontein
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool de Fontein
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool de Fontein
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool de Fontein

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op CBS de Fontein vinden we het van groot belang om de ontwikkeling van onze leerlingen op verschillende vakgebieden te volgen en te monitoren. Om dit te realiseren, maken we gebruik van een combinatie van methodetoetsen en tweejaarlijkse CITO-toetsing.

De gebruikelijke methodetoetsen zijn specifiek ontworpen om de voortgang van onze leerlingen binnen de diverse vakgebieden te meten. Deze toetsen bieden waardevolle inzichten in hoe elk kind zich ontwikkelt en presteert op zijn of haar eigen niveau.

Naast de methodetoetsen voeren we ook tweejaarlijks een CITO-toets uit. We maken hierbij gebruik van de nieuwste versie van CITO, namelijk "CITO Leerling in Beeld" en "Kleuter in Beeld". Deze toetsen stellen ons in staat om de voortgang van onze leerlingen in een breder perspectief te plaatsen en zorgen voor een goede doorgaande leerlijn van groep 1 tot en met 8.

Het combineren van methodetoetsen en CITO-toetsing stelt ons in staat om een compleet beeld te krijgen van de ontwikkeling van elke leerling. Dit helpt ons niet alleen om de sterke punten van onze leerlingen te identificeren, maar ook om eventuele ondersteuningsbehoeften tijdig te signaleren en hierop in te spelen. Het welzijn en de groei van onze leerlingen staan centraal bij alles wat we doen op CBS de Fontein. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In groep 8 doorlopen onze leerlingen een traject voor de overstap naar het voortgezet onderwijs. In november maken ze toetsen als onderdeel van ons leerlingvolgsysteem voor groep 8, wat helpt om een goed beeld te krijgen van hun schoolloopbaan. Deze gegevens worden verwerkt in het overstapdossier en leiden tot een voorlopig advies, dat in januari wordt gegeven.

Begin februari hebben de leerlingen de doorstroomtoets. Halverwege maart wordt het definitieve advies bekendgemaakt. Tussen 25 en 31 maart 2024 kunnen de leerlingen zich aanmelden bij een middelbare school.

Nu meldt iedereen zich tegelijk aan, wat de kans op een plek op de school van hun keuze vergroot. De periode tussen het voorlopig advies en de doorstroomtoets is korter, waardoor de meting van de cognitieve vaardigheden van de leerlingen minder beïnvloed kan worden, wat bijdraagt aan gelijke kansen voor alle leerlingen.  

Om ouders en leerlingen alvast te helpen oriënteren op de overstap naar het voortgezet onderwijs, voeren we eind groep 7 pre-voorlopig adviesgesprekken.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Onze visie op sociale opbrengsten, geïnspireerd door De Vreedzame School en Rots & Water, integreert respect, sociale vaardigheden, balans, betrokkenheid, inclusie en communicatie, allemaal binnen het kader van christelijke normen en waarden. We streven naar veerkrachtige, empathische individuen die de wereld met vertrouwen en respect tegemoet treden, met een blijvende impact op de samenleving.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Vreedzame school
  • Rots&Water (zelfvertrouwen)
  • Betrokkenheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven