Oecumenische Basisschool KlimOp

Karekietpark 28 1444 HV Purmerend

Schoolfoto van Oecumenische Basisschool KlimOp

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om na te gaan of de kinderen goed geprofiteerd hebben van het onderwijs wordt na elk aangeboden blok/thema een toets afgenomen. Aan de hand van deze toets wordt op groeps- en leerling niveau het vervolg aanbod bepaald. Bij de kleuters wordt data verzameld uit dagelijkse observaties vanuit het kleuter ontwikkelings- observatiesysteem.  Aan de hand van deze observaties bepalen de leerkrachten hoe ze de leerlingen kunnen begeleiden in hun zone van naaste ontwikkeling. 

Na de midden toetsen in januari/februari van Cito wordt er een data-analyse op schoolniveau gevoerd. Alle data wordt verzameld en geanalyseerd, vergeleken, ingezette acties worden geëvalueerd en gezamenlijk wordt bepaald wat de vervolgacties zijn.

Deze vervolgacties worden vastgelegd in een interventieplan.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Wij zijn geweldig trots op de beoordeling die de inspecteur ons heeft gegeven. Hieronder de algemene beoordeling, in het inspectierapport treft u de details.

De Oecumenische Basisschool KlimOp te Purmerend heeft haar kwaliteit op orde en de inspectie handhaaft het basisarrangement. De leraren en de directie creëren voor de leerlingen een veilig en zeer prettig schoolklimaat door op professionele wijze met elkaar samen te werken. Het werken aan verbetering van de eigen kwaliteit is een continue en breed gedragen proces. Andere specifieke kenmerken van de school zijn: De leerlingen behalen eindresultaten die in overeenstemming zijn met de gestelde norm en met de eigen ambitieuze streefdoelen; De leraren hebben hoge verwachtingen van de leerlingen en zij stemmen het onderwijs af op de onderwijsbehoeften van de leerlingen; De leerlingen zijn actief betrokken en werken geconcentreerd aan hun opdrachten; Directie, leraren en leerlingen gaan respectvol en betrokken met elkaar om. De sfeer op school is ontspannen en de leerlingen en leraren voelen zich veilig; De school heeft een professionele cultuur. De leraren zijn zich bewust van de effecten van hun handelen op de onderwijskwaliteit; 

Terug naar boven