Openbare Jenaplan Basisschool de Triolier

Sint Annastraat 31 5953 LR Reuver

Schoolfoto van Openbare Jenaplan Basisschool de Triolier

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De scholen van stichting AKKOORD!-po werken in clusters met een eigen groep vervangers. Deze vervangers zijn op een van de scholen binnen het cluster gestationeerd en worden bij verlof of afwezigheid van een leerkracht, ingezet.

Bij een van te voren bekend verlof, is er vooraf contact tussen de inval leerkracht en de school. Het programma wordt doorgesproken en relevante groepsinformatie wordt gedeeld. Bij een onverwacht verlof (ziekte) wordt de inval leerkracht opgevangen door een van de teamleden en wegwijs gemaakt. De groepsleerkrachten werken met weekplanningen en daarvan afgeleid een dagplanning. Deze is steeds bijgewerkt en vormt de leidraad voor de inval leerkracht. Wij spreken steeds onze voorkeur voor een bepaalde vervanger uit waardoor we vervangers krijgen die de school en de kinderen kennen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Met de gemeente en de andere basisscholen in Beesel hebben we invulling gegeven aan het muziek- cultuur- en bewegingsonderwijs. Voor muziek is subsidie aangevraagd en toegekend waarmee we het muziekonderwijs in de jaren 2019-2022 een flinke impuls hebben gegeven. De gemeente heeft een muziekcoach benoemd die ook na de subsidieperiode binnen de gemeente actief blijft. Voor cultuuronderwijs is er een cultuurcoach benoemd die samen met de teams het cultuuronderwijs naar een hoger plan heeft getild en voor het bewegingsonderwijs is een sportcoach benoemd die de scholen begeleidt in alles wat met het bewegingsonderwijs te maken heeft en voor iedere groep 1x per week een gymles verzorgd. Hiernaast ontwikkelen we steeds andere vormen van samenwerking met het lokale veld. Zo gaan er kinderen naar "the Rock Station" en krijgen daar muziek- en dansles, werken we samen met het voortgezet onderwijs in het dorp, het Grescollege waar kinderen van onze school samenwerken met kinderen van het Grescollege op bijvoorbeeld de audio visuele afdeling is gewerkt aan de totstandkoming van een filmpje om de rookvrije generatie te promoten.


Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Tijdens het buiten spelen besteden de leerkrachten ook tijd aan bovenstaande vakken. Er worden spelletjes gedaan waarbij de kinderen versjes opzeggen of liedjes zingen, er wordt op de hinkelbaan gehinkeld (cijfers) er wordt in de zandbak gespeeld en er wordt gebruik gemaakt van groot- en klein speelmateriaal wat allemaal ingezet kan worden bij bovengenoemde vakken.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Een onderdeel van de wereldoriëntatie is levensbeschouwing. Bij de projecten van Jeelo komen diverse thema's die met levensbeschouwing te maken hebben, terug. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op OJBS de Triolier bieden wij ondersteuning voor kinderen met Rec 2 (kinderen met ernstige gehoorproblemen of ernstige spraak- en taalproblemen) indicatie, Rec 3 (kinderen met een verstandelijke- en/of lichamelijke handicap) indicatie en Rec 4 (kinderen met ernstige gedrags- en omgangsproblemen of gedragsstoornissen) indicatie. Ook wordt ondersteuning geboden aan kinderen met dyslexie en dyscalculie. Voor meer- en hoogbegaafde kinderen beschikken wij over een deskundige die de groepsleerkrachten adviseert en met deze kinderen op donderdagmiddag aan het werk is.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

OJBS de Triolier heeft een nauwe samenwerking met speelleergroep de Boemeltrein. De speelleergroep wordt betrokken bij de 12 projecten die wij iedere 2 jaar doen (6 projecten per jaar). Bij de start van iedere schoolweek wordt gestart met een weekopening, ook hier doet de Boemeltrein aan mee en eens in de zoveel tijd, verzorgt de peutergroep de weekopening. Binnen het team is een VVE coördinator benoemd die de leidsters van de speelleergroep ondersteunt. Verder wordt de Kwaliteitscoördinator Passend Onderwijs ingezet om bij vragen van de leidsters te ondersteunen.

Terug naar boven