School voor Speciaal Basisonderwijs De Fontein

Schoutenring 32 5981 DS Panningen

Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Fontein

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In het Speciaal Basisonderwijs (SBO) is sinds het schooljaar 2019-2020 het afnemen van een eindtoets verplicht. Vanwege Corona is dit niet doorgegaan. In het schooljaar 2020-2021 is voor het eerste de Route 8 afgenomen. Deze resultaten zijn nog niet bekend. 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

We hebben voor dit onderdeel geen gegevens ontvangen.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

meetinstrumenten:
  • Er worden methodegebonden toetsen afgenomen voor de volgende vakgebieden: rekenen, spelling, taal, technisch lezen en begrijpend lezen.
  • Er worden ieder half jaar CITO toetsen afgenomen voor de volgende vakgebieden: rekenen, spelling, technisch lezen (AVI en DMT) en begrijpend lezen. 
  • Voor enkele leerlingen wordt CITO begrijpend luisteren afgenomen. Dit zijn leerling die met leesbegrip belemmerd worden door hun technisch leesniveau. 
  • Route 8: voor de schoolverlaters. Enkele leerlingen zijn uitgezonderd. 
  • Observaties van leerkrachten, onderwijsassistenten en directeur.
  • Trendanalyses: School in beeld en niveaugroep in beeld. 

Documenten waarin de resultaten worden opgenomen:

  • Iedere leerling bij ons op school heeft een ontwikkelingsdocument (OPP). Dit document wordt opgesteld binnen de eerste 6 weken dat een leerling bij ons op school start. Ieder half jaar wordt de inhoud geëvalueerd en aangepast daar waar nodig. Dit wordt met ouders besproken.
  • Groepsoverzichten
  • Groepsplannen
  • Groepsbesprekingen met de leerkracht en directeur.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven