Openbare Jenaplan Basisschool de Triolier

Sint Annastraat 31 5953 LR Reuver

Schoolfoto van Openbare Jenaplan Basisschool de Triolier

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van Openbare Jenaplanbasisschool de Triolier.

Dit venster geeft u inzicht in de resultaten van OJBS de Triolier. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en de resultaten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestatie. U ziet op dit moment het grootste deel van de informatie, de komende tijd zal deze nog worden aangevuld.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • openbaar
  • uitgaan van verschillen
  • totale ontwikkeling kinderen
  • onderwijs, opvoeding en zorg
  • gezonde, veilige school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Leerlingenaantal;

Op 01-10-2022 starten we met 211 leerlingen. Dit aantal komt niet helemaal overeen met de recente meerjarenprognose (208) opgesteld door Planning Verband Groningen 2020-2038. In de loop van het schooljaar groeit het leerling aantal naar 233 kinderen. Bij de aanmeldingen in schooljaar 2021-2022 voor schooljaar 2022-2023 hebben we 26 leerlingen mogen inschrijven. De recente prognose geeft aan dat het leerlingenaantal de komende jaren zal stijgen en tot 2037 ieder jaar rond de 230 leerlingen zal zijn. Dit schooljaar zijn we daarom gestart met 10 groepen. De inpandige speelzaal hebben we tijdelijk omgebouwd tot een passend lokaal voor de speel-leergoep (de Boemeltrein).

Gemiddelde groepsgrootte;

De gemiddelde groepsgrootte waarmee we in schooljaar 2022 - 2023 starten bedraagt 23 leerlingen per groep. Dit aantal is onder de marge van 26 leerlingen per groep (+/-  3 leerlingen) welke door de stichting AKKOORD!-po wordt gehanteerd. Maar met de instroom van 26  4-jarige kleuters groeit de gemiddelde groepsgrootte naar 25 ll. Deze groei zal voornamelijk merkbaar zijn in de onderbouw en de groepen 1/2, dat is de reden dat wij ook dit schooljaar met 3 groepen 1/2 starten en 3 groepen met kinderen in de groep 3 en 4 leeftijd.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
233
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De tussenschoolse opvang (TSO) wordt door de ouderraad van onze school georganiseerd. Hiervoor is een coördinator aangesteld die de dagelijkse gang van zaken coördineert. Het percentage kinderen dat overblijft bedraagt dit schooljaar 92% (193 van 211). In iedere groep helpen twee overblijfouders mee om het overblijven goed te laten verlopen. Ouders en school zijn erg tevreden met de huidige gang van zaken en continueren deze. De kosten voor het overblijven bedragen € 75,- per schooljaar (€ 0,47 per keer).

De voor- en naschoolse opvang wordt georganiseerd door stichting 't Rovertje, voor informatie zie: http://www.rovertje.nl/

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven