Oecumenische Basisschool KlimOp

Karekietpark 28 1444 HV Purmerend

Schoolfoto van Oecumenische Basisschool KlimOp

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om na te gaan of de kinderen goed geprofiteerd hebben van het onderwijs wordt na elk aangeboden blok/thema een toets afgenomen. Aan de hand van deze toets wordt op groeps- en leerling niveau het vervolg aanbod bepaald. Bij de kleuters worden data verzameld uit dagelijkse observaties vanuit het kleuter ontwikkelings- observatiesysteem.  Aan de hand van deze observaties bepalen de leerkrachten hoe ze de leerlingen kunnen begeleiden in hun zone van naaste ontwikkeling. 

Na de midden toetsen in januari/februari van Cito wordt er een data-analyse op schoolniveau gevoerd. Alle data worden verzameld en geanalyseerd, vergeleken, ingezette acties worden geëvalueerd en gezamenlijk wordt bepaald wat de vervolgacties zijn.

Deze vervolgacties worden vastgelegd in een interventieplan.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Richting het eind van de basisschool wordt door ons een advies gegeven voor het voortgezet onderwijs. Het advies wordt gebaseerd op de methodetoetsen en de uitkomsten van het leerlingvolgsysteem van de afgelopen jaren (CITO en IEP), in combinatie met de observaties van de leerkracht m.b.t. motivatie, taakgerichtheid, omgang met huiswerk, weerbaarheid en zelfstandigheid. De scores voor begrijpend lezen en rekenen tellen het zwaarst mee voor het schooladvies. Goed begrijpend kunnen lezen is van essentieel belang bij nagenoeg alle vakken in het voortgezet onderwijs. Daarnaast is rekenen de basis van wiskunde, maar ook van groot belang bij de andere (bèta)vakken. Eind groep 7 wordt het eerste voorlopig schooladvies gegeven. In groep 8 volgt in januari het tweede voorlopig schooladvies en na de doorstroomtoets, die afgenomen wordt in februari, krijgen de leerlingen in maart hun definitieve advies. Wanneer een leerling de doorstroomtoets beter heeft gemaakt dan het eerder gegeven voorlopig schooladvies, kan het definitieve schooladvies naar boven worden bijgesteld. Als wij een bijstelling van het schooladvies niet in het belang van de leerling vinden, wordt het advies niet gewijzigd. Dit besluit zal door ons worden gemotiveerd. Ouders worden uiteraard bij elke stap in dit hele proces om tot een definitief schooladvies te komen meegenomen door de leerkracht.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op de KlimOp is het van groot belang dat je jezelf kunt zijn. Pas als je je veilig en op je gemak voelt, kun je tot leren komen. Vandaar dat er ieder nieuw schooljaar actief wordt ingezet op de zogenaamde 'gouden weken'. Dit zijn de eerste weken van het schooljaar en ligt de focus op het opnieuw vormen van een hechte groep en het bouwen aan een positieve groepsdynamiek. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • sociale vaardigheden
  • welbevinden
  • veiligheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Wij zijn geweldig trots op de beoordeling die de inspecteur ons heeft gegeven. Hieronder de algemene beoordeling, in het inspectierapport treft u de details.

De Oecumenische Basisschool KlimOp te Purmerend heeft haar kwaliteit op orde en de inspectie handhaaft het basisarrangement. De leraren en de directie creëren voor de leerlingen een veilig en zeer prettig schoolklimaat door op professionele wijze met elkaar samen te werken. Het werken aan verbetering van de eigen kwaliteit is een continue en breed gedragen proces. Andere specifieke kenmerken van de school zijn: De leerlingen behalen eindresultaten die in overeenstemming zijn met de gestelde norm en met de eigen ambitieuze streefdoelen; De leraren hebben hoge verwachtingen van de leerlingen en zij stemmen het onderwijs af op de onderwijsbehoeften van de leerlingen; De leerlingen zijn actief betrokken en werken geconcentreerd aan hun opdrachten; Directie, leraren en leerlingen gaan respectvol en betrokken met elkaar om. De sfeer op school is ontspannen en de leerlingen en leraren voelen zich veilig; De school heeft een professionele cultuur. De leraren zijn zich bewust van de effecten van hun handelen op de onderwijskwaliteit; 

Terug naar boven