Basisschool met de Bijbel Huinen

Huinerschoolweg 5 3882 TJ Putten

Schoolfoto van Basisschool met de Bijbel Huinen

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De leerlingen van groep 8 maken in april de centrale eindtoets. Wij gebruikte de digitale eindtoets van AMN en zullen in het schooljaar 2022-2023 overstappen op de IEP eindtoets.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Elk kind maakt vanaf groep 1 tot en met groep 8 een enorme ontwikkeling door. Er zijn veel omstandigheden die daarbij een rol spelen. Eén daarvan is dat een kind zich prettig en veilig voelt. Als school willen we weten hoe een kind zich ontwikkelt en wat hij/zij nodig heeft. De gegevens van observaties en toetsen kunnen ons daarbij helpen. Tijdens het hele jaar maken de kinderen methodegebonden toetsen voor de diverse vakken. Die geven, naast observaties, een beeld van de vorderingen van de kinderen.

Uiteraard wordt gekeken naar vakgebieden als taal en rekenen, die zijn van wezenlijk belang. Gelukkig is er ook aandacht voor andere vaardigheden, denk aan zaken zoals: hoe zit een kind in zijn vel, hoe pakt een kind zijn taak aan, wat interesseert een kind, waar wordt hij vrolijk van? Factoren die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van een kind. Een kind is namelijk veel meer dan taal en rekenen. Daarom werken wij met het IEP Leerlingvolgsysteem (LVS). Het IEP LVS bevat toetsen en meetinstrumenten die verder kijken dan taal en rekenen: leeraanpak, sociaal-emotionele ontwikkeling en creatief vermogen. IEP noemt dat hoofd, hart én handen: je krijgt een beeld van wat je kind weet, maakt, hoe je kind zich voelt, oftewel een compleet kindbeeld. IEP staat namelijk voor Inzicht Eigen Profiel.

In januari en juni worden de kinderen getoetst m.b.v. de IEP Hoofd toetsen (onafhankelijke, landelijke toetsen). Dit doen we voor taalverzorging, technisch lezen, spelling, rekenen, spelling en begrijpend lezen. De IEP hart en handen toetsen worden in oktober afgenomen. De resultaten worden geanalyseerd door de leerkracht en besproken met de IB-er. Ook de leerlingen krijgen inzicht in hun ontwikkeling. De ouders worden tijdens een gesprek op de hoogte gesteld van de vorderingen. 

Een leerling valt op als het op eigen niveau te weinig groei heeft doorgemaakt op zowel sociaal-emotioneel als cognitief niveau en/of als het complex gedrag vertoont in de groep. De leerkracht zoekt naar oorzaken en kijkt of er kortdurende hulp gegeven kan worden, waardoor het probleem wordt opgelost. Deze hulp wordt tijdens de lessen gegeven, bijv. door het geven van extra instructie. Blijkt tijdens de hulpperiode dat een kind te weinig vorderingen maakt, dan gaan we zoeken naar diepere oorzaken. De leerkracht gaat met ouders (en kind) in gesprek. Indien nodig wordt de hulp van de IB’er ingeroepen. Naar aanleiding van de gesprekken wordt een hulpplan gemaakt. Hierin geven we aan welke hulp op school geboden wordt en wat de ouders kunnen betekenen. Een goede samenwerking tussen ouders en leerkrachten is erg belangrijk. Ook staat in dit plan hoe lang deze hulp wordt verleend en hoe vaak.

Kleuters

Om de ontwikkeling van de kleuters in groep 1 en 2 te volgen wordt gewerkt met de leerlijnen van Parnassys. Op deze wijze kunnen de leerlingen als groep én individueel gevolgd worden. Afhankelijk van het verloop van de ontwikkeling wordt het onderwijsaanbod zoveel mogelijk afgestemd. Als de resultaten tegenvallen of boven verwachting zijn, worden zoveel als mogelijk preventieve maatregelen genomen die aansluiten bij de ontwikkeling van het kind.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Na acht jaar basisonderwijs gaan de leerlingen naar het voortgezet onderwijs. De keuze van een school voor voortgezet onderwijs is afhankelijk van een aantal elementen. Voorop staan de capaciteiten van uw kind in combinatie met het advies van de leerkracht. Hierbij wordt gekeken naar de leerprestaties en de ontwikkeling hierin, maar ook naar zaken zoals leeraanpak, sociaal emotionele ontwikkeling, creatief vermogen en motivatie. Midden groep 7 wordt er een voorlopig advies gegeven door de leerkracht. Begin groep 8 volgt opnieuw een voorlopig advies. In groep 8 wordt in februari door de leerkracht het definitief advies gegeven m.b.t. het vervolgonderwijs. In april wordt de eindtoets afgenomen. Heeft uw kind de eindtoets beter gemaakt dan verwacht, dan wordt het schooladvies heroverwogen. In overleg met u en uw kind kan besloten worden het advies aan te passen. Is het resultaat van de eindtoets minder goed dan verwacht, dan wordt het advies niet aangepast. Na de centrale eindtoets worden de aanmeldingsformulieren, na uw ondertekening, door de leerkracht verstuurd naar de verschillende scholen voor voortgezet onderwijs. Deze scholen beslissen uiteindelijk over de toelating.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Vanuit het principe dat iedereen uniek is, willen we kinderen ondersteunen en helpen om zichzelf te ontdekken in relatie tot de ander. De belangrijkste kernwaarde van onze school is: ”Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf.” Vanuit deze kernwaarde vinden we het van groot belang dat kinderen leren om in liefde te leven.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Liefde tot God
  • Liefde tot de ander
  • Liefde voor zichzelf

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven