Basisschool met de Bijbel Huinen

Huinerschoolweg 5 3882 TJ Putten

Schoolfoto van Basisschool met de Bijbel Huinen

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het kan voorkomen dat een leerkracht afwezig is door ziekte of een andere reden. Mocht dit zich voordoen dat proberen we vervanging te regelen via de invallerspool van de vereniging. Indien er geen invallers beschikbaar zijn kijken we of het intern kunnen oplossen. Mocht dit alles onverhoopt niet lukken, dan zal in het uiterste geval de klas naar huis worden gestuurd (mocht u dan geen opvang kunnen regelen, dan zal uw kind op school opgevangen worden in een andere groep).

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Er is een duidelijke organisatiestructuur, waarin wordt samengewerkt om onze visie gestalte te geven. Dat wil zeggen dat er overleg is om een goede doorgaande lijn te ontwikkelen. Regelmatig zijn er momenten van overleg binnen de directie, teamvergaderingen, leerlingbesprekingen en werkoverleg.

De groepsindeling wordt gedaan op basis van jaarklassen. Dat wil zeggen dat de kinderen (voor zover wenselijk) van dezelfde leeftijd bij elkaar in een groep zitten. Als het voor de leerling wenselijk is passen we ook 'horizontaal roosteren' toe. In dat geval volgt de leerling bijvoorbeeld een rekenles in de groep die beter aansluit bij zijn niveau. Naast deze (combinatie)groepen, werken de leerlingen soms ook groepsdoorbroken, bijvoorbeeld tijdens de 'wijsheden'. Dagelijks maken de groepen 1-3 gebruik van ons atelier. De jaarlijkse groepsindeling wordt voorbereid door het gehele team. De indeling van de groepen voor het schooljaar 2022-2023 is als volgt: groep 0/1/2, 2/3, 4/5, 6 en 7/8.

Op basis van groepszwaarte en intensiteit van de onderwijsvragen worden keuzes gemaakt in het toekennen van extra ondersteuning. Hierbij kunt u denken aan inzet van de onderwijsassistent.

Teamsamenstelling

In ons team werken 8 leerkrachten, waaronder een aantal parttimers. Daarnaast zijn er twee onderwijsassistenten werkzaam ter ondersteuning van de leerkrachten, leerlingen of bij praktische taken. Verder hebben we een ICT coördinator. Op maandag en donderdag is onze intern begeleider (IB'er) werkzaam, dit is Liesbeth Kramer. Het managementteam bestaat uit een (meerschools)directeur, Deany Koster, en een teamleider, Riande Hazeleger.

Vakleerkracht gym

Wij hebben er bewust voor gekozen om alle gymlessen in groep 3 t/m 8 wekelijks te laten uitvoeren door een vakleerkracht vanuit ActiefPutten. Op deze wijze willen we de kwaliteit van de lessen verhogen en waarborgen. De kleuters krijgen gym in ons eigen speellokaal.

Studenten

Wij hebben regelmatig studenten rond lopen bij ons op school. Wij vinden het belangrijk om te investeren in de toekomst van het onderwijs en nieuwe mensen op te leiden. Daarnaast houdt het onszelf ook scherp en geeft het vaak nuttige ondersteuning. De leerkracht blijft ten alle tijden verantwoordelijk voor alles wat er in de groep gebeurt.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

We werken met thema's en koppelen daaraan de leer- en ontwikkelingslijnen jonge kind vanuit ParnasSys. Hierbij staat spelenderwijs ontdekkend leren centraal. In ons aanbod willen we kinderen zo uitgebreid mogelijk uitdagen naar hun mogelijkheden. Binnen het thematisch werken wordt aandacht besteed aan de motoriek, taal- en rekenontwikkeling, spel en sociaal emotionele vorming.

Elk blok (6-8 weken) staat een thema centraal. Aan begin van elke periode wordt het thema ingericht. Gedurende de weken daarna wordt het thema met de leerlingen verder vorm gegeven om zo goed mogelijk aan te sluiten op de belevingswereld van de leerlingen. We zetten hiervoor 'hoeken' in. Hierbij maken we niet alleen gebruik van het klaslokaal, maar ook van het atelier dat hier volledig op wordt ingericht, zodat leerlingen worden gestimuleerd in hun persoonlijke ontwikkeling d.m.v. verschillende materialen en activiteiten. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

(*Onder taal verstaan we: Taalbeschouwing, Woordenschat, Spelling, Creatief met taal)

Aanbod

Onze school richt zich op de cognitieve, sociale en brede ontwikkeling van de leerlingen. Daartoe bieden we een passend aanbod aan dat dekkend is voor de kerndoelen en de referentieniveaus taal en rekenen. Ons aanbod is evenwichtig verdeeld over de leerjaren, sluit aan bij de kenmerken van onze leerlingen en bereidt hen voor op het vervolgonderwijs.

Onderwijsconcept: Programmagericht- en Talentonderwijs

Voor de basisvakken Godsdienst, Rekenen, Taal, Lezen, Spelling, Sociale vaardigheid en Engels maken wij gebruik van methodes en volgen hierin het programma (programmagericht). Deze methodes sluiten aan bij onze visie die is beschreven.

Daarnaast werken wij in een vorm van Talentonderwijs. Vanuit de overtuiging dat ieder kind uniek geschapen is en verschillende talenten heeft, richten wij ons op de brede talentontwikkeling van leerlingen. Dit talentonderwijs hebben wij vorm gegeven in 'de 10 Huinense wijsheden'. Een kind kan bijvoorbeeld 'rekenwijs' of 'taalwijs' zijn, maar ook 'natuurwijs' of 'beweegwijs'. Wij werken schoolbreed per schooljaar in vijf periodes van vier á vijf weken aan een wijsheid (talent). In zo'n periode worden de lesdoelen van de  verschillende vakken zoveel mogelijk geïntegreerd in lessen die aansluiten bij de wijsheid, daarnaast worden er eigen lessen ontworpen, zijn er gastlessen en worden er excursies gepland. De 10 wijsheiden zijn afgeleid van de 21-eeuwse vaardigheden en de theorie van de meervoudige intelligentie. In een periode van 2 jaar komen alle wijsheden aan bod en daarna begint de cyclus opnieuw.

Groep 1 t/m 3 werkt het hele schooljaar in thema’s en hierin staan de leerlijnen van het jonge kind centraal in de vorm van ontwikkelingsgericht leren. Tijdens de periodes van de 'wijsheden' worden deze geïntegreerd in het lopende thema. 

 

Identiteit

Deze Bijbelse uitgangspunten bepalen onze visie op mens en maatschappij, onze omgang met elkaar, ons pedagogisch en didactisch handelen en de regels die we op onze scholen hanteren. De bovenstaande norm gebruiken we ook bij het kiezen van een onderwijsmethode, het gebruik van leer- en leesboeken en bij de toepassing van communicatiemedia (computer, internet, enz.). Binnen het schoolprogramma vieren we de christelijke feest- en gedenkdagen. Dat betekent dat alle kinderen meedoen aan de identiteit-gerelateerde activiteiten die binnen het reguliere schoolprogramma worden aangeboden en in het kader van christelijk onderwijs gebruikelijk zijn. Feest- en gedenkdagen van andere godsdiensten worden op onze scholen niet gevierd. 

Burgerschap

Het is een verlangen van ieder mens om van betekenis te zijn, te weten waarvoor je leeft, wie je bent en wat je wilt. We leven in een wereld waar klimaatverandering en duurzaamheidsvraagstukken onderwerp van gesprek zijn en waar we met elkaar voelen dat we een verantwoordelijkheid dragen voor deze wereld. Respect voor elkaar is daarbij een belangrijke waarde. Vanuit onze Bijbelse visie vinden we het belangrijk om de leerlingen (mede) op te voeden tot verantwoordelijke burgers. Burgers die niet alleen goed voor zichzelf kunnen zorgen, maar die ook goed kunnen omgaan met de mensen en de wereld om hen heen. We maken hierbij gebruik van de Bijbellessen, lessen Wonderlijk Gemaakt en de methode Kwink. Burgerschap gaat bij ons nog een stap verder, verder dan alleen deze maatschappij willen wij leerlingen richten op 'christelijk burgerschap' in Gods Koninkrijk.

Taalleesonderwijs

Het vakgebied Nederlandse taal krijgt veel aandacht in ons curriculum. Aan de hand van goed ontwikkelde methodes heeft het taalleesonderwijs een prominente plek in het lesrooster. Naast het reguliere leesonderwijs, oefenen we de kinderen ook in begrijpend en studerend lezen. Daarin leren kinderen teksten te begrijpen, hoofd- en bijzaken te onderscheiden, enz. We gebruiken het materiaal van Nieuwsbegrip (een digitale methode m.b.t. actuele zaken) en hebben leesgroepjes onder begeleiding van ouders. Belangrijk is dat kinderen plezier beleven aan lezen. Dit bevorderen we door voor te lezen en het lenen van leesboeken bij de bibliotheek die direct naast de school is gevestigd of in de openbare bibliotheek.

Rekenen en wiskunde

Rekenen en wiskunde vinden we een belangrijk vak. Het rooster borgt, dat we expliciet aandacht besteden aan rekenen en wiskunde en aan het automatiseren van het geleerde. Naast de basisgroep is er een aantal leerlingen waaraan extra didactische ondersteuning wordt gegeven door gebruik van “Met Sprongen Vooruit” of “Rekensprint”. De kinderen die verrijkingsstof aankunnen, krijgen dit door middel van Rekenmakkers, Rekenmeesters en Rekentijgers. De computer vervult een belangrijke rol bij het automatiseren voor alle groepen.

Wereldoriëntatie

Wereldoriëntatie vinden wij van belang, omdat onderwijs meer is dan taal, lezen en rekenen. Wij willen onze leerlingen breed ontwikkelen. Al bij de kleuters wordt er aandacht besteed aan wereldoriëntatie door middel van belangstellingsonderwerpen, prentenboeken, platen, enz. De andere vakgebieden zijn verweven in wereld oriënterende onderwerpen. Tijden de periode van de 'wijsheden' worden de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek hier zoveel mogelijk in verweven

Kunstzinnige en creatieve vorming

In de onderbouw zijn er tal van mogelijkheden voor expressieactiviteiten. Deze zijn vaak verweven met allerlei leer- en verwerkingssituaties. In de midden- en bovenbouw zijn er wekelijks expressiemomenten rondom muzikale vorming, handvaardigheid en tekenen. Daarnaast werken we hieraan tijdens de periode 'kunstwijs' en maken we gebruik van het aanbod van 'Cultuureducatie met kwaliteit (CMK).

Bewegingsonderwijs

Op onze school hechten we belang aan bewegingsonderwijs. Daarom kennen wij ook 'beweegwijs'. Daarnaast vinden we het vak belangrijk vanuit het sociale aspect: leren bewegen doe je samen en ontwikkelt daarom sociale vaardigheden. In samenwerking met de gemeente Putten, maken we gebruik van het lesaanbod van ActiefPutten. Hierbij worden speciaal opgeleide vakleerkrachten ingezet, zij geven de gymlessen. De kleutergroep krijgt spel en beweging door heel de dag heen en er wordt ook bewegingsles gegeven in ons eigen speellokaal. Groep 4 en 5 krijgen daarnaast een half schooljaar zwemles in Bosbad Putten.

Engels

Beheersing van de Engelse taal vinden we van belang, omdat kennis van deze taal steeds belangrijker wordt door de toenemende internationalisering, de groeiende mobiliteit en het veelvuldige gebruik van nieuwe media. De aandacht die we besteden aan de Engelse taal zorgt ervoor, dat onze leerlingen met voldoende basiskennis doorstromen naar het V.O. We maken hierbij gebruik van de methode "Take it easy". 

Buitenschoolse activiteiten

Naast bovenstaande vakken zijn er diverse buitenschoolse activiteiten. Bijzondere activiteiten zoals kamp en schoolreisje, maar ook excursies binnen het kader van het lesprogramma.

Methodes

 • Godsdienstonderwijs: groep 1 t/m 8 Hoor het woord
 • Rekenen: groep 1-2 Leerlijnen ParnasSys, groep 3-8 Wereld in Getallen
 • Lezen: groep 1-2 Leerlijnen ParnasSys, groep 3 Lijn 3
 • Taal: groep 1-2 Leerlijnen ParnasSys, groep 3 Lijn 3, groep 4-8 Taal Actief
 • Spelling: groep 3 Lijn 3/Staal, groep 4-8 Staal
 • Schrijven: groep 1-8 Klinkers
 • Wereldoriëntatie: groep 1-3 Thema's, groep 4-8 Wijzer
 • Engels: groep 5-8 Take it Easy
 • Kunstzinnige en creatieve vorming: groep 1-2 Thema's en Leerlijnen, groep 3-8 Moet je doen en Cultuurkust
 • Sociale vaardigheden/Burgerschap: groep 1-8 Kwink
 • Verkeer: groep 1-8 materialen van Veilig verkeer Nederland
 • Bewegingsonderwijs: groep 3-8 aanbod van ActiefPutten
 • Seksuele vorming: groep 1-8 Wonderlijk gemaakt

Huiswerk

Waarom geven we huiswerk mee?

Wij geven huiswerk mee, omdat we willen dat leerlingen hun executieve functies ontwikkelen: uit onderzoek blijkt dat prestaties en leerrendement van leerlingen niet verhogen door het maken van huiswerk. Leerlingen zijn nog volop in ontwikkeling op de basisschoolleeftijd en zullen niet allemaal een proactieve houding aan kunnen nemen om zelfstandig huiswerk te maken. Huiswerk zorgt, met de juiste begeleiding van leerkrachten en ouders, voor de ontwikkeling van de executieve functies. (Jolles, 2017; M. van Tetering & Jolles, 2018) Executieve functies gebruik je iedere dag en op elk moment. Niet iedereen is in dezelfde executieve functies goed/minder goed net zoals de talenten. Executieve functies zorgen voor het sociaal, doelgericht en efficiënt functioneren van de leerling.

Wat zijn executieve functies?

 • Planning/Prioritering
 • Organisatie
 • Timemanagement
 • (Werk)geheugen
 • Metacognitie
 • Reactie inhibitie (vermogen om te denken voordat je doet)
 • Emotieregulatie
 • Volgehouden aandacht
 • Doelgericht gedrag
 • Taakinitiatie
 • Flexibiliteit     

Praktische afspraken:

 • Vanaf groep 6 kopen de leerlingen een 23-rings map, de huiswerkmap.
 • In groep 6-8 wordt deze dagelijks meegenomen naar school.
 • Vanaf groep 6 kopen de leerlingen een agenda.
 • Het huiswerk wordt in groep 6-8 direct bij het opgeven in de agenda genoteerd door de leerlingen zelf.
 • Leerlingen nemen de agenda dagelijks mee.
 • Het leerwerk wordt uiterlijk 1 week voor de toets meegegeven.
 • Het huiswerk wordt of gezamenlijk nagekeken of door de leerkracht.
 • De leerkracht kan steekproefsgewijs checken of de leerlingen het goed hebben nagekeken.
 • Voor de week na een vakantie worden geen toetsen ingepland en geen (extra) huiswerk opgegeven. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Passend onderwijs

Elk kind in Nederland heeft recht op goed onderwijs, passend bij wat hij of zij nodig heeft. n beginsel zijn wij het eens met de stelling dat zo veel mogelijk kinderen regulier primair onderwijs moeten kunnen volgen. Op onze school geven we passend onderwijs; onderwijs dat is afgestemd op de mogelijkheden en talenten (de onderwijsbehoeften) van de leerlingen. 

Scholen werken met elkaar samen in samenwerkingsverbanden. Het samenwerkingsverband waar onze school bij is aangesloten is Berséba. Binnen Berséba werken scholen samen om alle kinderen het onderwijs te geven dat het beste bij hen past. Daarbij kijken we naar wat een leerling kán, zo nodig met extra ondersteuning.

Ondersteuningsprofiel (SOP)

In ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) hebben we beschreven welke ondersteuning we wel en niet kunnen geven. Deze kunt u vinden op onze website of opvragen bij onze intern begeleider. Onze school levert basisondersteuning en daarnaast extra ondersteuning. Wij kunnen leerlingen die dat nodig hebben de volgende extra ondersteuning geven:

 • Dyslexie: de school heeft een aanpak voor kinderen die (mogelijk) dyslexie hebben.
 • Dyscalculie: we werken volgens het protocol ERWD. Onze rekencoördinator is in staat om dit op de juiste manier te begeleiden. We werken met rekenzwakke leerlingen met Passende Perspectieven.
 • Aanpak voor kinderen die minder begaafd zijn: de school hanteert onderwijsprogramma's en leerlijnen die goed zijn afgestemd op leerlingen met minder dan gemiddelde intelligentie of andere onderwijsbehoeften.
 • Aanpak voor kinderen die meer begaafd zijn: de school hanteert onderwijsprogramma's en leerlijnen die goed zijn afgestemd op leerlingen met meer dan gemiddelde intelligentie of andere onderwijsbehoeften. Voor hoog-intelligente leerlingen, die we op school Huinen niet voldoende uitdaging kunnen bieden, bestaat er een bovenschoolse plusklas.
 • Er is een gemeenschappelijke voorziening voor nieuwkomers met een taalachterstand vanwege hun herkomst ('taalklas').


Ondersteuningsteam

Heel vaak kan de ondersteuning door onze school zelf georganiseerd en gegeven worden. Daarbij doorlopen we de volgende stappen:

 • Op onze school is de leerkracht als eerste verantwoordelijk voor de begeleiding en ondersteuning van de leerlingen. 
 • Als de leerkracht er zelf niet uitkomt, zal advies gevraagd worden aan collega’s of de intern begeleider. Zo nodig voert de leerkracht een uitgebreider gesprek over de leerling met de intern begeleider. 
 • Onze school heeft een ondersteuningsteam. In dit ondersteuningsteam zitten de intern begeleider en de orthopedagoog, die in dienst is bij de schoolvereniging. Als de situatie rondom een leerling daar aanleiding toe geeft, zal de leerling in het ondersteuningsteam besproken worden. Hiervoor hebben we toestemming van de ouders nodig en in dit traject werken we ook intensiever samen met de ouders.
 • Soms zien we bij een leerling dat er op meerdere vlakken problemen zijn, zowel thuis als op school. Dan kan bij ons ondersteuningsteam ook iemand van het Centrum voor Jeugd en Gezin of een andere externe partij aanwezig zal zijn. In het ondersteuningsteam wordt in samenspraak met de ouders bepaald, welke ondersteuning een leerling nodig heeft en waar deze het beste plaats kan vinden.

Jeugdconsulent

Sinds 1 januari 2020 zijn jeugdconsulenten in dienst bij de gemeente Putten. Deze kunnen door de ouders worden ingeschakeld als er hulpverlening nodig is. De jeugdconsulent van de gemeente Putten gaat samen met het gezin bekijken welke specialistische jeugdhulp het beste kan worden ingezet. Zij onderzoeken wat er aan de hand is en welke hulp er nodig is om het gezin verder te helpen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de Richtlijnen Jeugdhulp. Deze richtlijnen helpen om te bepalen welke hulp het beste past en welke het meest werkbaar is bij de problemen die er het gezin spelen. Gezinnen kunnen zelf contact opnemen met de jeugdconsulenten via de Servicebalie (0341-359611) van de gemeente of een meldingsformulier invullen op www.putten.nl

Ouderbetrokkenheid

Onze school vindt het belangrijk bij de ondersteuning van leerlingen goed samen te werken met de ouders. Daarom vinden we het van belang dat ouders direct betrokken worden bij gesprekken als hun kind individueel besproken wordt. In sommige situaties zijn er niet alleen zorgen op school, maar ook thuis. Om tot een goede ondersteuning te komen vinden we het belangrijk om met de ouders daarover in alle openheid en vertrouwelijkheid te spreken. We beseffen dat dit soms moeilijk kan zijn, maar in het belang uw kind is het wel nodig. Wanneer u als ouder(s) vindt dat er voor uw kind meer hulp nodig is, is het uiteraard belangrijk om u tot ons als school te wenden. School en ouders hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om eensgezind het beste voor uw kind, onze leerling te zoeken.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

In het kader van ons SOP zien we - in relatie tot onze begeleiding en ondersteuning - voor de komende vier jaren een aantal kansen (intern en extern) en bedreigingen (intern en extern) voor wat betreft de school, het personeel en de leerlingen. We willen daarmee nadrukkelijk rekening houden in ons beleid en onze beleidskeuzen. Deze sterkte- zwakteanalyse staat beschreven in ons SOP. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wij volgen het jonge kind op basis van de 'leerlijnen jonge kind' in Parnassys. Ons aanbod en de doelen worden afgestemd om de behoefte en ontwikkeling van het jonge kind.

Terug naar boven