Keuchenius

Weegpad 4 3262 CL Oud-Beijerland

  • Schoolfoto van Keuchenius
  • Schoolfoto van Keuchenius
  • Schoolfoto van Keuchenius
  • Schoolfoto van Keuchenius
  • Schoolfoto van Keuchenius

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Als leerkrachten van CBS Keuchenius streven we naar een ononderbroken ontwikkeling van onze leerlingen. We stemmen het onderwijs zo veel mogelijk af op de individuele mogelijkheden van het kind. Over de resultaten van individuele leerlingen spreken we met ouders persoonlijk tijdens de oudercontactavonden.

Uiteraard doet ook de Keuchenius mee aan de landelijke eindtoets. De eindtoets kent, naast de score van iedere leerling, een gemiddelde schoolscore toe. Ieder jaar scoren onze leerlingen ruim boven het landelijk gemiddelde. Bij deze weergave van onze score tellen wij (in tegenstelling tot sommige andere scholen in ons dorp!) alle leerlingen mee, dus ook de leerlingen met speciale leerlingenzorg.

Op basis van het beeld dat leerkrachten hebben van een leerling, gecombineerd met zijn of haar prestaties op methodetoetsen en Cito-toetsen, stelt de school een VO-advies op. Wij hebben daartoe een procedure voor de advisering vastgesteld en overleggen systematisch met de VO-scholen waar we leerlingen plaatsten. Daardoor hebben wij zicht op wat het voortgezet onderwijs van onze leerlingen vraagt en beschikken wij over een aanbod om de leerlingen optimaal op het VO voor te bereiden. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven