Basisschool TaLente

Schoolstraat 5 4751 CN Oud Gastel

  • Samen op weg naar de speeltuin.
  • Spelletjesmiddag groep 1-2 onder begeleiding van kinderen uit de bovenbouw.
  • Opname Kerstmusical.
  • Leren op locatie: in het Gastels speelbos.
  • Voorlezen in woonzorgcomplex Blankershof.

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De Cito-toetsen die in het midden van het schooljaar worden afgenomen worden door de leerkrachten in samenwerking met de intern begeleiders gebruikt om de groepsplannen bij te stellen. Daarnaast worden de uitslagen van deze Cito-toetsen geanalyseerd door het team en verwerkt in een opbrengstanalyse. Vanuit deze analyse volgt dan weer een plan van aanpak op school- en groepsniveau.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De school streeft ernaar de kinderen uit te laten stromen naar een niveau en school die bij hen past. Daarbij wordt goed gekeken naar de leerlingkenmerken en inzet van het kind. De leerlingen worden in het Voortgezet Onderwijs gevolgd tot het behalen van hun diploma.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Onze school zorgt voor een breed aanbod om te leren in vaardigheden, om zo bij te dragen aan de ontwikkeling van het kind als persoon. Zo zal ruim aandacht besteed worden aan het zelfbeeld, zelfvertrouwen, de sociaal-emotionele, de creatieve, de muzikale, de culturele, de technische en de sportieve ontwikkeling. Laat kinderen ontdekken welk TaLent bij hen hoort, maar zeker ook welk TaLent niet bij hen past. Daarnaast bieden we de kinderen de mogelijkheid om met hun TaLenten de diepte in te gaan.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • respect
  • welbevinden
  • TaLent ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het laatste bezoek van de inspectie heeft in november 2020 digitaal plaatsgevonden. Het betrof een themabezoek over kwaliteitsverbetering en onderwijsaanbod i.c.m. leerlingpopulatie. De inspectie was tevreden over de ontwikkeling van TaLente en sprak het vertrouwen uit dat deze ontwikkeling een vervolg zal krijgen.

Terug naar boven