Oecumenische Basisschool KlimOp

Karekietpark 28 1444 HV Purmerend

Schoolfoto van Oecumenische Basisschool KlimOp

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om na te gaan of de kinderen goed geprofiteerd hebben van het onderwijs wordt na elk aangeboden blok/thema een toets afgenomen. Aan de hand van deze toets wordt op groeps- en leerling niveau het vervolg aanbod bepaald. Bij de kleuters worden data verzameld uit dagelijkse observaties vanuit het kleuter ontwikkelings- observatiesysteem.  Aan de hand van deze observaties bepalen de leerkrachten hoe ze de leerlingen kunnen begeleiden in hun zone van naaste ontwikkeling. 

Na de midden toetsen in januari/februari van Cito wordt er een data-analyse op schoolniveau gevoerd. Alle data worden verzameld en geanalyseerd, vergeleken, ingezette acties worden geëvalueerd en gezamenlijk wordt bepaald wat de vervolgacties zijn.

Deze vervolgacties worden vastgelegd in een interventieplan.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op de KlimOp is het van groot belang dat je jezelf kunt zijn. Pas als je je veilig en op je gemak voelt, kun je tot leren komen. Vandaar dat er ieder nieuw schooljaar actief wordt ingezet op de zogenaamde 'gouden weken'. Dit zijn de eerste weken van het schooljaar en ligt de focus op het opnieuw vormen van een hechte groep en het bouwen aan een positieve groepsdynamiek. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • sociale vaardigheden
  • welbevinden
  • veiligheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Wij zijn geweldig trots op de beoordeling die de inspecteur ons heeft gegeven. Hieronder de algemene beoordeling, in het inspectierapport treft u de details.

De Oecumenische Basisschool KlimOp te Purmerend heeft haar kwaliteit op orde en de inspectie handhaaft het basisarrangement. De leraren en de directie creëren voor de leerlingen een veilig en zeer prettig schoolklimaat door op professionele wijze met elkaar samen te werken. Het werken aan verbetering van de eigen kwaliteit is een continue en breed gedragen proces. Andere specifieke kenmerken van de school zijn: De leerlingen behalen eindresultaten die in overeenstemming zijn met de gestelde norm en met de eigen ambitieuze streefdoelen; De leraren hebben hoge verwachtingen van de leerlingen en zij stemmen het onderwijs af op de onderwijsbehoeften van de leerlingen; De leerlingen zijn actief betrokken en werken geconcentreerd aan hun opdrachten; Directie, leraren en leerlingen gaan respectvol en betrokken met elkaar om. De sfeer op school is ontspannen en de leerlingen en leraren voelen zich veilig; De school heeft een professionele cultuur. De leraren zijn zich bewust van de effecten van hun handelen op de onderwijskwaliteit; 

Terug naar boven