Basisschool Sint Mauritius

Haverweg 16 6991 BS Rheden

  • Schoolfoto van Basisschool Sint Mauritius
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Mauritius
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Mauritius
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Mauritius

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De score die bepalend is voor de inspectie, is de ongecorrigeerde standaard score. Afhankelijk van het percentage gewichts- of doelgroepleerlingen op school is er een marge, zowel naar boven als naar beneden toe.

Wij 'volgen' onze kinderen a.d.h.v. een leerlingvolgsysteem en de expertise van ons team, zo kunnen wij het ontwikkelingsproces goed  monitoren. Leerlingen die vanaf groep 7 op de Mauritiusschool zijn begonnen, worden niet meegerekend in de gemiddelde score van de school (dit is een landelijke afspraak). 

Te zien is dat 90,5 % van de leerlingen van de Mauritiusschool ( gemeten over drie schooljaren) het fundamentele niveau ( 1F) behaalt. Op vergelijkbare scholen is dit percentage iets hoger. Vanaf dit schooljaar hebben we vanaf groep 6 de focus op leerlingen die dit fundamentele niveau ( nog ) niet hebben bereikt en stellen we halfjaarlijks doelen op om deze leerlingen wel op dit fundamentele niveau te krijgen. Het percentage leerlingen die het streefniveau hebben bereikt ligt ook lager dan van leerlingen op vergelijkbare scholen. We vinden het belangrijk dat we hoge ambities blijven stellen en hier worden de instructies in kleine groepen op aangepast. 

 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Alle kinderen nemen deel aan de toetsen. Ook de kinderen die tussentijds zijn ingestroomd vanuit andere scholen. Wij toetsen kinderen om het niveau te bepalen van waaruit wij de kinderen verder begeleiden in hun leerproces. We proberen het maximale uit kinderen te halen. We kijken vooral naar de leerwinst die ieder kind heeft behaald tussen twee meetmomenten. 

Leerkrachten stellen (jaar)doelen, zoveel mogelijk individueel en voor kleine groepen op basis van (hoge) verwachtingen, na een goede analyse van het huidige niveau en de mogelijkheden (onderwijsbehoeften) van de leerlingen. Leerkrachten maken hierop een passend aanbod voor in de klas. 

In de bovenbouw nemen we kinderen mee in dit proces en wordt er samen met de leerkracht, leerling en ouders gereflecteerd op de behaalde leerwinst en de gestelde doelen. 


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In groep 7 krijgen de leerlingen aan het eind van het schooljaar een pre-advies. Dit pre-advies is gebaseerd op de observaties en bevindingen van de leerkracht (en), de behaalde resultaten op methodetoetsen en resultaten van de toetsen van 'leerling in beeld' van Cito. 

In groep 8 maken de leerlingen in oktober de 'leerling in beeld B8' toetsen. In de week van 22 januari 2025 krijgen de leerlingen het voorlopige advies. Ook dit advies is gebaseerd op de observaties en bevindingen van de leerkracht, de behaalde resultaten op methodetoetsen en resultaten van de toetsen van 'leerling in beeld'. Op 4 en 5 februari 2025 maken de leerlingen de doorstroomtoets. uiterlijk 21 maart 2025 ontvangen zij dan het definitieve advies. In de week van 24 maart 2025 kunnen de leerlingen door hun eigen ouders aangemeld worden op de middelbare school.  

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Onder sociale opbrengsten verstaan we het leren van sociale vaardigheden. Dit is ook een opbrengst van onderwijs, naast leerprestaties op de verschillende vakgebieden. Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving (burgerschap). Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen, planmatig een taak aanpakken en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Respect
  • Samenwerken en -leren
  • Welbevinden

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven