Basisschool Laureyn

Mosselbank 22 4553 CH Philippine

 • Schoolfoto van Basisschool Laureyn
 • Schoolfoto van Basisschool Laureyn
 • Schoolfoto van Basisschool Laureyn

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Plezier
 • Respect
 • Veilig
 • Verbinding
 • Brede ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De leerlingen van basisschool Laureyn komen overwegend uit het dorp Philippine en de omgeving, zoals Zandstraat en het platteland rondom het dorp. Laureyn is een dorpsschool. Een groot deel van de ouders werkt in de horeca (restaurants van Philippine) of in de industrie (fabrieken in de omgeving). 

Er is een krimp in Zeeuws-Vlaanderen. Het leerlingenaantal is jaarlijks verschillend. Meestal zijn er ongeveer honderd leerlingen. Er is een mooie instroom van kleuters. Op de lange termijn verwachten we een daling. De samenstelling van onze leerlingenpopulatie is gevarieerd. Veel leerlingen zijn in Philippine opgegroeid, maar dit geldt niet altijd. Veel ouders zijn afkomstig uit plaatsen in de omgeving of uit andere delen van het land. 

Het aantal leerlingen met een niet-westerse migratieachtergrond is 9%. 35% van de leerlingen is afkomstig uit een gezin met een relatief laag inkomen. De leerlingenpopulatie bestaat voor 18% uit eenoudergezinnen (bron: Nationaal Cohortenonderzoek Onderwijs).

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
85
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Logopediste en kinderfysiotherapeute zijn aanwezig op aanvraag.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Privacy

Onze school gaat voorzichtig en terughoudend om met leerlinggegevens en gegevens die ouders aan school verstrekken. De school zorgt er voor dat gegevens goed beveiligd zijn. U kunt de gegevens die de school van u of uw kinderen bijhoudt inzien en zo nodig vragen deze te corrigeren. Soms staat informatie over of foto's van de kinderen in de nieuwsbrieven of op de website of sociale media. Te denken valt aan verjaardagen, uitslagen van toernooitjes, rollen bij de schooluitvoering, enz. Als er bezwaren bestaan tegen het verspreiden van deze informatie verzoeken we u dit aan te geven bij de directie van de school. Bij inschrijving zal in elk geval naar toestemming gevraagd worden. 

Op onze website of in sociale media worden o.a. werkstukjes en foto's van kinderen geplaatst. Ouders die tegen publicatie van werk gemaakt door kinderen en/of foto's van hun kinderen zijn, wordt gevraagd hiertegen bezwaar te maken. Bij bezwaren zal degenedie de website onderhoudt deze informatie verwijderen. Strikt persoonlijke informatie wordt niet geplaatst op de website.

Omdat we ons houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden ook geen privégegevens van leerlingen, ouders en medewerkers van de school, het bestuur, medezeggenschapsraad, ouderraad of vrijwilligers aan derden beschikbaar gesteld. Deze zijn altijd via de school te benaderen. Meer informatie over het beleid inzake de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is te vinden op www.elevantio.nl 

Protocol agressie, geweld en seksuele intimidatie

Wij vinden het onze taak om zorg te dragen voor een veilige school. Een school waar kinderen en leerkrachten zich thuis en prettig voelen. Een school waar ouders hun kinderen met een goed gevoel naar school laten gaan. Een school waar iedereen weet en voelt; "Daar is het veilig! Daar kan ik zijn zoals ik ben en daar word ik met respect behandeld. Het maakt niet uit welke functie ik op school inneem, of ik nu kind ben, ouder, leerkracht, directeur, onderwijsassistent, stagiaire, conciërge, welke functie dan ook."

We maken continu werk van een sociaal veilig schoolklimaat.

 • We monitoren de veiligheid: Voelt iedereen zich gezien en gehoord? Voelen leerlingen zich veilig? Door de wet veiligheid op school zijn wij verplicht de veiligheidsbeleving te monitoren. Door dit te monitoren en ontwikkelpunten aan te pakken, verkleinen we de kans op agressief gedrag.
 • We voeren gesprekken: Een sociaal veilige school vraagt een continu gesprek. Op Elevantio scholen wordt er ruimte geschept om met elkaar in gesprek te kunnen gaan over verschillen in opvattingen over acceptabel of onacceptabel gedrag, hoe om te gaan met agressie, om onzekerheid te uiten of vragen te stellen.
 • We zorgen voor een aanspreekpunt waar en bij wie leerlingen, ouders en medewerkers onvrede kunnen uiten of een klacht kunnen neerleggen. De vertrouwenspersoon is het aanspreekpunt bij ongewenst gedrag, dus ook bij agressie en seksuele intimidatie.

Gedragscode

Ook onderwijspersoneel wordt helaas wel eens geconfronteerd met intimiderende ouders. Scholen moeten direct duidelijk maken dat zij van dergelijk gedrag niet gediend zijn. Niet voor niets is er de overheidscampagne "Veilige Publieke Taak". Deze campagne vraagt aandacht voor correcte omgang met personeel in openbare functies, dus ook in het onderwijs. In het kader van een correcte omgang is de volgende gedragsnorm voor ouders met kinderen op scholen van onze onderwijsgroep, of de intentie hebben hun kind(eren) aan te melden op één van de scholen, ontwikkeld. De afspraken zijn:

 • Agressie en geweld, zowel fysiek als verbaal, tegen medewerkers, directie, stagiaires, leerlingen of bestuur van de school wordt nooit      getolereerd
 • Werknemers in de school moeten de ruimte krijgen om hun werk goed te doen
 • Hun aanwijzingen moeten worden opgevolgd
 • De orde mag op geen enkele wijze worden verstoord
 • Houdt u aan de schoolregels die ook voor de kinderen gelden
 • Benader uw kind, andere kinderen, de leerkracht en andere ouders positief
 • Breng uw kind op tijd in de klas
 • Bewaar de rust in het schoolgebouw
 • Maak een afspraak met de leerkracht als u iets wilt bespreken
 • Uit mogelijke ontevredenheid naar de leerkracht of de directie zonder schelden, dreigen of schreeuwen.

De school doet via haar bestuur te allen tijde aangifte bij de politie tegen (fysiek of verbaal) agressieve ouders, waarbij de vertrouwensinspecteur en bureau leerplichtzaken Zeeuws-Vlaanderen gelijktijdig worden geïnformeerd. Daarnaast geldt de toepassing van de regeling voor time-out, schorsing en verwijdering (zie de klachtenprocedure). 


Terug naar boven