Oecumenische Basisschool KlimOp

Karekietpark 28 1444 HV Purmerend

Schoolfoto van Oecumenische Basisschool KlimOp

Het team

Toelichting van de school

De KlimOp heeft een groot team dat bestaat uit leerkrachten, intern begeleiders, directie, vakleerkrachten en onderwijs ondersteunend personeel.

Veel personeelsleden zijn al lange tijd werkzaam op deze school. Ook komen er jaarlijks nieuwe collega's bij. Deze mix van ervaren en onervaren collega's maakt de KlimOp dynamisch. De onderlinge sfeer, het vertrouwen en de bereidheid tot ontwikkeling maken het tot een hecht, professioneel team.

Sinds het schooljaar 2022-2023 is de KlimOp één van de Opleidingsscholen binnen het CPOW. Dit betekent dat de reeds bestaande samenwerking tussen de KlimOp en de iPABO nóg intensiever is geworden. Wij bieden elk schooljaar meerdere studenten de mogelijkheid om de theoretische kennis die zij op de iPABO aangeboden krijgen in de praktijk uit te voeren in de klas. Door de samenwerking tussen school en opleiding wordt het aanbod tussen praktijk en theorie beter op elkaar afgestemd. Onder begeleiding van de schoolopleider leren studenten op de KlimOp ook ván en mét elkaar. Dit gebeurt via PLG's (professionele leergemeenschappen).

Daarnaast werken we nauw samen met het ROC en het Horizon-college. MBO-stagiaires (niveau 2,3 en 4) kunnen hun praktijkopdrachten uitvoeren, zij worden voornamelijk in de onderbouw geplaatst. 

Wanneer in de klas van uw kind een stagiaire aanwezig is, zal dit aan u bekend gemaakt worden. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Ook wij merken dat er een groot tekort is aan leerkrachten. Dat maakt dat de vervanging van collega's in de meeste gevallen opgevangen wordt door collega's uit het eigen team. Mocht dit niet mogelijk zijn dan wordt er gewerkt met een invalpool van vaste invallers. In het uiterste geval, wanneer er echt geen invallers te vinden zijn, bekijken we of de mogelijkheid kan worden aangeboden om "onderwijs op afstand" te organiseren.  

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wij werken met moderne lesmethodes om de kinderen goed en gedegen onderwijs te bieden. Naast deze kennis hechten wij een groot belang aan het verwerven van vaardigheden als leren samenwerken en samen leren, een actieve leerhouding ontwikkelen en oplossingsgericht leren denken en handelen. We willen dat de kinderen zelf inbreng en keuzes hebben in de leerstof, betrokken zijn bij de inhoud van ons onderwijs. In het spelend/ontdekkend leren hebben wij aspecten gevonden die hierbij aansluiten en die we hebben geïntegreerd in ons onderwijs.

In ons onderwijsjaarprogramma staan diverse thema’s gepland. Het zijn onderwerpen waarin we betekenisvolle, samenhangende en uitdagende activiteiten aanbieden. De inbreng van de leerlingen wordt gestimuleerd. Op de leerpleinen zijn de thema’s herkenbaar. In de kleuterklassen staat altijd een thema centraal. Aan de hand hiervan worden de verschillende vaardigheden ontwikkeld en uitgediept.  

Mochten leerlingen meer begeleiding of een rustig(er) plekje nodig hebben om tot leren te komen, kunnen zij gebruik maken van onze ZEN-klas. Dit is een ruimte waar deze leerlingen extra worden begeleid. Maar ook de kinderen, die behoefte hebben aan extra uitdaging en werken met gelijkgestemden krijgen begeleiding. Hiervoor hebben wij wekelijks (voor leerlingen uit de groepen 5 t/m 8) een Interne Plusklas. De leerkrachten die hiermee werken zijn gespecialiseerde leerkrachten op dat gebied.

Naast onze eigen docenten zetten wij ook vakdocenten in voor ons bewegingsonderwijs. Bovendien is er een samenwerking met Sportify Kids. Tijdens elke 'grote pauze' (30 minuten tussen de middag) zijn er sportinstructeurs aanwezig, die bewegingsactiviteiten voor de kinderen organiseren en begeleiden op de speelplaatsen.

Natuurlijk wordt er ook aandacht besteed aan muzikale vorming. Muziekschool Waterland verzorgt wekelijks instrumentlessen voor de groepen 5. In de afgelopen jaren zijn de leerkrachten begeleid door een muziekdocent van de muziekschool en hebben zij extra instructie gekregen zodat zij nu zélf betere muzieklessen in de eigen groep kunnen geven. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 1-2 werken wij thematisch. Er is geen sprake van aparte vakken. Alle projecten worden vakoverstijgend aangeboden en spelend lerend uitgevoerd. Voor het rekenonderwijs maken wij gebruik van de lessen en activiteiten uit de methode Semsom.

