Oecumenische Basisschool KlimOp

Karekietpark 28 1444 HV Purmerend

Schoolfoto van Oecumenische Basisschool KlimOp

Het team

Toelichting van de school

De KlimOp heeft een groot team dat bestaat uit leerkrachten, intern begeleiders, directie, vakleerkrachten en onderwijs ondersteunend personeel.

Veel personeelsleden zijn al lange tijd werkzaam op deze school. Ook komen er jaarlijks nieuwe collega's bij. Deze mix van ervaren en onervaren collega's maakt de KlimOp dynamisch. De onderlinge sfeer, het vertrouwen en de bereidheid tot ontwikkeling maken het tot een hecht, professioneel team.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Ook wij merken dat er een groot tekort is aan leerkrachten. Dat maakt dat de vervanging van collega's in de meeste gevallen opgevangen wordt door collega's uit het eigen team. Mocht dit niet mogelijk zijn dan wordt er gewerkt met een invalpool van vaste invallers. In het uiterste geval, wanneer er echt geen invallers te vinden zijn, bekijken we of de mogelijkheid kan worden aangeboden om "onderwijs op afstand" te organiseren.  

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wij werken met moderne lesmethodes om de kinderen goed en gedegen onderwijs te bieden. Naast deze kennis hechten wij een groot belang aan het verwerven van vaardigheden als leren samenwerken en samen leren, een actieve leerhouding ontwikkelen en oplossingsgericht leren denken en handelen. We willen dat de kinderen zelf inbreng en keuzes hebben in de leerstof, betrokken zijn bij de inhoud van ons onderwijs. In het diep leren (NPDL) en spelend/ontdekkend leren hebben wij aspecten gevonden die hierbij aansluiten en die we hebben geïntegreerd in ons onderwijs.

In ons onderwijsjaarprogramma staan diverse thema’s gepland. Het zijn onderwerpen waarin we betekenisvolle, samenhangende en uitdagende activiteiten aanbieden. De inbreng van de leerlingen wordt gestimuleerd. Op de leerpleinen zijn de thema’s herkenbaar. In de kleuterklassen staat altijd een thema centraal. Aan de hand hiervan worden de verschillende vaardigheden ontwikkeld en uitgediept. 

In de groepen 3 t/m 8 bieden we meerdere thema’s per jaar aan waarin we vaardigheden ontwikkelen zoals samenwerken, communiceren, karaktervorming, actief burgerschap, kritisch denken en creatieve vorming (NPDL). De actieve inbreng van de leerlingen bij het verwerven en toepassen van de lesstof volgen wij nauwgezet. Voor een uitgebreidere uitleg verwijzen wij u naar ons schoolplan waar u een uitleg over ieder vak kunt vinden. 

Mochten leerlingen meer begeleiding of een rustig(er) plekje nodig hebben om tot leren te komen, kunnen zij gebruik maken van onze ZEN-klas. Dit is een ruimte waar deze leerlingen extra worden begeleid. Maar ook de kinderen, die behoefte hebben aan extra uitdaging en werken met gelijkgestemden krijgen begeleiding. Hiervoor hebben wij elke donderdag (voor leerlingen uit de groepen 5 t/m 8) een Interne Plusklas. De leerkrachten die hiermee werken zijn gespecialiseerde leerkrachten op dat gebied.

Naast onze eigen docenten zetten wij ook vakdocenten in voor ons bewegingsonderwijs. Bovendien is er een samenwerking met Sportify Kids. Tijdens elke 'grote pauze' (30 minuten tussen de middag) zijn er sportinstructeurs aanwezig, die bewegingsactiviteiten voor de kinderen organiseren en begeleiden op de speelplaatsen bij beide locaties.

