Openbare Jenaplan Basisschool de Triolier

Sint Annastraat 31 5953 LR Reuver

Schoolfoto van Openbare Jenaplan Basisschool de Triolier

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Onze school neemt de eindtoets af als objectief meetinstrument van een aantal resultaten van onderwijs op onze school. Het gaat om cognitieve (kennis)resultaten bij een beperkt aantal vakken. Met name rekenen, taal en (begrijpend)lezen. Alle andere resultaten hebben we ook in beeld en zijn enorm belangrijk voor het schooladvies wat elk kind en ouders ontvangt vóór de afname van de CITO-eindtoets. De eindtoets zien we dan ook als een objectieve bevestiging van ons schooladvies.

Alle scholen binnen de stichting Akkoord!-po nemen de eindtoets af bij leerlingen in groep 8. Althans die leerlingen voor wie de toets geschikt is. Soms is de Cito-eindtoets niet voor ieder kind een geschikte toets.  Bij het maken van uitzonderingen handelen we volgens de regels die de onderwijsinspectie daarvoor heeft opgesteld. De resultaten van leerlingen die niet hebben deelgenomen, zijn dan ook niet verwerkt in deze cijfers. De resultaten van leerlingen die korter dan 2 jaar op onze school zitten, omdat ze bijvoorbeeld verhuisd zijn, zijn ook niet meegenomen. Dat is ook conform de regels van de onderwijsinspectie.

De score van de laatste Cito eindtoets geeft aan dat de leerlingen van groep 8 boven de landelijke norm scoren. In de afgelopen jaren is er hard gewerkt om de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren. Wij blijven hier voortdurend mee bezig.

In het schooljaar 2019-2020 is in verband met de Corona perikelen landelijk geen Cito-eindtoets afgenomen. Hierdoor ontbreken van dat jaar de cijfers.

De Cito eindtoets is in schooljaar 2021-2022 weer afgenomen en opnieuw is er boven de landelijke norm en de inspectienorm gescoord. In verband met leerling kenmerken is er een leerling niet meegenomen in de totaalscore. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op onze school hanteren wij de CITO toetsen als methode onafhankelijke toetsen. Wij toetsen in het midden en aan het eind van ieder leerjaar. De uitkomsten van de toetsen worden geanalyseerd en besproken met de IB'er en leerkracht en vervolgens in de teamvergadering. Aan de hand van de uitkomsten wordt het onderwijs-leerproces (waar nodig) bijgesteld.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Leerlingendoorstroom;

In de onderstaande grafiek is zichtbaar naar welke vormen van voortgezet onderwijs de leerlingen na groep 8, of groep 7 de afgelopen jaren uitstromen.    

                                              2011-2012 2012-2013 2014-2015 2015-2016  2016-2017   2017-2018   2018-2019   2019-2020   2020-2021

Praktijkonderwijs         LWOO*        2                3              3                2              1                 0

VMBO                                            9                4              8               11           13                7

VMBO-T / HAVO                              2                2              9 (6)                          3                13   

HAVO                                            5                4              3                7             2                  0

HAVO / VWO                                  5               5                                               5                  4

VWO / VWO - TTO                          3               2              4                 3             4                  1

totaal                                           26             20            24               23            28               25 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij willen het sociaal-emotioneel functioneren met behulp van de gekozen methode "KIJK" en "ZIEN!" monitoren en d.m.v. gerichte interventies, bevorderen. Met behulp van deze methode brengen leerkrachten het sociaal-emotioneel functioneren van kinderen van groep 1 t/m groep 8 systematisch in kaart. KIJK en ZIEN! geeft inzicht in de eventuele ondersteuningsvragen op het gebied van het sociaal-emotioneel functioneren en helpt de leerkracht om het gedrag van het kind beter te begrijpen. Indien nodig kunnen leerkracht en leerling aan de slag te gaan met de concrete handelingssuggesties die het systeem biedt, hierbij kan de leerkracht de eventuele sterke kanten van een kind benutten, want ook hierin geeft ZIEN! inzicht. Zo wordt de sociaal-emotionele ontwikkeling bevorderd. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • betrokkenheid en welbevinden
  • sociaal initiatief en autonoom
  • inlevingsvermogen

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven