IKC Rheezerveen

Bouwmansweg 3 7797 HM Rheezerveen

 • Schoolfoto van IKC Rheezerveen
 • Schoolfoto van IKC Rheezerveen
 • Schoolfoto van IKC Rheezerveen
 • Schoolfoto van IKC Rheezerveen

Het team

Toelichting van de school

Het schooljaar 2023-2024 werken we met de volgende groepen:

 • Peuterspeelzaal: Juf Sharon
 • Groep 1-2: Juf Marjan en juf Kaylee
 • Groep 3-4: Juf Marlien en juf Kaylee
 • Groep 5 t/m 8: Juf Stephanie

Daarnaast zijn er een kwaliteitscoördinator, een onderwijsassistent en twee pedagogisch medewerkers werkzaam op IKC Rheezerveen. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Soms kan een leerkracht afwezig zijn. Bijvoorbeeld vanwege ziekte of verlof. We proberen dan altijd vervanging te regelen, omdat we het belangrijk vinden dat kinderen geen onderwijstijd missen. Voor het inzetten van de vervanging hebben we de volgende afspraken:

 1. Eerst vragen we of de duo-partner van de leerkracht de lessen kan overnemen.
 2. Lukt dat niet? Dan kijken we of een leerkracht kan invallen uit het eigen schoolteam. Dit mag ook een oud-leraar zijn. Of iemand die al met pensioen is.
 3. Lukt dat ook niet? Dan zoeken we iemand van onze lijst met invalleerkrachten (A-pool van Chrono). Vinden we dan nog steeds geen vervangende leerkracht? Dan bepaalt de directeur hoe we dit oplossen. Dit kan zijn door een een vakdocent, kunstenaar in te zetten voor een dag. Soms verdelen we de kinderen tijdelijk over andere groepen. Als het echt niet anders kan, dan sturen we de kinderen naar huis. We proberen dit altijd zo snel mogelijk aan u als ouder(s)/verzorger(s) door te geven.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 1 en 2 is er veel ruimte voor begeleid spel in de hoeken en voor vrij spel binnen en buiten. Middels verschillende thema's (van o.a. de Kleuteruniversiteit en Blink) wordt er gewerkt aan verschillende doelen (leerlijnen van ParnasSys). In de week zijn er een aantal momenten in waarop de kinderen samenkomen in de kring om gerichte activiteiten te doen op het gebied van bijvoorbeeld taal en rekenen. 


Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De kernvakken rekenen, taal/spelling en (begrijpend) lezen staan centraal in ons onderwijs. We geven de kinderen de benodigde basiskennis- en vaardigheden mee om goed te kunnen functioneren in de maatschappij en in het vervolgonderwijs.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De ondersteuningsstructuur  

IKC Rheezerveen hanteert een systeem voor zorgverbreding. Doel hiervan is het zo vroeg mogelijk signaleren van ontwikkelings- en leerachterstanden. Ook als er sprake blijkt te zijn van een voorsprong, proberen we een ander, passend aanbod te bieden. Onze kwaliteitscoördinator coördineert, adviseert en coacht bij het vormgeven van dat wat nodig is om tegemoet te komen aan specifieke ondersteuningsbehoeften van kinderen. Indien nodig neemt zij contact op met externe instanties.   

Op een aantal vaste momenten in het jaar (januari en juni) worden landelijk genormeerde toetsen (Diatoetsen) afgenomen voor rekenen, taalverzorging, lezen en woordenschat in groep 3 - 8. Deze gegevens vormen samen met de methodetoetsen, onze observaties, vragenlijst Kindbegrip!, SIDI, en gespreksgegevens de basis voor het formuleren van onderwijsbehoeften van uw kind. Al deze gegevens worden verzameld in het leerlingvolgsysteem ParnasSys.   

Consultatiegesprekken   

Wanneer de ontwikkeling van uw kind vragen of zorgen oproept overlegt de leerkracht met de kwaliteitscoördinator. Er kan dan een consultatie aangevraagd worden bij de orthopedagoog van Chrono. Hiervoor wordt u als ouder altijd uitgenodigd. Tijdens een consultatiegesprek wordt besproken wat nodig is om beter tegemoet te komen aan de ondersteuningsbehoeften. Soms kan het zijn dat er een observatie en/of onderzoek nodig om meer informatie te verzamelen. 

Ondersteuningsteam? / Samen Doen

In het ondersteuningsteam worden vragen van school en/of ouders die breder zijn dan alleen het cognitieve vlak besproken. In het ondersteuningsteam zijn altijd de kwaliteitscoördinator en een CJG-medewerker (jeugdverpleegkundige van de GGD en/of schoolmaatschappelijk werker van Samen Doen) aanwezig. De ouders worden uitgenodigd voor de bespreking. Afhankelijk van de vraag, kunnen?ook andere deskundigen uitgenodigd worden.?

?Meer- en hoogbegaafde kinderen  

We willen op IKC Rheezerveen (meer)begaafde leerlingen een passend en gestructureerd aanbod realiseren. Wij zijn ons ervan bewust dat deze kinderen specifieke ondersteuningsbehoeften hebben. Binnen IKC Rheezerveen zijn kennis en materialen aanwezig over de werkwijze rondom meer- en hoogbegaafde kinderen. We steken in op leren leven, leren leren en leren denken. 

Talentenklas/ Manifesto  en de Klusklas  

Het samenwerkingsverband afdeling Coevorden-Hardenberg organiseert jaarlijks twee plusklassen met de naam MANIFESTO. Dit zijn klassen voor kinderen die meer- en hoogbegaafd  zijn. Zij komen iedere week op woensdag bij elkaar op een basisschool. Hierbij gaat het om de kinderen uit de groepen 5, 6 ,7 en 8. De kinderen krijgen opdrachten mee om op hun eigen school aan verder te werken. Doel is het leren leren en om ontwikkelingsgelijken te ontmoeten. Chrono en het Vechtdal College hebben samen de  talentenklas. In de talentenklas wordt extra leerstof aangeboden voor kinderen uit groep 8 die daarvoor in aanmerking komen. De extra activiteiten worden zowel in Hardenberg als Dedemsvaart georganiseerd in een gebouw van  het Vechtdal College. Ook is er op deze wijze de klusklas: kinderen uit groep 8 die met name vanuit de praktijk leren, komen hiervoor in aanmerking.      

 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Onze ambitie voor het komende jaar is om de basis verder te versterken zodat alle kinderen profiteren van goed onderwijs. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Bij de opvang en peuterspeelzaal van 'De Beestenboel' wordt er gewerkt met een rijk aanbod vanuit Uk en Puk. Het reguliere aanbod wordt aangeboden in twee ochtenden peuterspeelzaal. Als de kinderen 3,5 jaar zijn, starten we met het 'pleuteren': deze kinderen gaan eens per maand met hun leeftijdsgenootjes en hun bekende leidster een uur 'op visite' bij groep 1-2. Zo kunnen ze alvast wennen.  

Er zijn kinderen die extra ondersteuning nodig hebben op het gebied van taal, rekenen, motoriek of de sociaal- en emotionele ontwikkeling (kinderen met een VVE-indicatie). Voor deze kinderen bieden we het VVE-traject. Dit traject houdt in dat peuters vier ochtenden in de week naar de peuterspeelzaal komen. Zo wordt er extra aanbod gegeven om de gebieden die meer aanbod nodig hebben te stimuleren.

Terug naar boven