Natuurlijk wordt er ook aandacht besteed aan muzikale vorming. Muziekschool Waterland verzorgt wekelijks instrumentlessen voor de groepen 5. In de afgelopen jaren zijn de leerkrachten begeleid door een muziekdocent van de muziekschool en hebben zij extra instructie gekregen zodat zij nu zélf betere muzieklessen in de eigen groep kunnen geven. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 1-2 werken wij thematisch. Er is geen sprake van aparte vakken. Alle projecten worden vakoverstijgend aangeboden en spelend lerend uitgevoerd.

Het curriculum van SLO (landelijk kenniscentrum) en de daarbij behorende leerlijnen bepalen het programma. Middels het leerlingvolgsysteem KIJK! wordt de ontwikkeling gevolgd.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Scholen moeten ervoor zorgen dat een kind dat extra begeleiding en ondersteuning nodig heeft, altijd een passende plek krijgt. Deze verplichting voor scholen heet zorgplicht. Dit geldt voor kinderen die op school zitten en kinderen die worden aangemeld. De school zoekt in overleg met de ouders een passende plek. Voor meer informatie over de zorgplicht van scholen verwijzen wij u naar de website van de Rijksoverheid:

Zorgplicht en samenwerken scholen in passend onderwijs

Specifieke doelgroep:

- Wij hebben ervaring met kinderen, die problemen ervaren met de taalverwerving (TOS- en NT2-problematiek) ;

- Wij hebben een specifiek programma voor excellente leerlingen; vanaf groep 5 hebben wij een interne plusklas, vanaf groep 2 hebben we een plus-programma (voor de groepen 2 en 3);

- Wij hebben een speciaal Zen-lokaal. Dit is een prikkelarme, gestructureerde leerwerkomgeving waar kinderen geconcentreerd kunnen werken. Het lokaal is ingericht met een aantal concentratieplekken voor verwerking en een aantal instructietafels voor individuele begeleiding en instructie door een speciale leerkracht;

- Wij kunnen kinderen, die extra behoefte hebben aan een geordende structuur, een goede basis bieden. 

Elke maandag is onze schoolmaatschappelijk werker, Larissa Winter, op school aanwezig. Zij helpt leerlingen door met hen (op school, onder schooltijd) te praten over zaken die mogelijk in de thuis- of schoolsituatie spelen. Dit zal zij altijd pas doen nadat ouders hiervoor hun toestemming hebben gegeven.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In de kleuterklassen staat altijd een thema centraal. Aan de hand hiervan worden de verschillende vaardigheden ontwikkeld en uitgediept.

Aan de volgende punten wordt in de kleuterbouw veel aandacht besteed:

- het gedrag van uw kind naar medeleerlingen en naar de leerkracht (normen en waarden)

- het gedrag van uw kind in de speel/werksituatie (concentratie en snelheid van werken)

- het mondeling taalgebruik (tijdens kringgesprekken, tijdens het spelen of tijdens werkjes)

- voorbereidende lees/reken/schrijfactiviteiten

- gymnastiek, de ontwikkeling van de grove/fijne motoriek en zintuiglijke oefening

- veel expressie (zowel dramatische als muzikale) 

Wanneer uw kind toe is aan extra uitdaging, zetten wij ons Plus-programma in, waarbij wij ervoor zorgen dat kinderen niet gaan versnellen (bijv. leren lezen in groep 2), maar dat ze hun kennis gaan verbreden (bijv. door het aanbieden van smart-games of denkvragen). 

Na aanmelding van uw kind zullen wij (na toestemming van u) contact opnemen met de Peuterspeelzaal of het Kinderdagverblijf voor een goede overdracht. Zij hebben uw kind al langere tijd begeleid en weten wat uw kind nodig heeft om een goede start te maken op de basisschool.

Wij werken nauw samen met peuterspeelzaal Klein Duimpje. Deze speelzaal is gehuisvest in het gebouw de Inval. Deze is naast de school. Twee  keer per jaar sluiten we samen een thema af met de oudste peuters van Klein Duimpje. Daarnaast bezoeken de oudste peuters een aantal keer per jaar de kleutergroepen om even mee te spelen. 

Terug naar boven