Basisschool Sint Mauritius

Haverweg 16 6991 BS Rheden

  • Schoolfoto van Basisschool Sint Mauritius
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Mauritius
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Mauritius
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Mauritius

Het team

Toelichting van de school

Op de Mauritiusschool werken tien leerkrachten, een leerkrachtondersteuner, een administratief medewerkster, een conciërge, een intern begeleider, een opleider in de school, een vakleerkracht gym en een directeur. 

De groepsleerkrachten vormen de spil van onze organisatie. Uw kind heeft het meest met haar of hem te maken. De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor de gang van zaken in de groep. De groepsleerkracht is ook het eerste aanspreekpunt voor u als ouder. Met haar of hem bespreekt u de vorderingen van uw kind.

De dagelijkse leiding van de school ligt bij de directeur. Zij is tevens belast met de uitvoering en implementatie van het beleid van de Deltascholen. Zij is ook verantwoordelijk voor het onderwijskundige leiderschap van de school.

De intern begeleider is verantwoordelijk voor de interne zorg binnen de school. Zij begeleidt de leerkrachten en heeft tevens de eindverantwoording voor het leerlingvolgsysteem. Ook onderhoudt de intern begeleider contacten met externe instanties.

De opleider in de school begeleidt studenten van de HAN pabo bij hun studievoortgang en ondersteunt de leerkrachten die mentor zijn van de studenten.

Onze administratief medewerkster is één dag onder schooltijd aanwezig. Zij is verantwoordelijk voor de financiële administratie en de leerlingadministratie.

De conciërge is drie dagen bij ons op school aanwezig.

De vakleerkracht voor gym werkt één dagdeel in de week op de Mauritiusschool.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Ons schoolbestuur SKPCPO Delta maakt gebruik van een vaste groep invallers. Hierdoor is kwaliteit gegarandeerd en krijgen kinderen bij ziekte van de leerkracht een vertrouwd gezicht voor de klas. Echter zoals bij alle besturen in Nederland kampen ook wij met personeelstekort. Mocht er bij ziekte van een leerkracht geen vervanger uit de invalpoule beschikbaar zijn, dan proberen wij het intern op te lossen. Als ook dit niet lukt dan sturen wij ouders, in het uiterste geval, een bericht dat de kinderen die dag niet naar school kunnen komen. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In groep 1, 2 en 3 is het onderwijsthematisch ingericht. Waar mogelijk worden echte situaties nagebootst waaraan leerervaringen worden gekoppeld. In groep 3 maken we geleidelijk de overstap naar het meer abstract werken op papier. Aan het einde van ieder schooljaar bekijken we samen met ouders welke kinderen op alle ontwikkelings­gebieden aan de voorwaarden voldoen om de overstap naar de volgende groep te maken.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

We werken met Blink lezen, dit is een geïntegreerde methode voor technisch lezen en begrijpend lezen. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

U kunt hier het SOP (schoolondersteuningsprofiel) downloaden.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Ambities 2023-2024

Rekenonderwijs middels EDI een boost geven, waardoor binnen een groep alle niveaus op de juiste wijze bediend worden. Extra instructie voor rekenzwakke leerlingen en extra verrijking voor rekensterke leerlingen.

Overdracht kindcentrum Puck en Co met Intern Begeleider en leerkrachten groepen 1-2 in kaart brengen en vast leggen in een kwaliteitskaart.

Blink lezen en Blink WO goed op elkaar laten aansluiten in de groep.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De Mauritiusschool maakt samen met openbare basisschool Rheder Enk en kinderopvangorganisatie Puck & Co deel uit van kindcentrum Kroeseboom. 

Kindcentrum Puck en Co werkt met de intern begeleider van de Mauritius samen in overleg met ouders om een fijne overgang van peuter naar een startende kleuter op onze school te verzorgen. Nieuwe leerlingen worden doorgesproken en bij zorg kunnen er preventief al gesprekken met ouders, Puck en Co, Intern Begeleider en de schoolcontactpersoon van het Samenwerkingsverband Passend Wijs gevoerd worden.

In de groepen 1 en 2 wordt er gewerkt met de methodiek van Inzichtelijk. Hier in volgen de leerkrachten de leerlingen in de ontwikkeling op het gebied van : beginnende geletterdheid, beginnende gecijferdheid, motoriek en sociale emotionele ontwikkeling. Zo kunnen de leerkrachten samen met ouders en daar waar nodig met de Intern Begeleider kijken of uw kind klaar is om naar groep 3 te gaan. De leerkrachten zien zo op een vlotte wijze of uw kind ondersteuning nodig heeft buiten de klas, zoals extra fysiotherapie voor de grove of fijne motoriek, logopedie voor taalondersteuning. Deze extra ondersteuning is op school te regelen en valt meestal onder het basispakket van uw zorgverzekering.

Terug naar boven