Het curriculum van SLO (landelijk kenniscentrum) en de daarbij behorende leerlijnen bepalen het programma. Middels het leerlingvolgsysteem van Focus PO wordt de ontwikkeling gevolgd.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Scholen moeten ervoor zorgen dat een kind dat extra begeleiding en ondersteuning nodig heeft, altijd een passende plek krijgt. Deze verplichting voor scholen heet zorgplicht. Dit geldt voor kinderen die op school zitten en kinderen die worden aangemeld. De school zoekt in overleg met de ouders een passende plek. Voor meer informatie over de zorgplicht van scholen verwijzen wij u naar de website van de Rijksoverheid:

Zorgplicht en samenwerken scholen in passend onderwijs

Specifieke doelgroep:

- Wij hebben ervaring met kinderen, die problemen ervaren met de taalverwerving (TOS- en NT2-problematiek) ;

- Wij hebben een specifiek programma voor excellente leerlingen; vanaf groep 5 hebben wij een interne plusklas, vanaf groep 2 hebben we een plus-programma (voor de groepen 2, 3 en 4);

- Wij hebben een speciaal Zen-lokaal. Dit is een prikkelarme, gestructureerde leerwerkomgeving waar kinderen geconcentreerd kunnen werken. Het lokaal is ingericht met een aantal concentratieplekken voor verwerking en een aantal instructietafels voor individuele begeleiding en instructie door een speciale leerkracht;

- Wij kunnen kinderen, die extra behoefte hebben aan een geordende structuur, een goede basis bieden. 

Wanneer wij een hulpvraag hebben met betrekking tot de ondersteuningsbehoefte van een leerling (zowel op cognitief als op sociaal-emotioneel gebied), maken wij gebruik van onze Adviseur Passend Onderwijs (APO), die verbonden is aan ons Samenwerkingsverband Waterland. In het schooljaar 2022-2023 is Getske Douma als APO aan de KlimOp toegewezen. 

Wanneer wij zien of merken dat er zaken spelen in de thuissituatie, die een grote invloed hebben op onze leerlingen, kunnen wij onze schoolmaatschappelijk werker, Sara BenSalah, inschakelen. Zij kan met de leerling en/of met de ouders in gesprek gaan en ouders eventueel verwijzen naar de juiste hulpinstanties. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Op dit moment hebben we de mogelijkheid voor leerlingen die behoefte hebben aan een prikkelarme omgeving om te werken in de ZEN-klas onder begeleiding en/of toezicht van een gediplomeerde/gespecialiseerde leerkracht. Soms is een rustig plekje voldoende om even tot rust te komen om zo weer verder te kunnen werken. Soms is begeleiding (extra uitleg of een kort gesprekje)  van de leerkracht helpend. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In de kleuterklassen staat altijd een thema centraal. Aan de hand hiervan worden de verschillende vaardigheden ontwikkeld en uitgediept.

Aan de volgende gebieden wordt in de kleuterbouw veel aandacht besteed:

- het gedrag van uw kind naar medeleerlingen en naar de leerkracht (normen en waarden)

- het gedrag van uw kind in de speel/werksituatie (concentratie en snelheid van werken)

- het mondeling taalgebruik (tijdens kringgesprekken, tijdens het spelen of tijdens werkjes, aanbod en uitbreiding woordenschat)

- voorbereidende lees-/reken-/schrijfactiviteiten

- gymnastiek, de ontwikkeling van de grove/fijne motoriek en zintuiglijke oefening

- veel expressie (zowel dramatische als muzikale) 

De leerkrachten zorgen voor een weloverwogen aanbod van activiteiten, altijd aansluitend bij een thema. De activiteiten worden gekoppeld aan de vastgestelde (leer)doelen behorende bij de leeftijd en het niveau van de leerlingen. Wanneer blijkt dat uw kind meer tijd en/of oefening nodig heeft om zich te ontwikkelen, zal het aanbod worden aangepast en waar nodig worden geïntensiveerd. Dit kan door activiteiten te herhalen, bijvoorbeeld in een kleiner groepje, of door een activiteit tijdens het spel in een hoek onder begeleiding van de leerkracht nogmaals uit te laten voeren. Er is extra aandacht voor het aanbod en het uitbreiden van de woordenschat wanneer uw kind de Nederlandse taal nog niet goed beheerst. Ook hierbij worden vooral woorden aangeboden die met het thema te maken hebben.  

Wanneer uw kind toe is aan extra uitdaging, zetten wij ons Plus-programma in, waarbij wij ervoor zorgen dat kinderen niet gaan versnellen (bijv. leren lezen in groep 2), maar dat ze hun kennis gaan verbreden (bijv. door het aanbieden van smart-games of denkvragen). 

Na aanmelding van uw kind zullen wij (na toestemming van u) contact opnemen met de Peuterspeelzaal of het Kinderdagverblijf voor een goede overdracht. Zij hebben uw kind al langere tijd begeleid en weten wat uw kind nodig heeft om een goede start te maken op de basisschool.

Wij werken nauw samen met peuterspeelzaal Klein Duimpje. Deze speelzaal is gehuisvest in het gebouw de Inval. Deze is naast de school. Twee  keer per jaar sluiten we samen een thema af met de oudste peuters van Klein Duimpje. Daarnaast bezoeken de oudste peuters een aantal keer per jaar de kleutergroepen om even mee te spelen. 

Terug naar boven