Basisschool Laureyn

Mosselbank 22 4553 CH Philippine

  • Schoolfoto van Basisschool Laureyn
  • Schoolfoto van Basisschool Laureyn
  • Schoolfoto van Basisschool Laureyn

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer bij ziekte of afwezigheid van een leerkracht de vervanging niet intern is op te lossen, maken wij gebruik van de vervangingspool TCOZ.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wij werken met combinatiegroepen.

In de onderbouw vormen we, zo mogelijk, kleinere groepen. We vinden het belangrijk dat er voldoende aandacht is voor de ontwikkeling van jongere kinderen. Ook op sociaal-emotioneel gebied.  

Dit schooljaar hebben wij een combinatiegroep 2-3. Dit zorgt voor een vloeiende, doorlopende lijn van kleuters naar groep 3. In groep 1 is er volop ruimte om in te stromen en te wennen.

Groep 6, 7 en 8 werken regelmatig klas doorbrekend. We brengen dan kinderen uit deze leeftijdsgroepen samen. Dat biedt grote voordelen; kinderen leren spontaan van elkaar, dragen zorg voor elkaar en houden rekening met elkaars verschillen.

We doen aan tutorlezen (leerlingen uit de hoogste klassen helpen jongere kinderen).

We erkennen de verschillende mogelijkheden van onze kinderen en doen er alles aan om het persoonlijke groeiproces van elk kind permanent te versterken.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de kleutergroepen wordt gewerkt met de methode en werkwijze van "Onderbouwd".

De kinderen leren spelend en doelgericht. 

Het denken en werken vanuit de leerdoelen is de basis.

Onderbouwd sluit met de juiste ontwikkelingsmaterialen aan op de behoefte van jonge kinderen.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Deze tabel is de gemiddelde onderwijstijd. Indien uit resultaten en ambities blijkt dat meer aandacht nodig is voor een bepaald vak, dan wordt de onderwijstijd aangepast.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Het speciaal onderwijs blijft bestaan voor kinderen die daar het best op hun plek zijn. Scholen hebben zorgplicht. Dat geldt dus ook voor onze school. Dat betekent dat wij ervoor verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een passende plek te bieden. Het gaat daarbij om leerlingen die bij ons worden aangemeld en leerlingen die al op school zitten. Wij zoeken in overleg met de ouders een passende plek. Op onze eigen school of, als de school niet de juiste begeleiding kan bieden, op een andere reguliere of speciale school. In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) hebben we vastgelegd welke ondersteuning wij kunnen bieden. Wij werken daarbij vanuit het bovenschoolse Ondersteuningsplan van Perspecto.

De ondersteuning die wij kunnen bieden is opgenomen in het SOP wat als bijlage is toegevoegd.

De ontwikkeling van kleuters wordt nauwgezet gevolgd. Bij de doorstroming naar groep 2 of groep 3 kijken wij bijvoorbeeld naar leerprestaties, aandacht, concentratie, impulscontrole en emotionele ontwikkeling. Kleuters kunnen zich in sprongen ontwikkelen. 

Doubleren op onze school gebeurt alleen als dit zinvol is. Indien nodig kijken wij ook naar aangepaste zorg.

Op school is een rouwprotocol, een pestprotocol, een plan actief burgerschap en sociale integratie en een sociaal veiligheidsplan aanwezig.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De school werkt samen met kinderopvangorganisatie Juultje (Prokino) en Rupsje Nooitgenoeg (Eigenwijs)

Bij voorschoolse en vroegschoolse educatie heeft de jeugdverpleegkundige een belangrijke rol.

Terug naar boven