Basisschool Sint Mauritius

Haverweg 16 6991 BS Rheden

  • Schoolfoto van Basisschool Sint Mauritius
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Mauritius
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Mauritius
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Mauritius

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De score die bepalend is voor de inspectie, is de ongecorrigeerde standaard score. Afhankelijk van het percentage gewichts- of doelgroepleerlingen op school is er een marge, zowel naar boven als naar beneden toe.

Wij 'volgen' onze kinderen a.d.h.v. een leerlingvolgsysteem en de expertise van ons team, zodoende het ontwikkelingsproces goed te kunnen monitoren. Leerlingen die vanaf groep 7 op de Mauritiusschool zijn begonnen, worden niet meegerekend in de gemiddelde score van de school (dit is een landelijke afspraak). 

Te zien is dat 90,5 % van de leerlingen van de Mauritiusschool ( gemeten over drie schooljaren) het fundamentele niveau ( 1F) behaalt. Op vergelijkbare scholen is dit percentage iets hoger. Vanaf dit schooljaar hebben we vanaf groep 6 de focus op leerlingen die dit fundamentele niveau ( nog ) niet hebben bereikt en stellen we halfjaarlijks doelen op om deze leerlingen wel op dit fundamentele niveau te krijgen. Het percentage leerlingen die het streefniveau hebben bereikt ligt ook lager dan van leerlingen op vergelijkbare scholen. We vinden het belangrijk dat we hoge ambities blijven stellen en hier worden de instructies in kleine groepen op aangepast. 

 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Alle kinderen nemen deel aan de toetsen. Ook de kinderen die tussentijds zijn ingestroomd vanuit andere scholen. Wij toetsen kinderen om het niveau te bepalen van waaruit wij de kinderen verder begeleiden in hun leerproces. We proberen het maximale uit kinderen te halen. We kijken vooral naar de leerwinst die ieder kind heeft behaald tussen twee meetmomenten. 

Leerkrachten stellen (jaar)doelen, zoveel mogelijk individueel en voor kleine groepen op basis van (hoge) verwachtingen, na een goede analyse van het huidige niveau en de mogelijkheden (onderwijsbehoeften) van de leerlingen. Leerkrachten maken hierop een passend aanbod voor in de klas. 

In de bovenbouw nemen we kinderen mee in dit proces en wordt er samen met de leerkracht, leerling en ouders gereflecteerd op de behaalde leerwinst en de gestelde doelen. 


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In groep 7 krijgen de leerlingen aan het eind van het schooljaar een pre-advies. Dit pre-advies is gebaseerd op de observaties en bevindingen van de leerkracht, de behaalde resultaten op methodetoetsen en resultaten van de toetsen van het leerlingvolgsysteem van Cito. 

In groep 8 ontvangen de kinderen halverwege het jaar het schooladvies. Ook dit advies is gebaseerd op de observaties en bevindingen van de leerkracht, de behaalde resultaten op methodetoetsen en resultaten van de toetsen van het leerlingvolgsysteem van Cito. In april wordt in groep 8 de landelijke eindtoets digitaal afgenomen. Als de uitslag van deze toets voor een leerling hoger uitvalt dan het schooladvies van de leerkracht volgt er een gesprek met ouders en leerling en kan het advies naar boven worden afgestemd. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Onder sociale opbrengsten verstaan we het leren van sociale vaardigheden. Dit is ook een opbrengst van onderwijs, naast leerprestaties op de verschillende vakgebieden. Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving (burgerschap). Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen, planmatig een taak aanpakken en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Respect
  • Samenwerken en -leren
  • Welbevinden

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven