Basisschool Het Startblok

Van Halenstraat 1 3255 BN Oude-Tonge

Schoolfoto van Basisschool Het Startblok

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of verlof van het team kan de school terugvallen op onze stichting. We werken met een invalpool waardoor we kunnen beschikken over een aantal vaste invalmedewerkers. Ook is de duo-collega van betrokken medewerker vaak bereid om kortdurende vervanging op te vangen. In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat er geen leerkracht beschikbaar is voor invalwerkzaamheden en de kinderen naar huis gestuurd worden. Deze maatregel kan alleen in samenspraak met de bestuurder van Sopogo genomen worden. De betrokken ouders worden zo vroeg mogelijk in kennis gesteld van deze maatregel.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De groepen 1 en 2 hanteren een rooster waarin de vakgebieden aan bod komen. De kleuterleidsters registreren hoe de kinderen zich ontwikkelen en waar zij zich mee bezig houden en geven daar sturing aan. Er wordt vooral vanuit doelen gewerkt 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De getoonde uren zijn gemiddelden. Afhankelijk van de onderwijsbehoeften stemmen we de onderwijs tijd af op de groep.  De leerkrachten worden in hun afstemming bijgestaan door de interne begeleider en in de uitvoering door een onderwijsassistent.

We passen waar mogelijk een transfer toe richting andere vakken. Dit houdt in dat we leerdoelen inoefenen bij verschillende vakgebieden. Wat je leert bij begrijpend lezen, pas je ook toe bij bijvoorbeeld wereldoriëntatie, taal en rekenen. Ook worden vakken rondom wereldoriëntatie met elkaar gecombineerd. Doelen met betrekking tot Studievaardigheden worden geïntegreerd in andere vakken.

We besteden aandacht aan culturele vorming in de vorm van uitstapjes en podiumoptredens. De stromingen Humanistische Vorming en Godsdienstige Vorming zijn een vrije keus.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Passend onderwijs

Het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs (SWVPO) draagt zorg voor passend onderwijs op Goeree-Overflakkee. Het SWV PO is een vereniging en de besturen van de scholen op het eiland zijn lid. Het SWV PO beslaat dus het hele eiland. Vanuit het SWV PO is er een visie over passend onderwijs neergezet en is er beleid gemaakt om passend onderwijs vorm te geven, meer hierover is te lezen op de website van het Samenwerkingsverband ( https://www.swvgo.nl/).

Basisondersteuning

Elke school op het eiland biedt een afgesproken basis aan ondersteuning aan alle leerlingen. Dit houdt in dat binnen de groep rekening wordt gehouden met verschillen tussen leerlingen. Sommige leerlingen werken sneller, terwijl andere leerlingen misschien extra instructie nodig hebben. Er wordt gewerkt op maat van de behoeften van de leerlingen in de groep. De afspraak is dat elke school daarbij voldoet aan de standaard die met elkaar in het samenwerkingsverband is afgesproken.

Extra ondersteuning

Als een kind niet genoeg heeft aan de basis aan ondersteuning op school (zie daarvoor onder: ‘basisondersteuning’) dan biedt de school extra ondersteuning. In dit geval wordt goed gekeken wat de leerling nodig heeft. De school bepaalt concrete doelen voor het kind en bepaalt wat daar extra voor nodig is, binnen de mogelijkheden van de school. Wat die mogelijkheden zijn, staat in het ‘schoolondersteuningsprofiel’ van de school. Elke school heeft het profiel op haar website staan.  Of een school voor een kind de juiste plek is zal altijd uit een individueel gesprek over de behoefte van het kind blijken. We beschikken over veel deskundigheid in ons team. Leerkrachten zijn allemaal bevoegd en we borgen de kwaliteit door voldoende nascholing. Daarnaast kunnen we externe specialisten inroepen en het samenwerkingsverband om ondersteuning vragen. Dit doen we pas nadat we toestemming van de ouders hiervoor hebben.  

Leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong

Er zijn ook kinderen die een ontwikkelingsvoorsprong hebben. Door alle scholen op Goeree-Overflakkee is een beleidsplan opgesteld om deze leerlingen in een vroeg stadium te signaleren, te diagnosticeren en praktisch te begeleiden. Binnen de eigen school wordt de basisstof “gecompact”en krijgen de leerlingen uitdagende verdiepingsstof. Sinds schooljaar 2021-2022 is er op iedere school een zgn. “talentbegeleider” , die de scholen gericht ondersteund te voldoen aan de onderwijsbehoeften van deze leerlingen. In de bovenbouwgroepen is er voor deze leerlingen de mogelijkheid om deel te nemen aan pluslessen op verschillende scholen voor voortgezet onderwijs.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Wij zijn continue in ontwikkeling om ons onderwijs af stemmen op de benodigde kennis en vaardigheden van de toekomst. Dit doen we door op de hoogte te blijven van actuele maatschappelijke ontwikkelingen, scholing op het gebied van talentbegeleiding en (hoog)begaafdheid en oog te hebben voor de individuele ontwikkeling van onze medewerkers.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Basisscholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven werken nauw samen om een doorgaande lijn in de ontwikkeling van het kind te stimuleren. Er is sprake van een goede overdracht, wanneer een kind op 4 jarige leeftijd overstapt naar de basisschool.Alle kinderen verdienen een goede start op de basisschool.

Sommige kinderen hebben daarbij een extra steuntje in de rug nodig. Daarvoor is, in samenwerking met de gemeente Goeree-Overflakkee, het VVE beleid opgesteld.Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) houdt in dat een kind in aanmerking komt voor extra ondersteuning, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van spraak en taal.Met voorschoolse educatie krijgt een kind tussen 2 ½ en 4 jaar extra begeleiding in de kinderopvang / op de peuterspeelzaal. Vroegschoolse educatie is voor kinderen van 4 tot 6 jaar, die al naar de basisschool gaan. Dankzij het VVE programma kan een achterstand in de ontwikkeling worden voorkomen of ingehaald, zodat het kind een goede start kan maken op de basisschool.Een verwijzing voor VVE wordt verstrekt door de jeugdarts van het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Terug naar boven