School voor Speciaal Basisonderwijs De Fontein

Schoutenring 32 5981 DS Panningen

Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Fontein

Het team

Toelichting van de school

Wij werken met muziekprojecten. Dit betekent dat er vakdocenten op school komen die met onze kinderen aan de slag gaan met muziek. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Binnen Stichting Prisma werken we met een zogenaamde vervangers- c.q. flexpool. De flexpool is bedoeld om een medewerker met langdurig en planbaar verlof te kunnen vervangen. Het kortdurend verlof (maximaal 10 dagen) vangt iedere school zelf op binnen de 3% van de formatie. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

  • Vanaf lesstof groep 4 zitten kinderen in 2 basisgroepen: Kameleon en Panda. Er wordt altijd in deze 2 groepen gestart. Bij de vakken rekenen, taal, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen werken alle kinderen op hun eigen niveau. Er wordt dan van groep en leerkracht gewisseld.
  • Bij de vakken bewegingsonderwijs, wereldoriëntatie en creatieve vakken wordt er in de basisgroepen gewerkt. 
  • De basisgroepen zijn op sociaal- emotionele leeftijd ingedeeld. 

Klasindeling

  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Op onze school hebben we geen leerjaar 1 en 2. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

  • Wereldoriëntatie in groep 3 is gelinkt aan het thematisch onderwijs, gekoppeld aan het thema van Veilig Leren Lezen.
  • Risicolezers krijgen 1 uur extra leesaanbod geboden.
  • Taal bestaat uit: taal, spelling, schrijven en begrijpend lezen.
  • Bewegingsonderwijs is 1,5 uur bewegen, 30 min. lopen en omkleden.
  • De dagopening bestaat uit: weekendkring en nieuwsitems bespreken.
  • Energizers worden ingevuld met activiteiten voor groepsvorming en sociale vaardigheden.

 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

SBO De Fontein is één school van de 12 scholen van Stichting Prisma, een stichting voor primair onderwijs in de gemeente Peel en Maas. SBO De Fontein is een school voor speciaal basisonderwijs die wil voldoen aan de specifieke ondersteuningsbehoeften van kinderen van 4 tot 13 jaar in gemeente Peel en Maas. Het onderwijs op SBO De Fontein kenmerkt zich met name door een sterk pedagogische benadering:

? Kindgericht

? Een duidelijke structuur en organisatie

? Extra aandacht voor het opdoen van succeservaringen

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven