IKC Rheezerveen

Bouwmansweg 3 7797 HM Rheezerveen

  • Schoolfoto van IKC Rheezerveen
  • Schoolfoto van IKC Rheezerveen
  • Schoolfoto van IKC Rheezerveen
  • Schoolfoto van IKC Rheezerveen

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

IKC Rheezerveen laat de afgelopen drie jaar een gemiddeld referentieniveau zien dat boven het landelijke gemiddeld en boven de signaleringswaarde ligt. Hier zijn we als IKC Rheezerveen trots op.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Voor het meten van de tussentijdse resultaten maakt IKC Rheezerveen sinds het schooljaar 2023-2024 gebruik van de toetsen van Dia. Met de Diatoetsen volgen wij de ontwikkeling en groei van de kinderen (ten opzichte van zichzelf). Wij maken gebruik van de volgende toetsen: Diatektst (begrijpend lezen), Diawoord (woordenschat), Diaspel (taalverzorging) en Diacijfer (rekenen). De toetsen zijn adaptief waardoor de kinderen op hun eigen niveau getoetst worden. Afname van de toetsen gebeurt twee keer per jaar. De uitslagen van de Diatoetsen geven ons inzicht in de ontwikkeling op kind-, groeps en schoolniveau. De Diatoetsen worden door het team geanalyseerd. Deze analyses zijn richtinggevend voor ons handelen. Daarnaast kunnen de Diatoetsen afgenomen worden in combinatie met de cognitieve?capaciteitentest NSCCT, waarmee de streefdoelen in de Dia-groeiwijzer in overeenstemming gebracht worden met het leerpotentieel van ieder kind. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Voorlopig schooladvies

Op IKC Rheezerveen krijgen kinderen vanaf groep 7 een voorlopig schooladvies. Het voorlopige schooladvies (preadvies) wordt onder andere gebaseerd op:  

  • resultaten op de methodegebonden toetsen en Diatoetsen; 
  • werkhouding, werktempo, motivatie en huiswerkattitude; 
  • sociale en emotionele vaardigheden.

De leerkracht van groep 7 bespreekt het voorlopige schooladvies vooraf met de kwaliteitscoördinator en de directeur.  Tijdens de driehoekgesprekken in februari/maart bespreekt de leerkracht het voorlopige advies met de kinderen en de ouders van groep 7. In groep 8 wordt gekeken of het voorlopige schooladvies wel/niet bijgesteld kan worden. Indien deze wordt bijgesteld dan worden ouders samen met hun kind in de periode van 10 t/m 31 januari uitgenodigd voor een gesprek. Op IKC Rheezerveen adviseren wij kansrijk. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat het voor kinderen loont om het schooladvies naar boven bij te stellen. 

Doorstroomtoets 

Op IKC Rheezerveen maken de kinderen van groep 8 met ingang van het schooljaar 2023-2024 gebruik van de doorstroomtoets van Dia. De toets geeft een objectief beeld van de capaciteiten op het gebied van lezen, taalverzorging en rekenen.

Definitieve schooladvies 

De uitslag van de doorstroomtoets is uiterlijk 16-03-2024 bekend. De uitslag van de doorstroomtoets wordt nadat de uitslag binnen is zo snel mogelijk besproken met de leerkracht van groep 8, kwaliteitscoördinator en directeur. De uitslag van de doorstroomtoets wordt naast het voorlopige advies gelegd.  Vaak komt de uitslag van de doorstroomtoets overeen met het voorlopige advies. Wanneer deze uitslag afwijkt dan heroverwegen we als IKC Rheezerveen het schooladvies en stellen deze indien nodig bij. Het voorlopige advies mag naar aanleiding van de doorstroomtoets niet bijgesteld worden naar beneden.

Medio maart worden de adviesgesprekken gehouden met het kind en de ouders betreffende de keuze voor het voortgezet onderwijs. Dit gesprek wordt gevoerd door de leerkracht van groep 8. In dit gesprek wordt het definitieve schooladvies vastgesteld. 

Score doorstroomtoets afwijkend van voorlopig schooladvies 

Maakt een kind de doorstroomtoets beter dan verwacht dan geeft IKC Rheezerveen een hoger definitief schooladvies. Alleen als het in het belang van het kind is, kunnen we besluiten het advies niet te verhogen. Indien nodig kan de orthopedagoog van Chrono geconsulteerd worden. Is de uitkomst van de doorstroomtoets lager dan het schooladvies, dan verandert het definitieve schooladvies niet.  

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De kernwaarden van IKC Rheezerveen 'Geloof, Samen, Betrokken, Eigenaarschap, Nieuwsgierig en Veerkracht' komen volop terug in de methodiek 'Vreedzaam' die een rode lijn vormt door ons kindcentrum. Er is expliciet aandacht voor het versterken van de sociale, emotionele en burgerschapscompetenties van de kinderen. Daarnaast wordt er gewerkt aan een positief en veilig sociaal klimaat in de groep en het kindcentrum. Op IKC Rheezerveen leren kinderen dat zij deel uitmaken van de gemeenschap die het kindcentrum vormt en leren hier een bijdrage aan te leveren. De kinderen leren oog en oor te hebben voor anderen, zich verantwoordelijk te voelen voor het algemeen belang: initiatiefrijk, zorgzaam en betrokken. We besteden expliciet aandacht aan het feit dat de kinderen waardevol zijn, meetellen en dat zij het verschil kunnen maken. Dit komt terug in 'Geloof in jezelf'. De mening en de grenzen van onze kinderen zijn belangrijk; de leren de kinderen om dit bespreekbaar te maken.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Geloof en samen
  • Betrokken en eigenaarschap
  • Nieuwsgierig en veerkracht

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven