Basisschool Het Startblok

Van Halenstraat 1 3255 BN Oude-Tonge

Schoolfoto van Basisschool Het Startblok

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

We hebben de onderwijsbehoeften van onze leerlingen duidelijk in beeld d.m.v. toetsing en observaties. Hierop stemmen we ons aanbod af. Dit betekent dat leerlingen meer of minder leerstof aangeboden kunnen krijgen. Als het nodig is, stellen we voor leerlingen een eigen leerlijn op. Hoewel we ook voor deze leerlingen de lat hoog leggen, is het voor deze kinderen niet mogelijk de eindtermen van het basisonderwijs te halen. Door deze benaderingswijze is enerzijds het percentage verwijzingen naar het speciaal(basis)onderwijs bijna nihil; anderzijds beïnvloedt het de score op de eind-Cito. Momenteel wordt de norm voor de eindscore bepaald door het opleidingsniveau van de ouders. Reëler zou een normering zijn op basis van capaciteit.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Twee keer per jaar worden de CITO-toetsen afgenomen, geanalyseerd en geëvalueerd. 

De analyses en evaluaties gebeuren op drie niveaus:

  • Leerlingniveau.Deze analyse en evaluatie wordt door de leerkracht eventueel samen met de Intern Begeleider gemaakt. Daarna wordt het onderwijsaanbod op deze resultaten zoveel mogelijk afgestemd.
  • Groepsniveau. De analyse per groep gebeurt door de leerkracht eventueel samen met de Intern Begeleider. Daarna wordt het onderwijsaanbod op deze resultaten zo veel mogelijk afgestemd.
  • Schoolniveau. De analyse en evaluatie worden met het hele team gemaakt en besproken. Naar aanleiding van deze analyse (trendanalyse leerjaren, trendanalyse leerlingen en groepsanalyse) en een dwarsdoorsnede wordt bekeken of het onderwijsaanbod aangepast moet worden. Ook wordt bekeken of eerder ingezette interventies het gewenste resultaat hebben opgeleverd. De scholing van het team en de gebruikte onderwijsmethoden worden hier ook in meegenomen.

Uitwisselen van gegevens met CBS tbv onderzoek NCO

Op onze school vinden we het belangrijk dat we de ontwikkeling van ieder kind goed volgen en dat we in de wijze waarop we het onderwijs vormgeven, rekening houden met de onderwijsbehoeften van iedere leerling. Om ons onderwijs te verbeteren reflecteren we regelmatig op ons aanbod, de wijze waarop we ons onderwijs vormgeven en de opbrengsten van ons onderwijs. Om deze reflectie nog beter te kunnen doen delen wij, net als alle andere SOPOGO scholen, de toetsresultaten van de taal- en rekentoetsen met het CBS ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd door het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO). Hiervan ontvangen wij in de jaarlijkse rapportage een terugkoppeling op de leergroei die onze leerlingen doormaken. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Groep 8: schooladvies en de overgang naar het voortgezet onderwijs

Onderdeel van de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is het  proces waarin besloten wordt welke vorm van voortgezet onderwijs het beste bij het kind past. De school trekt hierin samen op met het kind én de ouders. Ons leerlingvolgsysteem door de jaren heen van methode-afhankelijke en methode-onafhankelijke (CITO) toetsen geeft ons een belangrijke indicatie. Ook nemen wij in groep 7 een NIO toets en een NPVJ af. De NIO (Nederlandse Intelligentietoets Onderwijs) is een capaciteitenonderzoek om de potentiële mogelijkheden van het kind in beeld te krijgen. De NPVJ (Nederlandse Persoonlijkheids Vragenlijst Junior) is een vragenlijst die de persoonlijkheidseigenschappen meet. Samen met onze eigen observaties krijgen we hiermee een goed beeld van de werk- en leerhouding van het kind: hoe lang kan het kind geconcentreerd werken aan taken, welke leervoorkeur en interesses heeft het kind (praktijkgericht of abstract), hoe is de zelfstandigheid, kan het kind goed plannen en organiseren, hoeveel doorzettingsvermogen heeft het kind en hoe serieus wordt omgegaan met huiswerk.

Eind groep 7 krijgt het kind het voorlopige schooladvies. Dit is een informeel moment. We bezoeken met groep 8 in het najaar de verschillende scholen voor voortgezet onderwijs. Ouders en kinderen kunnen verschillende open dagen en informatiemomenten bezoeken zodat de leerlingen en hun ouders een goed beeld krijgen van de mogelijkheden. Eind februari volgt het definitieve schooladvies, waarna ouders  hun kind aanmelden op de nieuwe school. Wij zetten de resultaten, onderwijsbehoeften en andere belangrijke zaken van het kind met medeweten van de ouders in een onderwijskundig rapport voor het voortgezet onderwijs.

In april maken de groep 8 leerlingen de eindtoets. Valt het toetsadvies hoger uit dan het schooladvies, dan heroverweegt de basisschool het schooladvies altijd. In overleg met de leerling en de ouders kan de school het advies dan naar boven bijstellen, maar dat is niet verplicht. Wanneer een basisschool besluit om het advies niet bij te stellen moet zij kunnen beargumenteren waarom dit het geval is.Ligt het toetsadvies onder het niveau van het geadviseerde schooltype, dan wordt het schooladvies niet aangepast. Deze leerlingen krijgen in het voortgezet onderwijs de kans om te laten zien dat ze het geadviseerde onderwijstype aankunnen.

De school voor voortgezet onderwijs bepaalt zelf in welke klas de leerling wordt geplaatst, deze klas moet minimaal het niveau bevatten van het schooladvies dat de basisschool heeft gegeven op welk niveau het kind instroomt.Een voorbeeld:een leerling met een havo-schooladvies, mag door de vo-school in een brugklas geplaatst worden met vmbo-t/havo, havo of havo/vwo niveau. 

Jaarlijks heeft de school nog contact met het voortgezet onderwijs voor een evaluatie van de gegeven adviezen. Het is heel prettig en leerzaam om te weten hoe het onze leerlingen vergaat in het voortgezet onderwijs en te horen of onze adviezen kloppend waren.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De sociale en emotionele ontwikkeling tijdens de basisschooljaren is erg belangrijk. Wij investeren structureel om het emotionele inzicht van de leerling te vergroten. Hierbij hebben we aandacht voor het omgaan met elkaar, het samenwerken en het bevorderen van het sociale gedrag in de school. Op de lange termijn biedt deze aanpak voor zowel de leerkracht als de leerling een houvast om effectiever met problemen om te gaan. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • zelfbeeld, zelfcontrole,
  • zelfvertrouwen, communiceren
  • rol en verantwoordelijkheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven