Basisschool Sint Mauritius

Haverweg 16 6991 BS Rheden

  • Schoolfoto van Basisschool Sint Mauritius
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Mauritius
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Mauritius
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Mauritius

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De score die bepalend is voor de inspectie, is de ongecorrigeerde standaard score. Afhankelijk van het percentage gewichts- of doelgroepleerlingen op school is er een marge, zowel naar boven als naar beneden toe.

Wij 'volgen' onze kinderen a.d.h.v. een leerlingvolgsysteem en de expertise van ons team, zodoende het ontwikkelingsproces goed te kunnen monitoren. Leerlingen die vanaf groep 7 op de Mauritiusschool zijn begonnen, worden niet meegerekend in de gemiddelde score van de school (dit is een landelijke afspraak). 

Te zien is dat 91,2 % van de leerlingen van de Mauritiusschool ( gemeten over drie schooljaren) het fundamentele niveau ( 1F) behaalt. Op vergelijkbare scholen is dit percentage iets hoger. Vanaf dit schooljaar hebben we vanaf groep 6 de focus op leerlingen die dit fundamentele niveau ( nog ) niet hebben bereikt en stellen we halfjaarlijks doelen op om deze leerlingen wel op dit fundamentele niveau te krijgen. Het percentage leerlingen die het streefniveau hebben bereikt ligt ook lager dan van leerlingen op vergelijkbare scholen. We vinden het belangrijk dat we hoge ambities blijven stellen en hier worden de instructies in kleine groepen op aangepast. 

 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Alle kinderen nemen deel aan de toetsen. Ook de kinderen die tussentijds zijn ingestroomd vanuit andere scholen. Wij toetsen kinderen om het niveau te bepalen van waaruit wij de kinderen verder begeleiden in hun leerproces. We proberen het maximale uit kinderen te halen. We kijken vooral naar de leerwinst die ieder kind heeft behaald tussen twee meetmomenten. 

In de bovenbouw nemen we kinderen mee in dit proces en wordt er samen met de leerkracht, leerling en ouders gereflecteerd op de behaalde leerwinst. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In groep 7 krijgen de leerlingen aan het eind van het schooljaar een pre-advies. Dit pre-advies is gebaseerd op de observaties en bevindingen van de leerkracht, de behaalde resultaten op methodetoetsen en resultaten van de toetsen van het leerlingvolgsysteem van Cito. 

In groep 8 ontvangen de kinderen halverwege het jaar het schooladvies. Ook dit advies is gebaseerd op de observaties en bevindingen van de leerkracht, de behaalde resultaten op methodetoetsen en resultaten van de toetsen van het leerlingvolgsysteem van Cito. In april wordt in groep 8 de landelijke eindtoets digitaal afgenomen. Als de uitslag van deze toets voor een leerling hoger uitvalt dan het schooladvies van de leerkracht volgt er een gesprek met ouders en leerling en kan het advies naar boven worden afgestemd. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Onder sociale opbrengsten verstaan we het leren van sociale vaardigheden. Dit is ook een opbrengst van onderwijs, naast leerprestaties op de verschillende vakgebieden. Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving (burgerschap). Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen, planmatig een taak aanpakken en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Respect
  • Samenwerken en -leren
  • Welbevinden

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven