Christelijke Basisschool De Holtbanck

Arnhemseweg 30 6991 DP Rheden

Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Holtbanck

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De leerlingen ontvangen twee maal per jaar een rapport (februari en juni/juli). Voorafgaand aan het opmaken van de rapporten worden de kinderen getoetst. De resultaten van de toetsen worden verwerkt in het leerlingvolgsysteem.

Wanneer het LVS naar de actuele situatie is bijgewerkt, wordt de School Zelfevaluatie opgesteld. De SZE levert overzichten per groep en per vakgebied (lezen, taal en rekenen) op.

Deze worden, na analyse, in de groepsbespreking besproken met de leerkrachten en in de teamvergadering met het team. Analyses en besprekingen kunnen tot interventies leiden. Wanneer er interventies plaatsvinden, wordt na enige tijd bekeken of deze de gewenste effecten sorteren.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

• Aan het eind van groep 7 stelt de leerkracht een ‘potloodadvies’ op. Dit advies is een eerste indicatie voor de keuze van het type voortgezet onderwijs.

• Scholen melden zich vanaf 1 oktober tot 15 november aan voor een doorstroomtoets, in ons geval is dat de Cito-doorstroomtoets.

• Leerlingen ontvangen tussen 10 en 31 januari hun voorlopig schooladvies van de leerkracht van groep 8.

• In februari maken de leerlingen van groep 8 de doorstroomtoets.

• In maart ontvangt de school de uitslag van de doorstroomtoets.

• Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart van hun school het definitieve schooladvies.

• Tussen 25 maart en 31 maart melden leerlingen zich, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school (vo)

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Veiligheid is een basisvoorwaarde om je te kunnen ontwikkelen. Leerkrachten, kinderen en ouders leveren een bijdrage aan een veilig klimaat voor alle kinderen.

Wij leven niet alleen. Samenleven vraagt dat wij de ander als anders, maar altijd als gelijkwaardig accepteren en dat wij sociaal vaardig zijn. Daarom besteedt De Holtbanck aandacht aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Samen leren en spelen is fijn!
  • Wij helpen elkaar.
  • Wij zorgen voor elkaar.

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven