Basisschool met de Bijbel Huinen

Huinerschoolweg 5 3882 TJ Putten

Schoolfoto van Basisschool met de Bijbel Huinen

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het kan voorkomen dat een leerkracht afwezig is door ziekte of een andere reden. Mocht dit zich voordoen dat proberen we vervanging te regelen via de invallerspool van de vereniging. Indien er geen invallers beschikbaar zijn kijken we of het intern kunnen oplossen. Mocht dit alles onverhoopt niet lukken, dan zal in het uiterste geval de klas naar huis worden gestuurd (mocht u dan geen opvang kunnen regelen, dan zal uw kind op school opgevangen worden in een andere groep).

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Er is een duidelijke organisatiestructuur, waarin wordt samengewerkt om onze visie gestalte te geven. Dat wil zeggen dat er overleg is om een goede doorgaande lijn te ontwikkelen. Regelmatig zijn er momenten van overleg binnen de directie, teamvergaderingen, leerlingbesprekingen en werkoverleg.

De groepsindeling wordt gedaan op basis van jaarklassen. Dat wil zeggen dat de kinderen (voor zover wenselijk) van dezelfde leeftijd bij elkaar in een groep zitten. Als het voor de leerling wenselijk is passen we ook 'horizontaal roosteren' toe. In dat geval volgt de leerling bijvoorbeeld een rekenles in de groep die beter aansluit bij zijn niveau. Naast deze (combinatie)groepen, werken de leerlingen soms ook groepsdoorbroken, bijvoorbeeld tijdens de projectweken. Dagelijks maken de groepen 1-3 gebruik van ons atelier. De jaarlijkse groepsindeling wordt voorbereid door het gehele team. De indeling van de groepen voor het schooljaar 2020-2021 is als volgt: groep 0-1, 2-3, 4-5, 7 en 6-8.

Op basis van groepszwaarte en intensiteit van de onderwijsvragen worden keuzes gemaakt in het toekennen van extra ondersteuning. Hierbij kunt u denken aan inzet van de onderwijsassistent.

Teamsamenstelling

In ons team werken 8 leerkrachten, waaronder een aantal parttimers. Daarnaast zijn er twee onderwijsassistenten werkzaam ter ondersteuning van de leerkrachten, leerlingen of bij praktische taken. Verder hebben we een ICT coördinator. Op maandag en donderdag is onze intern begeleider (IB'er) werkzaam, dit is Liesbeth Kramer. Het managementteam bestaat uit een (meerschools)directeur, Deany Koster, en een teamleider, Riande Hazeleger.

Vakleerkracht gym

Voor onze gymlessen maken wij gebruik van een vakleerkracht vanuit JongPutten. De ene week wordt de les door de vakleerkracht gegeven en de week erop geeft de eigen leerkracht een 'echo-les'.

Studenten

Wij hebben regelmatig studenten rond lopen bij ons op school. Wij vinden het belangrijk om te investeren in de toekomst van het onderwijs en nieuwe mensen op te leiden. Daarnaast houdt het onszelf ook scherp en geeft het vaak nuttige ondersteuning. De leerkracht blijft ten alle tijden verantwoordelijk voor alles wat er in de groep gebeurt.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

We werken met thema's en koppelen daaraan de leer- en ontwikkelingslijnen jonge kind vanuit ParnasSys. Hierbij staat spelenderwijs ontdekkend leren centraal. In ons aanbod willen we kinderen zo uitgebreid mogelijk uitdagen naar hun mogelijkheden. Binnen het thematisch werken wordt aandacht besteed aan de motoriek, taal- en rekenontwikkeling, spel en sociaal emotionele vorming.

Elk blok (6-8 weken) staat een thema centraal. Aan begin van elke periode wordt het thema ingericht. Gedurende de weken daarna wordt het thema met de leerlingen verder vorm gegeven om zo goed mogelijk aan te sluiten op de belevingswereld van de leerlingen. We zetten hiervoor 'hoeken'. Hierbij maken we niet alleen gebruik van het klaslokaal, maar ook van het atelier dat hier volledig op wordt ingericht, zodat leerlingen worden gestimuleerd in hun persoonlijke ontwikkeling d.m.v. verschillende materialen en activiteiten. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

(*Onder taal verstaan we: Taalbeschouwing, Woordenschat, Spelling, Creatief met taal)

Aanbod

Onze school richt zich op de cognitieve, sociale en brede ontwikkeling van de leerlingen. Daartoe bieden we een passend aanbod aan dat dekkend is voor de kerndoelen en de referentieniveaus taal en rekenen. Ons aanbod is evenwichtig verdeeld over de leerjaren, sluit aan bij de kenmerken van onze leerlingen en bereidt hen voor op het vervolgonderwijs.

Identiteit

De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming is verweven in het onderwijs. We besteden structureel en expliciet aandacht aan onze christelijke identiteit. We zien een sterke relatie tussen levensbeschouwelijke vorming, sociaalemotionele ontwikkeling (o.a. omgaan met de ander en de omgeving – ontwikkeling sociale vaardigheden) en actief burgerschap en sociale cohesie. We vinden het belangrijk dat wij leerlingen meegeven God te eren en hun naaste lief te hebben.

Burgerschap

Onze school besteedt structureel en systematisch aandacht aan de sociale en maatschappelijke ontwikkeling van de leerlingen. Vanuit onze Bijbelse visie vinden we het belangrijk om de leerlingen (mede) op te voeden tot verantwoordelijke burgers. Burgers die niet alleen goed voor zichzelf kunnen zorgen, maar die ook goed kunnen omgaan met de mensen en de wereld om hen heen. We maken hierbij gebruik van de Bijbellessen en de methode Kwink. Burgerschap gaat bij ons nog een stap verder, verder dan alleen deze maatschappij willen wij leerlingen richten op 'christelijk burgerschap' in Gods Koninkrijk.

Taalleesonderwijs

Het vakgebied Nederlandse taal krijgt veel aandacht in ons curriculum. Aan de hand van goed ontwikkelde methodes heeft het taalleesonderwijs een prominente plek in het lesrooster. Naast het reguliere leesonderwijs, oefenen we de kinderen ook in begrijpend en studerend lezen. Daarin leren kinderen teksten te begrijpen, hoofd- en bijzaken te onderscheiden, enz. We gebruiken het materiaal van Nieuwsbegrip (een digitale methode m.b.t. actuele zaken) en hebben leesgroepjes onder begeleiding van ouders. Belangrijk is dat kinderen plezier beleven aan lezen. Dit bevorderen we door voor te lezen en het lenen van leesboeken bij de bibliotheek die direct naast de school is gevestigd of in de openbare bibliotheek.

Rekenen en wiskunde

Rekenen en wiskunde vinden we een belangrijk vak. Het rooster borgt, dat we expliciet aandacht besteden aan rekenen en wiskunde en aan het automatiseren van het geleerde. Naast de basisgroep is er een aantal leerlingen waaraan extra didactische ondersteuning wordt gegeven door gebruik van “Met Sprongen Vooruit” of “Rekensprint”. De kinderen die verrijkingsstof aankunnen, krijgen dit door middel van Rekenmakkers, Rekenmeesters en Rekentijgers. De computer vervult een belangrijke rol bij het automatiseren voor alle groepen.

Wereldoriëntatie

Wereldoriëntatie vinden wij van belang, omdat onderwijs meer is dan taal, lezen en rekenen. Wij willen onze leerlingen breed ontwikkelen. Al bij de kleuters wordt er aandacht besteed aan wereldoriëntatie door middel van belangstellingsonderwerpen, prentenboeken, platen, enz. De andere vakgebieden zijn verweven in wereld oriënterende onderwerpen. Het is onze ambitie om de komende drie jaar meer thematisch te werken waarin aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek zijn verweven. We werken nu met de methode Wijzer voor deze drie vakken. 

Kunstzinnige en creatieve vorming

In de onderbouw zijn er tal van mogelijkheden voor expressieactiviteiten. Deze zijn vaak verweven met allerlei leer- en verwerkingssituaties. In de midden- en bovenbouw zijn er wekelijks expressiemomenten rondom muzikale vorming, handvaardigheid en tekenen. Daarnaast huren wij  'Cultuurkust' in als externe partner ter verrijking van dit vakgebied.  

Bewegingsonderwijs

Op onze school hechten we belang aan bewegingsonderwijs. Juist omdat wij willen inzetten op hoofd, hart en handen (brede ontwikkeling), vinden wij aandacht voor sport/bewegen belangrijk. Daarnaast vinden we het vak belangrijk vanuit het sociale aspect: leren bewegen doe je samen en ontwikkelt daarom sociale vaardigheden. In samenwerking met de gemeente Putten, maken we gebruik van het lesaanbod van JongPutten. Hierbij worden speciaal opgeleide combinatiefunctionarissen ingezet. Zij geven eens per 2 weken een voorbeeldles. Vervolgens geven de (bevoegde) leerkrachten een echoles. De kleutergroep krijgt spel en beweging door heel de dag heen. Er wordt ook bewegingsles gegeven in ons eigen speellokaal. Groep 4 en 5 krijgen daarnaast één keer in de veertien dagen zwemles in Bosbad Putten.

Engels

Beheersing van de Engelse taal vinden we van belang, omdat kennis van deze taal steeds belangrijker wordt door de toenemende internationalisering, de groeiende mobiliteit en het veelvuldige gebruik van nieuwe media. De aandacht die we besteden aan de Engelse taal zorgt ervoor, dat onze leerlingen met voldoende basiskennis doorstromen naar het V.O. We maken hierbij gebruik van de methode "Take it easy". Daarnaast wordt Holmwoods ingezet voor leerlingen die meer uitdaging voor Engels kunnen gebruiken.

Buitenschoolse activiteiten

Naast bovenstaande vakken zijn er diverse buitenschoolse activiteiten. Bijzondere activiteiten zoals kamp en schoolreisje, maar ook excursies binnen het kader van het lesprogramma.

Methodes

 • Godsdienstonderwijs: groep 1 t/m 8 Hoor het woord
 • Rekenen: groep 1-2 Leerlijnen ParnasSys, groep 3-8 Pluspunt
 • Lezen: groep 1-2 Leerlijnen ParnasSys, groep 3 Lijn 3
 • Taal: groep 1-2 Leerlijnen ParnasSys, groep 3 Lijn 3, groep 4-8 Taal Actief
 • Spelling: groep 3 Lijn 3/Staal, groep 4-8 Staal
 • Schrijven: groep 1-8 Klinkers
 • Wereldoriëntatie: groep 1-3 Thema's, groep 4-8 Wijzer
 • Engels: groep 5-8 Take it Easy
 • Kunstzinnige en creatieve vorming: groep 1-2 Thema's en Leerlijnen, groep 3-8 Moet je doen en Cultuurkust
 • Sociale vaardigheden/Burgerschap: groep 1-8 Kwink
 • Verkeer: groep 1-8 materialen van Veilig verkeer Nederland
 • Bewegingsonderwijs: groep 3-8 aanbod van JongPutten
 • Seksuele vorming: groep 7-8 Wonderlijk gemaakt

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Terug naar boven