Basisschool Laureyn

Mosselbank 22 4553 CH Philippine

  • Schoolfoto van Basisschool Laureyn
  • Schoolfoto van Basisschool Laureyn
  • Schoolfoto van Basisschool Laureyn

Het team

Toelichting van de school

Op donderdag is een vakleerkracht gymnastiek aanwezig op school. Aan alle groepen wordt een gymles gegeven.

Op dinsdag worden identiteitslessen gegeven. De leerkrachten worden aangevraagd bij de vereniging HVO/GVO.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer bij ziekte of afwezigheid van een leerkracht de vervanging niet intern is op te lossen, maken wij gebruik van de vervangingspool TCOZ.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wij werken met combinatiegroepen.

In de onderbouw vormen we, zo mogelijk, kleinere groepen. We vinden het belangrijk dat er voldoende aandacht is voor de ontwikkeling van jongere kinderen. Ook op sociaal-emotioneel gebied.  

Groep 6, 7 en 8 werken regelmatig klas doorbrekend. We brengen dan kinderen uit deze leeftijdsgroepen samen. Dat biedt grote voordelen; kinderen leren spontaan van elkaar, dragen zorg voor elkaar en houden rekening met elkaars verschillen.

We doen aan tutorlezen (leerlingen uit de hoogste klassen helpen jongere kinderen).

We erkennen de verschillende mogelijkheden van onze kinderen en doen er alles aan om het persoonlijke groeiproces van elk kind permanent te versterken.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de kleutergroepen wordt gewerkt met de methode en werkwijze van "Onderbouwd".

De kinderen leren spelend en doelgericht. 

Het denken en werken vanuit de leerdoelen is de basis.

Onderbouwd sluit met de juiste ontwikkelingsmaterialen aan op de behoefte van jonge kinderen.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Deze tabel is de gemiddelde onderwijstijd. Indien uit resultaten en ambities blijkt dat meer aandacht nodig is voor een bepaald vak, dan wordt de onderwijstijd aangepast.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Het speciaal onderwijs blijft bestaan voor kinderen die daar het best op hun plek zijn. Scholen hebben zorgplicht. Dat geldt dus ook voor onze school. Dat betekent dat wij ervoor verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een passende plek te bieden. Het gaat daarbij om leerlingen die bij ons worden aangemeld en leerlingen die al op school zitten. Wij zoeken in overleg met de ouders een passende plek. Op onze eigen school of, als de school niet de juiste begeleiding kan bieden, op een andere reguliere of speciale school. In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) hebben we vastgelegd welke ondersteuning wij kunnen bieden. Wij werken daarbij vanuit het bovenschoolse Ondersteuningsplan van Perspecto.

De ondersteuning die wij kunnen bieden is opgenomen in het SOP wat als bijlage is toegevoegd.

De ontwikkeling van kleuters wordt nauwgezet gevolgd. Bij de doorstroming naar groep 2 of groep 3 kijken wij bijvoorbeeld naar leerprestaties, aandacht, concentratie, impulscontrole en emotionele ontwikkeling. Kleuters kunnen zich in sprongen ontwikkelen. 

Kinderen stromen op 4-jarige leeftijd in in groep 1 van het basisonderwijs. Deze instroom vindt gedurende het hele schooljaar plaats. Groep 1 en 2 zijn de zogenaamde kleutergroepen. Volgens de onderwijsinspectie is er sprake van kleuterverlenging als een kind geboren voor 1 januari niet overgaat van groep 2 naar groep 3. Uitgangspunt is dat een kind nog onvoldoende vaardigheden heeft ontwikkeld om te kunnen deelnemen aan het aanvankelijk lees- en schrijfprogramma van groep 3. Op Laureyn vindt kleuterverlenging plaats wanneer de school overtuigd is dat een leerling het daarna beter zal gaan doen. Dat de kleuterverlenging in belangrijke mate zal bijdragen aan de ontwikkeling van de benodigde vaardigheden. De procedure bij kleuterverlenging staat beschreven in een protocol. 

Doubleren op onze school gebeurt alleen als dit zinvol is. Indien nodig kijken wij ook naar aangepaste zorg. Op Laureyn kan ieder kind functioneren op zijn of haar niveau. een kind blijft enkel zitten (doubleren) wanneer de school overtuigd is dat een leerling het daarna beter zal doen. We geven de voorkeur aan een aangepast lesprogramma, zodat een leerling gewoon kan doorstromen naar een volgende groep. Laureyn probeert doubleren zoveel mogelijk te voorkomen, maar soms zijn er omstandigheden waarbij een doublure een goede oplossing kan zijn. Doubleren gebeurt alleen als het aanbieden van dezelfde leerstof voor een tweede jaar zinvol is. Voor kinderen met een niet op te heffen leerstoornis biedt een doublure meestal geen oplossing. Voor deze groep kinderen is het aanbieden van aangepaste leerstof een betere oplossing. De procedure bij doublures staat beschreven in een protocol. Ouders worden betrokken bij deze procedure. De uiteindelijke beslissing ligt bij de school. 

Op school is een rouwprotocol, een pestprotocol, een plan actief burgerschap en sociale integratie en een sociaal veiligheidsplan aanwezig.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Doordat wij een beroep kunnen doen op de intern begeleider, een orthopedagoog, de logopediste, de kinderfysiotherapeute, een jeugdmaatschappelijk werker en een begeleider primair onderwijs, hebben we specialisme in huis. Hierdoor kunnen we leerlingen met een ondersteuningsbehoefte nog beter begeleiden

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De school werkt samen met kinderopvangorganisatie Juultje (Prokino) en Rupsje Nooitgenoeg (Eigenwijs)

Bij voorschoolse en vroegschoolse educatie heeft de jeugdverpleegkundige een belangrijke rol.

Terug naar boven