Basisschool met de Bijbel Huinen

Huinerschoolweg 5 3882 TJ Putten

Schoolfoto van Basisschool met de Bijbel Huinen

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De leerlingen van groep 8 maken in april de centrale eindtoets. De toets bestaat uit de onderdelen: rekenen, taal en informatieverwerking. Wij gebruiken de digitale eindtoets van AMN (www.amn.nl)

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Elk kind maakt vanaf groep 1 tot en met groep 8 een enorme ontwikkeling door. Er zijn veel omstandigheden die daarbij een rol spelen. Eén daarvan is dat een kind zich prettig en veilig voelt. Als school willen we weten hoe een kind zich ontwikkelt en wat hij/zij nodig heeft. De gegevens van observaties en toetsen kunnen ons daarbij helpen. Er zijn verschillende soorten toetsen, zoals:

  • Toetsen die bij de methodes horen.
  • De Cito 3.0 toetsen die op veel scholen in het hele land afgenomen worden.
  • Invullijsten om de sociaalemotionele ontwikkeling te volgen.

Bij het beoordelen van de resultaten houden we er rekening mee dat een kind bijv. faalangstig is, of dat er andere omstandigheden kunnen zijn waardoor het minder scoort. Bij jonge kinderen is dit soms moeilijk te herkennen. Het is goed dat ouders belangrijke informatie over hun kind aan school doorgeven.

Veel kinderen vinden het maken van toetsen best leuk; stress wordt vaak opgebouwd door de omgeving. Belangrijk is dan ook dat ouders en leerkrachten ontspannen met de toetsen omgaan.

Een kind valt op wanneer het niet goed scoort op leerresultaten of moeilijk gedrag vertoont. De leerkracht zoekt naar oorzaken en kijkt of er kortdurende hulp gegeven kan worden, waardoor het probleem wordt opgelost. Deze hulp wordt tijdens de lessen gegeven, bijv. door het geven van extra instructie. Door methodetoetsen en/of observaties wordt gekeken of deze hulp voldoende geweest is.

Blijkt tijdens de hulpperiode dat een kind te weinig vorderingen maakt, dan gaan we zoeken naar diepere oorzaken. De leerkracht gaat met ouders (en kind) in gesprek. Indien nodig wordt de hulp van de IB’er ingeroepen. Naar aanleiding van de gesprekken wordt een hulpplan gemaakt. Hierin geven we aan welke hulp op school geboden wordt en wat de ouders kunnen betekenen. Een goede samenwerking tussen ouders en leerkrachten is erg belangrijk. Ook staat in dit plan hoe lang deze hulp wordt verleend en hoe vaak.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Na acht jaar basisonderwijs gaan de leerlingen naar het voortgezet onderwijs. De keuze van een school voor voortgezet onderwijs is afhankelijk van een aantal elementen. Voorop staan de capaciteiten van uw kind in combinatie met het advies van de leerkracht. Midden groep 7 wordt er een voorlopig advies gegeven door de leerkracht. Begin groep 8 volgt opnieuw een voorlopig advies. In groep 8 wordt in februari door de leerkracht het definitief advies gegeven m.b.t. het vervolgonderwijs. In april wordt de eindtoets afgenomen. Heeft uw kind de eindtoets beter gemaakt dan verwacht, dan wordt het schooladvies heroverwogen. In overleg met u en uw kind kan besloten worden het advies aan te passen. Is het resultaat van de eindtoets minder goed dan verwacht, dan wordt het advies niet aangepast. Na de centrale eindtoets worden de aanmeldingsformulieren, na uw ondertekening, door de leerkracht verstuurd naar de verschillende scholen voor voortgezet onderwijs. Deze scholen beslissen uiteindelijk over de toelating.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven