Chr Basisschool

Bouwmansweg 3 7797 HM Rheezerveen

  • Schoolfoto van Chr Basisschool
  • Schoolfoto van Chr Basisschool
  • Schoolfoto van Chr Basisschool
  • Ruimte om te groeien!
  • Schoolfoto van Chr Basisschool

Het team

Toelichting van de school

Bij de opvang / peuterspeelzaal werken 3 leidsters (waaronder de directeur).

We hebben 5 leerkrachten (1 meester, 4 juffen) en een directeur.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of verlof van een leerkracht kunnen wij voor vervanging putten uit de invalpool van stichting Chrono. Deze bestaat uit leerkrachten die een vaste benoeming hebben voor een aantal dagen en flexibel inzetbaar zijn. Zij worden o.a.  ingezet voor vervanging bij ziekte maar ook wanneer langdurig verlof moet worden ingevuld. 

De directie kan een verzoek uitzetten bij het mobiliteitscentrum ObT (onderwijs bureau Twente). Zij koppelen het verzoek aan een invaller. Wanneer bij plotseling noodzakelijk verlof er geen invaller beschikbaar is, wordt de vervanging zo mogelijk intern geregeld. Dit kan door inzet van andere leerkrachten die parttime werken op ons IKC.

Door toenemende personeelstekorten zou het kunnen voorkomen dat vervanging niet geregeld kan worden. In dat geval zou het kunnen voorkomen dat we genoodzaakt zijn groepen samen te voegen of een groep naar huis te sturen. Wij streven er naar om u hier dan minimaal 1 dag van tevoren over te informeren.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

We willen voor elk kind een ononderbroken ontwikkeling. Daarom zijn we de IKC-samenwerking met dagopvang / PSZ ‘De Beestenboel’ aangegaan. De samenwerking wordt steeds verder uitgebreid.

Wij werken met 3 thuisgroepen: groep 1/2, 3/4/5 en 6/7/8. Dat zijn de groepen waar kinderen thuis horen, waar lief en leed wordt gedeeld. De dag wordt in deze groep begonnen en afgesloten. Er zitten 15 tot 20 kinderen in een thuisgroep.

Na de start gaan we over op instructiegroepen: in groepen van maximaal 10 kinderen wordt er uitleg gegeven. We willen steeds meer inspringen op gepersonaliseerd onderwijs door instructiegroepen flexibel te houden: voor ieder kind een passend aanbod.

De taal/leesontwikkeling is  bij ons een belangrijk aandachtspunt. Leerlingen met taalachterstand krijgen extra instructie, extra aanbod en extra tijd. Externe instanties als Logopedisch Spectrum en Kentalis ondersteunen de leerling en bieden leerkrachten de nodige kennis bij bijzonderheden.? 

Als er een kind aangemeld wordt op ons IKC, willen we een fijne en passende plek kunnen bieden. Soms is een andere school een betere plek (zie ook 'ondersteuning van de leerlingen'). De werkwijze rond toelating, schorsing en verwijdering kunt u in de bijlage lezen. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Het is niet zo dat het aanbod van de groepen 1 en 2 duidelijk is af te bakenen in vakken. We werken aan een thema en activiteiten worden in elkaar verweven. Het uitgangspunt voor het aanbod van de kinderen zijn de doelen van de Leerlijnen Parnassys en op basis daarvan worden activiteiten gekozen. Wij vinden het van groot belang dat de kinderen veel spelen en bewegen en zullen waar mogelijk het aanbod ook op die manier vormgeven. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In ons IKC werken we op een kleinschalige manier. Dat betekent dat we de kinderen, hun thuissituatie en de ondersteuningsbehoeften goed kennen.

Diferentiatie in kleine kringen

Onze organisatie is er op gericht dat we bij Rekenen, Taal en Lezen instructie in heel kleine instructiegroepen geven (max. 10 kinderen). Daarbij is er veel ruimte voor individuele behoeften tijdens het leerproces. Bij deze kleine instructiegroepen worden er keuzes gemaakt: zijn er kinderen die helemaal niet meer of maar heel kort mee hoeven te doen, omdat ze het doel al (bijna) beheersen? Zij krijgen een andere opdracht. Welke kinderen hebben extra instructie- en oefentijd nodig? Zij werken langer met de leerkracht door als het grootste gros zelfstandig aan een opdracht begint. In het schooljaar 2020 - 2021 leiden we een specialist meer- en hoogbegaafdheid op om samen het aanbod en de begeleiding van deze kinderen te versterken.    

Eigenaarschap 

Leerkrachten vragen in driehoeksgesprekken de kinderen en hun ouders terug te kijken op voorgaande periode en samen worden doelen opgesteld voor komende periode. De kinderen krijgen daarbij ruimte om mee te denken en hun eigen ideeën te laten horen.  

Aansluiten

Ons doel is om in de toekomst minder over ‘gemiddelden’ te spreken en meer te kijken naar de ontwikkeling van het individuele kind; we willen stappen gaan zetten in het gepersonaliseerde onderwijs. Kinderen bij wie de leerlijn wat anders gaat dan gemiddeld, zijn daarom in Rheezerveen aan het goede adres. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op hetzelfde tijdstip. Als het nodig is, kunnen kinderen relatief eenvoudig van instructiegroep veranderen en aanschuiven bij een andere groep die beter past. Dit alles gaat natuurlijk in overleg met het kind, de ouders en deskundigen. De intern begeleider ondersteunt de leerkrachten bij het invullen van het onderwijsproces als het wat anders gaat dan de standaard aanpak.  

Opvang en onderwijs onder 1 dak

Omdat we een IKC zijn, is er nauw overleg met de peuterspeelzaal / opvang ons gebouw. Voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of een achterstand kunnen we materialen bij elkaar lenen en kennis kan over en weer gevraagd worden. We stemmen de aanpak op elkaar af, zodat er geen ontwikkelenergie verloren gaat bij de overgang naar de basisschool. 

Meer informatie kunt u vinden in ons School Ondersteunings Profiel (SOP), deze is toegevoegd als bijlage bij deze pagina van www.scholenopdekaart.nl .

Als extra ondersteuning nodig is 

Ons beleid is er op gericht om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de onderwijsbehoefte van de leerlingen. Dat hebben we binnen onze school op verschillende manieren vormgegeven, zoals een positief pedagogisch klimaat met behulp van de vreedzame schoollessen, zelfstandig werken binnen de groepen en een passend leerstofaanbod met extra ondersteuning waar nodig. Hieronder staat beschreven hoe wij de extra ondersteuning op onze school inhoud geven.   

Wanneer ouders hun kind met een speciale onderwijsbehoefte bij ons aanmelden, bekijken we samen of we hier voldoende tegemoet aan kunnen komen.  Bij deze afweging spelen de volgende factoren een rol: 

1. Hoeveel aandacht is er nodig; hoeveel handen zijn er in de klas nodig? 

2. Zijn er aangepaste onderwijsmaterialen nodig? 

3. Wat is er nodig in de ruimtelijke omgeving (gebouw)?                                                                                 

4. Welke expertise is er nodig? (Hierbij gaat het om de competenties op het gebied van 'special educational needs'. Is er teamexpertise en of specialistische expertise nodig?) 

5. Welke samenwerking met externe organisaties is nodig?                    

Voor de meeste leerlingen lukt het de leerkrachten goed om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften. Soms heeft een leerling extra gespecialiseerde ondersteuning en begeleiding nodig die in de basisschool niet geboden kan worden. Ouders, leerkrachten en intern begeleider kijken dan naar een onderwijsvorm waarin tegemoet gekomen kan worden aan wat deze leerling nodig heeft. De leerling kan dan verwezen worden naar een “speciale school voor basisonderwijs” of een school voor “speciaal onderwijs”.  Het bestuur van het reguliere onderwijs verplicht om voor iedere leerling die bij één van haar scholen (voor regulier onderwijs) staat ingeschreven of wordt aangemeld, passend onderwijs te bieden. Wanneer dat niet lukt in de betreffende school, dan biedt het bestuur een alternatief waarin wel op een goede wijze maatwerk geleverd kan worden.    

Onze school is aangesloten bij  het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs ”Veld, Vaart & Vecht.“ Dit samenwerkingsverband bestaat uit vier afdelingen. Wij vallen onder de afdeling “Coevorden- Hardenberg,”.    

Passend onderwijs

Het bestuur van de school waar uw kind is ingeschreven of wordt aangemeld is verantwoordelijk voor een goed onderwijsaanbod ook wanneer uw kind is aangewezen op speciaal onderwijs. Voor bijna alle leerlingen lukt het de basisschool goed om rekening te houden met de wijze waarop kinderen leren. Soms echter vraagt een leerling om zich goed te kunnen ontwikkelen zo’n gespecialiseerde ondersteuning en begeleiding dat deze in de basisschool niet meer geboden kan worden. In die gevallen is dat de ouders en leraren meestal ook in een vroeg stadium duidelijk en kan in onderling overleg besloten worden dat de school onvoldoende in huis heeft om een voldoende afstemming te bieden. Voor een onderwijsvorm waarin beter rekening gehouden kan worden met wat deze leerling nodig heeft kan dan verwezen worden naar bijvoorbeeld een “speciale school voor basisonderwijs” of een school voor “speciaal onderwijs”. 

Om in die gevallen te voorkomen dat de ouders en de school bij het zoeken naar een school die goed “past” bij deze leerling van het kastje naar de muur verwezen worden, heeft de minister het onderwijs (de scholen voor gewoon onderwijs en de scholen voor speciaal onderwijs) de opdracht gegeven om hierover sluitende afspraken te maken. Het bestuur van het regulier onderwijs (Wet op Passend Onderwijs 2014) is verplicht om voor iedere leerling die bij één van haar scholen (voor regulier onderwijs) staat ingeschreven of wordt aangemeld “passend onderwijs” te bieden.  Wanneer dat niet lukt in de betreffende school, dan moet het bestuur een alternatief kunnen bieden waarin wel op een goede wijze maatwerk geleverd kan worden. In onze regio (Coevorden-Hardenberg, Mariënberg, Ommen en Slagharen) is deze wet voorbereid door de gezamenlijke besturen van basis -  en voortgezet onderwijs en de besturen van scholen die speciaal onderwijs in en buiten de regio aanbieden.

We willen het passend onderwijs zo “thuis-nabij” mogelijk te realiseren, zodat leerlingen - waar het maar even kan - ook voor het speciaal onderwijs in de regio terecht moeten kunnen.  Ons bestuur valt onder het samenwerkingsverband “Veld, Vaart en Vecht”, waarin de besturen van onze regio samenwerken. De gezamenlijke besturen beschrijven in het Ondersteuningsplan hoe zij vorm en inhoud zullen geven aan passend onderwijs.

In het Ondersteuningsplan wordt voor twee jaar beschreven welke afspraken over passend onderwijs gemaakt zijn, hoe voorkomen kan worden dat de ouders bij het zoeken naar een goede school van de ene naar de andere commissie verwezen worden, hoe het speciaal onderwijs zoveel mogelijk thuis nabij georganiseerd kan worden en hoe de ouders en leraren bij deze plannen betrokken worden. Ouders van leerlingen die zijn aangewezen op speciale onderwijsvoorzieningen staan op basis van dit plan niet alleen in het zoeken naar een goede onderwijsvoorziening voor hun kind. Het bestuur van de school blijft - ook wanneer de school zelf het gewenste niet kan leveren - verantwoordelijk voor een goed passend alternatief.  In het Afdelingsplan van onze “Afdeling Coevorden-Hardenberg” wordt de wijze waarop de ouders, de school en de afdeling daarbij als partners samenwerken nader geconcretiseerd. Zowel het Ondersteuningsplan van het SWV Veld, Vaart & Vecht als het Afdelingsplan van de afdeling Coevorden-Hardenberg staat op de website van het SWV Veld, Vaart & Vecht, http://www.veldvaartenvecht.nl.  

Commissie voor Arrangeren en Toewijzen (CAT)

Toewijzen

De CAT van de “Afdeling Coevorden-Hardenberg” is onder meer verantwoordelijk voor een goede toewijzing van voorzieningen voor leerlingen die zijn aangewezen op speciale onderwijsvoorzieningen. Behalve de school voor speciaal basisonderwijs van de afdeling (SBO De Oase) kan dat ook een school voor speciaal onderwijs. zijn. De ouders zijn in alle gevallen waarbij een andere school in aanmerking komt als “partner” betrokken bij een eventuele verwijzing. Vertegenwoordigers van de scholen voor s(b)o (expertise) maken deel uit van de CAT. Wanneer een beschikking van de CAT anders uitpakt dan de ouders goed lijkt, dan kunnen zij binnen een termijn van zes weken bezwaar aantekenen tegen een door de CAT genomen beslissing.

Adviseren

Vragen van school en ouders waarbij een gezamenlijke inzet van onderwijsondersteuning en jeugdzorg van belang is,  kunnen ook aan de CAT voorgelegd worden. In het ouderformulier kunnen de ouders aangeven of zij bij deze CAT-bespreking aanwezig willen zijn. De bespreking in de CAT sluit aan op de ondersteuningsteams op schoolniveau zoals deze in alle scholen van onze afdeling functioneren. 

Arrangeren

Wanneer voor een goede afstemming op de specifieke onderwijsbehoeften van een leerling een bijzondere inspanning van de school wordt gevraagd (d.w.z. dat de basis-ondersteuning zoals deze beschreven is in het “Schoolondersteuningsprofiel” daarin niet of onvoldoende voorziet) dan kan de school via de eigen orthopedagoog extra-ondersteuning inzetten. Wat er nodig is voor het kind, de leerkracht en de ouders wordt beschreven in het ontwikkelingsperspectief  (OPP). De schoolbesturen hebben hiervoor van het SWV een budget gekregen en kunnen dit naar eigen inzicht inzetten voor kinderen, die extra ondersteuning nodig hebben. Dit noemen we een arrangement, dit kan zijn op bijvoorbeeld het gebied van expertise, die de school niet heeft, en/of extra handen en/of specifieke materialen. Er wordt ook altijd gekeken of er thuis ook ondersteuning nodig is en dit kan dan gerealiseerd worden via de Samen Doen teams.  De school kan ambulante begeleiding inzetten vanuit de SBO De Oase te Hardenberg of vanuit de SO scholen (Kentalis (landelijk), cluster 3, bijvoorbeeld Boslust te Ommen of Twijn te Zwolle of van Ambulant begeleiders met cluster 4 ervaring (gedragsproblematiek)  Er is binnen de besturen een interne ondersteuningsstructuur beschreven, waarin de richtlijnen hiervoor staan.


De ondersteuningsstructuur  

Onze school? hanteert een systeem voor zorgverbreding. Doel hiervan is het zo vroeg mogelijk signaleren van ontwikkelings- en leerachterstanden. Ook als er sprake blijkt te zijn van een voorsprong, proberen we een ander, passend aanbod te bieden.   Onze intern begeleiders is Anita Rensink. Zij coördineert, adviseert en coacht bij het vormgeven van dat wat nodig is om tegemoet te komen aan specifieke ondersteuningsbehoeften van leerlingen. Indien nodig neemt zij contact op met externe instanties.   

Op een aantal vaste momenten in het jaar (januari en juni) worden landelijk genormeerde CITO toetsen afgenomen voor rekenen, spelling en technisch en begrijpend lezen (CITO) in groep 3 - 8. Deze gegevens vormen samen met de methodetoetsen, onze observaties, vragenlijst ZIEN!, SIDI, en gespreksgegevens de basis voor het formuleren van onderwijsbehoeften van uw kind. Al deze gegevens worden verzameld in het leerlingvolgsysteem ParnasSys.   

Consultatiegesprekken   

Wanneer de ontwikkeling van uw kind vragen of zorgen oproept overlegt de leerkracht met de intern begeleider. Er kan dan hulp worden ingeroepen van de orthopedagoge van ons samenwerkings-verband, Femke Faber. Deze besprekingen worden consultatiegesprekken genoemd. Hiervoor wordt u als ouder altijd uitgenodigd. Tijdens een consultatiegesprek wordt besproken wat nodig is om beter tegemoet te komen aan de ondersteuningsbehoeften.

  

Ondersteuningsteam? / Samen Doen

In het ondersteuningsteam worden vragen van school en/of ouders die breder zijn dan alleen het cognitieve vlak besproken. In het ondersteuningsteam zijn altijd de IB’er en een CJG-medewerker (jeugdverpleegkundige Joke Muis van de GGD en/of schoolmaatschappelijk werker Willemijn Henniphof van Samen Doen) aanwezig. De ouders worden uitgenodigd voor de bespreking. Afhankelijk van de vraag, kunnen?ook andere deskundigen uitgenodigd worden.?Wanneer de school een kind wil bespreken in het ondersteuningsteam wordt hier altijd vooraf schriftelijk toestemming voor gevraagd aan de ouders.    

Samen - Doen is een samenwerking van verschillende organisaties in de gemeente Hardenberg. Een overzicht van de inloopspreekuren staan op de site van Samen – Doen. Voor vragen of hulp kunt u ook direct contact opnemen met medewerkers van de Samen – Doen – Teams.  De contactgegevens zijn:  Telefoonnummer: 140523 Email: samendoen@hardenberg.nl ? Meer informatie is te vinden op de website van Samen – Doen: www.hardenberg.nl/samen-doen/   

Jeugdgezondheidszorg van de GGD? 

Op school werken we samen met de GGD. De gemeente waarin u woont heeft de Jeugdgezondheidszorg (GGD) gevraagd kinderen en hun ouders hierbij te ondersteunen. Bijvoorbeeld door gezondheidsonderzoeken te doen en adviezen en vaccinaties te geven. Maar u kunt ook tussendoor bij de GGD terecht. Jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en doktersassistenten denken graag met ouders mee. Veel ouders kennen de GGD al van het consultatiebureau. In de basisschoolperiode nodigt de GGD de kinderen een paar keer uit voor een gezondheidsonderzoek of komen ze op school om voorlichting te geven. Voor de gezondheidsonderzoeken ontvangen ouders een uitnodiging via de mail en een herinnering via SMS.  De onderzoeken zien er als volgt uit: 

? Als uw kind 5 of 6 jaar oud is; de doktersassistente komt eerst een keer op school voor een ogen- en gehoortest. Op een later moment nodigt de GGD uw kind samen met een ouder uit bij ons op het consultatiebureau voor een consult met onze jeugdverpleegkundige. 

? Als uw kind 10 of 11 jaar oud is; tijdens dit onderzoek komt de doktersassistente op school en meet ze de lengte en het gewicht van uw kind. U vult als ouder van tevoren online een vragenlijst in en u kunt hier ook zelf vragen in stellen. Bijvoorbeeld over groei, ontwikkeling, gedrag en opvoeding. De GGD neemt hierover contact met u op. 

? Als uw kind in groep 7/8 zit; de GGD komt in de bovenbouw een keer op school om voorlichting te geven over een gezonde leefstijl.   

De resultaten van de gezondheidsonderzoeken op school leest u terug het online ouderportaal ‘Mijn Kinddossier van de GGD’. In Mijn Kinddossier kunt u gegevens en adviezen van onze jeugdarts en jeugdverpleegkundige nalezen.  Inloggen kan via www.ggdijsselland.nl/mijnkinddossier.nl.Als ouder weet u het beste hoe het met uw kind gaat. Maar twijfelt u ergens aan? Bel of mail de GGD. Of loop zonder afspraak binnen tijdens het inloopspreekuur! De tijden staan op onze website. Contact afdeling Jeugdgezondheidszorg: 

Telefoon 088 443 07 02 (op werkdagen) 

E-mail jeugdgezondheidszorg@ggdijsselland.nl 

Website www.ggdijsselland.nl   

Kinderen met dyslectische kenmerken  

Er zijn kinderen die erg moeilijk tot lezen en/of spellen komen, waarbij het leerprobleem erg hardnekkig is. Mogelijk is er dan sprake van dyslexie. Wij volgen het protocol 'Leesproblemen en Dyslexie'. Er wordt een plan gemaakt met doelen waaraan het kind gaat werken. Ook vragen we ouders om mee te helpen en gaan leerlingen vaak naar logopedie. Het Nationaal Instituut voor Dyslexie heeft criteria opgesteld voor leerlingen die ernstig enkelvoudig dyslectisch zijn. Aan de hand van die criteria wordt bekeken of een onderzoek naar dyslexie plaats kan vinden. Als dit mogelijk is vragen ouders en school samen een onderzoek aan bij een daarvoor gecertificeerde instantie. Meer informatie hierover kunt u vragen aan de leerkracht van uw kind of de intern begeleider.  

Logopedie ? 

Onze school heeft nauwe banden met logopediepraktijk Logopedisch Spectrum. Elke vrijdag is de logopediste op onze school te vinden. Naast kinderen die problemen met de spraak en taal hebben, bezoeken een aantal kinderen die moeite hebben met het lees- en/of spellingsproces de praktijk om extra instructie- en oefentijd onder leiding van een deskundige te ontvangen. De logopediste staat in contact met de leerkracht van het kind en samen met ouders wordt een plan opgesteld, waarin de rol van het kind, de logopediste, de ouders en de leerkracht beschreven staan. Het contact met de logopediste verloopt via ouders en daarnaast overlegt de logopediste na goedkeurig van ouders met de leerkracht.  Er wordt  door een zelfstandige logopediste een jaarlijkse screening gehouden in de groepen 2. Ouders en leerkrachten vullen beide een vragenlijst in. Alle kinderen uit groep 2 worden gezien. Indien nodig wordt uw kind uitgenodigd voor verdere screening en eventuele logopedische behandeling.   

Eigen leerlijn, werken op eigen niveau  

Kan het kind het niveau en/of het tempo van de groep niet volgen, is zittenblijven geen optie (meer) en is verwijzing naar speciaal basisonderwijs niet aan de orde, dan is het mogelijk een kind een zgn. eigen leerlijn te bieden. Dat wil zeggen dat het kind dan losgekoppeld wordt van de reguliere reken-, taal- of leeslessen en deze op eigen niveau gaat volgen. Dit betekent, dat de einddoelen van eind groep 8 voor dit vak anders worden dan bij de overige leerlingen. Ook zijn er kinderen bij wie de einddoelen blijven staan, maar bij wie er een andere aanpak nodig is. Voor de leerlingen met andere doelen of een andere aanpak schrijven we een ontwikkelperspectief ?(OP). Daarin beschrijven we wat het kind nodig heeft om bepaalde doelen te halen en hoe we denken? dat? te gaan doen. We geven in de bovenbouw het te verwachten uitstroomniveau aan om een duidelijke stip op de horizon te zetten. ??? ? 

Meer- en hoogbegaafde kinderen  

We willen op onze school voor (meer)begaafde leerlingen een passend en gestructureerd aanbod realiseren. Wij zijn ons ervan bewust dat deze leerlingen specifieke ondersteuningsbehoeften hebben.  Binnen de school zijn kennis en materialen aanwezig over de werkwijze rondom meer- en hoogbegaafde leerlingen. We steken in op leren leven, leren leren en leren denken. 

 

Talentenklas/ Manifesto  en de Klusklas  

Het samenwerkingsverband afdeling Coevorden-Hardenberg organiseert jaarlijks twee plusklassen met de naam MANIFESTO. Dit zijn klassen voor kinderen die meer- en hoogbegaafd  zijn. Zij komen  iedere week op woensdag bij elkaar op een basisschool. Hierbij gaat het om de kinderen uit de groepen 5, 6 ,7 en 8. De leerlingen krijgen opdrachten mee om op hun eigen school aan verder te werken. Doel is het leren leren en om ontwikkelingsgelijken te ontmoeten. Chrono en het Vechtdal College hebben samen de  talentenklas. In de talentenklas wordt extra leerstof aangeboden voor kinderen uit groep 8 die daarvoor in aanmerking komen. De extra activiteiten worden zowel in Hardenberg als Dedemsvaart georganiseerd in een gebouw van  het Vechtdal College. Ook is er op deze wijze de klusklas: kinderen uit groep 8 die met name vanuit de praktijk leren, komen hiervoor in aanmerking.      

 

Leerlingenzorg door externen onder schooltijd  

Wie zien in toenemende mate dat ouders/verzorgers op eigen initiatief en voor eigen rekening c.q. op medische indicatie, extra hulp inschakelen om extra zorg voor hun kinderen te organiseren. Hier is beleid voor opgesteld voor alle scholen van Chrono getiteld "Leerlingenzorg door externen onder schooltijd". T.a.v. externe hulp onder schooltijd in en buiten de school staat het bevoegd gezag hier afwijzend tegenover. Echter, indien er sprake is van een medische indicatie kan hierop een uitzondering worden gemaakt, mits gesproken kan worden over een geregistreerde, erkende behandelaar. In dat geval dient er door de ouders/ verzorgers en de uitvoerder van de hulpverlening een contract met daarin een "verklaring van vrijwaring van verantwoordelijkheid" aan school te worden afgegeven. Op die wijze wordt bewerkstelligd dat de school c.q. het bevoegd gezag, niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de kwaliteit of gevolgen van de door de externe hulpverlener geleverde diensten en/of producten. U vindt de beleidsnotitie op de website van de CHRONO  

Medisch handelen 

Het kan voorkomen dat uw kind tijdens het verblijf op school ziek wordt, zich verwondt, door een insect wordt gestoken etc. In zo’n geval zal de school contact opnemen met de ouders, verzorgers of met een andere, door hen aangewezen, personen. Een enkele keer komt het voor dat deze niet te bereiken zijn. Als deze situatie zich voordoet zal de leraar een zorgvuldige afweging maken of uw kind gebaat is met een ‘eenvoudige’ pijnstiller of dat een arts geconsulteerd moet worden. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Bij onze opvang en peuterspeelzaal 'De Beestenboel' wordt er gewerkt met een rijk aanbod vanuit Uk en Puk. Het reguliere aanbod wordt aangeboden in 2 ochtenden peuterspeelzaal. Als de kinderen 3,5 jaar zijn, starten we met het 'pleuteren': deze kinderen gaan eens per maand met hun leeftijdsgenootjes en hun bekende leidster een uurje 'op visite' bij groep 1/2. Zo wennen ze in voor hun bekende setting en wordt de drempel naar de basisschool weggehaald. 

Er zijn kinderen die een steuntje in de rug nodig hebben om een voldoende (taal-)niveau te bereiken om in groep 1 volop mee te kunnen doen. Voor deze kinderen bieden we het VVE traject. Dit traject houdt in dat peuters niet 2, maar 4 ochtenden in de week naar de peuterspeelzaal komen. Zo wordt er extra aanbod gegeven om de gebieden die meer aanbod nodig hebben te stimuleren. Als dit kind naar groep 1 gaat, is er een warme overdracht tussen ouders, de leidster van de peuterspeelzaal, de leerkracht van de kleuterbouw en de directie van de school. Onderwijsbehoeften worden in kaart gebracht, het groeidocument wordt geschreven. De leerkracht van groep 1 en 2 zal in samenspraak met ouders en leidster de ondersteuning die nodig in voortzetten op een wijze die werkbaar is in de kleutergroep. Als het nodig is, wordt deze extra hulp ook in hogere groepen doorgezet om de doorgaande lijn te waarborgen.

Terug naar boven