Openbare Basisschool Noorderlicht

Jachtwagenstraat 64 1445 NM Purmerend

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Noorderlicht
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Noorderlicht
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Noorderlicht
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Noorderlicht

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Tussentijdse resultaten zijn toetsgegevens uit methodegebonden toetsen en vanuit het leerlingvolgsysteem van Cito. Daarnaast verzamelen we gegevens uit observaties en bevindingen van de leerkracht, het kind en de ouders. Deze gegevens samen geven een beeld van hoe het met een kind gaat op school.

Binnen een schooljaar:

  • vindt er twee keer per jaar een toetsronde plaats vanuit het Cito-lovs. Beide rondes worden met de leerlingen besproken. Tevens worden de resultaten van de eerste toetsronde met ouders besproken tijdens het eerste rapportgesprek. Ouders krijgen eveneens de gelegenheid om de resultaten van de tweede ronde te bespreken met de leerkracht ná het tweede rapport; dit is facultatief. Op basis van de gegevens en gesprekken worden plannen van aanpak gemaakt op individueel- en groepsniveau;
  • vinden regelmatig naar aanleiding van tussentijdse methodegebonden toetsen tussenevaluatie momenten plaats. Kinderen worden voortdurend gemonitord in hoeverre ze de doelen van hun eigen leerlijn voldoende beheersen en hoe de methodegebonden doelstellingen zich verhouden tot de algemene doelen vanuit de leerlijnen;
  • observeert een leerkracht regelmatig hoe een kind omgaat met concentratie, motivatie en taakgerichtheid.

Alle verkregen informatie en gegevens worden rond iedere vakantie opnieuw bekeken en waar nodig bijgesteld of aangepast in de onderwijsplannen die binnen de groepen gehanteerd worden.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Leerlingen krijgen eerst het voorlopige schooladvies en daarna volgt een toets. Heeft de leerling een hogere toetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan stelt de school het advies bij, tenzij het in het belang is van de leerling om dit niet te doen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap.

De zorg voor de sociaal-emotionele ontwikkeling vormt naast cognitieve ontwikkeling de basis van ons onderwijs. Wij benaderen de kinderen als individu met een eigen persoonlijkheid en talenten en maken bij hun ontwikkeling gebruik van hun nieuwsgierigheid, interesse en (onderwijs)behoefte.

Kinderen ontwikkelen zich in een schoolse samenleving. Er wordt aandacht besteed aan groepsgevoel en saamhorigheid. Samenwerken en communiceren, vertrouwen en verbinden zijn kernwaarden in ons onderwijs en zijn de basis voor een optimale ontwikkeling van de kinderen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Samenwerken en communiceren
  • Vertrouwen en verbinden
  • Respect

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven