Openbare Basisschool Noorderlicht

Jachtwagenstraat 64 1445 NM Purmerend

 • Schoolfoto van Openbare Basisschool Noorderlicht
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool Noorderlicht
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool Noorderlicht
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool Noorderlicht

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij vervanging in verband verlof of ziekte van het personeel putten wij uit de invalpool van ons schoolbestuur OPSPOOR.

Door de enorme personeelstekorten in het onderwijs, lukt het ons niet altijd via deze pool vervanging te vinden. Soms moeten wij dan andere maatregelen nemen, zoals het inzetten van ondersteunend personeel, het verdelen van de groepen of in een uiterste geval kinderen naar huis sturen. Uiteraard worden onze ouders ingelicht als er sprake is van ziekte of verlof en over de wijze waarop de vervanging wordt geregeld. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

OBS Noorderlicht bestaat uit 6 groepen:

 • een groep 1
 • een groep 1/2
 • een groep 3/4
 • een groep 4/5
 • een groep 5/6
 • een groep 7/8

Deze groepen zijn verdeeld over 6 leerkrachten. Samen met de leerkrachten zorgen de volgende personen voor het onderwijs op OBS Noorderlicht:

 • 1 directeur
 • 1 intern begeleider
 • 2 leerkrachtondersteuners
 • 1 onderwijsassistente
 • 1 conciërge
 • 1 management assistente
 • 1 vakleerkracht bewegingsonderwijs
 • 1 vakleerkracht van muziekschool Waterland die in groep 5 het muziekonderwijs verzorgen
 • 2 collega's van de inpandige peuterspeelzaal

Samen met kinderen en ouders vormen wij OBS Noorderlicht.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Als school gaan we uit van een 5-daagse schoolweek door middel van een continurooster. De school start om 8.30 uur en eindigt om 14.00 uur. Er zijn twee pauze momenten voor de kinderen: een ochtendpauze en een middagpauze.

In de groepen 1 en 2 wordt onderzoekend geleerd aan de hand van thema's. De kinderen leren spelenderwijs d.m.v. spel en doelgerichte taken en opdrachten. Binnen de thema's staan de basisvaardigheden vanuit taal en rekenen centraal. Daarnaast wordt verbinding gezocht met de andere vakgebieden. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Als school gaan we uit van een 5-daagse schoolweek met een continurooster. De school start om 8.30 uur en eindigt om 14.00 uur. Er zijn twee pauze momenten voor de kinderen: een ochtendpauze en een middagpauze.

De ochtenden (tot 12.00 uur) staan in het teken van werken aan de basisvaardigheden vanuit de domeinen begrijpend lezen, taal en rekenen. Hieronder vallen de volgende vakgebieden:

 • (Begrijpend) lezen
 • Taal/Spelling: gesproken en geschreven
 • Rekenen/ wiskunde

De middagen staan in het teken van andere domeinen. Hieronder vallen onder andere de vakken:

 • Engels
 • Wereldoriëntatie in combinatie met begrijpend lezen
 • Kunstzinnige en creatieve vorming
 • Sociaal-emotioneel

Obs Noorderlicht werkt met Chromebooks om kinderen digitaal vaardig te maken. De Chromebooks worden ingezet bij onderzoekend leren aan de hand van de thema's van wereldoriëntatie. 21ste-eeuwse vaardigheden vinden we belangrijk. Deze zijn ook in onze kernwaarden terug te vinden.

De lessen bewegingsonderwijs voor de groepen 3 t/m 8 vinden buiten de school plaats in een gymzaal aan het Zuivelpad. Deze lessen worden 2 x in de week gegeven door een vakleerkracht. De gymdagen zijn: maandag en woensdag. De vakleerkracht geeft daarnaast 2x per week les aan de groepen 1-2. Deze lessen vinden op school plaats in de speelzaal. 

Het gymrooster is voor beide dagen hetzelfde:

 • 08.30 - 09.15: groep 3 - 4
 • 09.15 - 10.00: groep 4 - 5
 • 10.00 - 10.45: groep 5 - 6
 • 10.45 - 11.30: groep 7 - 8
 • 12.15 - 13.45: kleutergroepen

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Met de invoering van passend onderwijs moeten scholen alle leerlingen het onderwijs bieden dat bij hen past.

De samenwerkende schoolbesturen binnen een samenwerkingsverband passend onderwijs hebben zorgplicht voor alle leerlingen. Binnen ons samenwerkingsverband Waterland vormt het SOP de basis van deze zorgplicht. Dat betekent niet automatisch dat kinderen allemaal binnen het basisonderwijs worden geplaatst. Met school, ouders en het samenwerkingsverband wordt er dan naar een school gezocht die beter past bij de onderwijsbehoefte van het kind.

Het samenwerkingsverband Waterland passend onderwijs bepaalt samen met de basisscholen welke extra ondersteuning wordt geboden. De basis van het passend onderwijsbeleid is een onderwijskundig perspectief: de leerling, hun ouders en de leerkracht staan centraal. De ondersteuning binnen passend onderwijs zal zich vooral richten op de leerkracht met zijn/ haar leerling(en) en de desbetreffende ouders. Voor Obs Noorderlicht betekent dit dat binnen de school er mogelijk kinderen zullen zijn met een specifieke ondersteuningsbehoefte. Hoe Obs Noorderlicht hiermee omgaat, staat beschreven in een ondersteuningsplan. Deze is op de website terug te vinden.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Ons team heeft afgelopen schooljaar meer kennis opgedaan over de begeleiding van de meer begaafde leerling, zorgroute en het rekenoverwijs.  Komend schooljaar zal het team zich verder buigen over het aanbod voor de meer begaafde leerling en rekenen in het algemeen. Daarnaast gaat het team zicht verder bekwamen in het geven van instructie zodat er meer op de individuele behoefte van de leerling ingespeeld kan worden (differentiatie). Tevens zal een kwaliteitsteam zich bezig gaan houden met de verbetering van het pedagogisch klimaat in de school. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De inpandige peuterspeelzaal van Pinkeltje is een VVE-locatie. Zij verzorgen een VVE-aanbod in samenwerking met de GGD.

Terug naar boven