Basisschool Laureyn

Mosselbank 22 4553 CH Philippine

  • Schoolfoto van Basisschool Laureyn
  • Schoolfoto van Basisschool Laureyn
  • Schoolfoto van Basisschool Laureyn

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Tussenresultaten worden gemeten door middel van Cito toetsen.

Hiervoor is een toetskalender opgesteld.

Ook volgen we de leerlingen d.m.v. methodetoetsen vanuit onze methodes.

Wij stellen streefdoelen op, hebben ambities en evalueren de resultaten.

Wij hebben schoolambities vastgesteld voor technisch lezen DMT en AVI, begrijpend lezen, spelling, woordenschat, rekenen, leren leren, gedrag en sociaal gedrag op streefniveau en functioneringsniveau. We willen zicht hebben op de ontwikkeling door streefdoelen op te stellen, de doorgaande lijn in beeld te brengen, vaardigheidsgroei en ambitiedoelen op te stellen. We vullen groepsoverzichten eenduidig in. De leerkrachten analyseren de stimulerende en de belemmerende factoren van de groep, evenals de onderwijsbehoeften in het groepsoverzicht. De leerkrachten bepalen op basis van deze factoren en de behoeften van de ondersteuning die ze aan de groep en aan individuele leerlingen geven. De leerkrachten stemmen hier het onderwijsaanbod op af.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij zijn trots op onze kinderen en op elkaar.Wij hebben vertrouwen in ieders mogelijkheden en zetten ons elke dag in zodat elk kind het beste uit zichzelf kan halen. Wederzijds respect is waar wij voor staan. Respect voor ieders achtergrond, mogelijkheden en persoonlijkheid. Dit omdat we geloven dat we veel van elkaar kunnen leren als we voor elkaar openstaan en wederzijdse hulp aanvaarden. Zo blijven kinderen zichzelf, elkaar en ons verrassen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Trots op elkaar
  • Samen zijn wij één
  • Flexibel en vertrouwd

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven