Kath BS St Willibrordus

Frans Halsstraat 2 3262 HG Oud-Beijerland

Schoolfoto van Kath BS St Willibrordus

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Toetsing en resultaten

De vorderingen en prestaties van de leerlingen worden bijgehouden door middel van observaties, overhoringen, repetities en methodetoetsen. De verslaglegging van deze inspanningen wordt weergegeven op het rapport van de leerlingen. Daarnaast worden er, in het kader van het wettelijk verplichte leerlingvolgsysteem, in ieder leerjaar Cito-toetsen afgenomen. De individuele resultaten worden in het leerling-dossier opgeslagen. Zowel in januari als in juni testen we de kinderen van groep 2 t/m 8 met behulp van deze landelijk geijkte methode onafhankelijke toetsen. Verder worden er groepsoverzichten gemaakt van de resultaten. Mocht tijdens deze toetsen of bij de methode-gebonden toetsen blijken dat een kind onder het landelijk gemiddelde scoort, zal er contact met de betreffende ouders worden opgenomen. Zeker als het gaat om spelling, technisch of begrijpend lezen of rekenen, zal er in overleg een hulpprogramma worden opgezet voor het betreffende kind.

Rapporten We hebben een eigentijds rapport waarop naast de ontwikkeling van kinderen ook het welbevinden van het kind te zien is. Het eerste rapport is gepland in februari 2022. Aansluitend zullen de gesprekken tussen leerkracht en ouders plaatsvinden.

IEP toets Het landelijk gemiddelde van de IEP toets 2019 was 81,8. Alle leerlingen van de Willibrordusschool behaalden een gemiddelde score van 83,8, ruim boven het landelijk gemiddelde. Alle leerlingen op de basisschool worden geacht het referentieniveau 1F te behalen. Daarbij kunnen veel leerlingen op de basisschool al toegroeien naar het referentieniveau 2F op taalverzorging en lezen. Voor het rekenen bestaan er 3 referentieniveaus: 1F, 2F en 1S. 1F is het referentieniveau waarbij een leerling enkelvoudige moeilijkheden moet oplossen in een opgave van taal, rekenen of lezen. Bij 2F zijn de opgaven complexer en bestaan ze uit meerdere onderdelen. Het rekenniveau 1S verwijst naar meer wiskundige opgaven zoals het rekenen met breuken. Bijna alle leerlingen behaalden niveau 1F (4% behaalde niet 1F op lezen, 11% behaalde niet 1F op rekenen, op lezen en taalverzorging behaalden meer dan 70% van de leerlingen niveau 2F. Bij rekenen was dit 57%. Niveau 1S werd door 39% van de leerlingen behaald.

Plusklas en Kopgroep We bieden aan alle leerlingen die hier behoefte aan hebben extra uitdagend werk. Dit kan bestaan uit verrijking, verdieping en/of verbreding van het reguliere leerstofaanbod. Hiernaast heeft onze school de mogelijkheid, om de leerlingen die hiervoor in aanmerking komen, aan de Plusklas te laten deelnemen. In de Plusklas wordt voornamelijk gewerkt aan het ‘leren leren’ en worden de hogere denkvaardigheden aangesproken volgens de taxonomie van Bloom. Dit alles met behulp van uitdagende lesstof die aanzet tot nadenken en uit de comfortzone komen. De weg naar de Plusklas geschiedt via aanmelding bij de Plusklascommissie, bestaande uit de groepsleerkracht(en), de leerkracht van de Plusklas, een intern begeleider. De ouders worden betrokken bij dit proces. Zowel leerkrachten, als IB’ers en ouders kunnen een kind hiervoor aanmelden. In de commissie wordt onderzocht en overlegd of de Plusklas voor de betreffende leerling passend is en of het een verrijking is. Als uitbreiding op de Plusklas is er sinds 2016 de Kopgroep voor de kinderen uit de groepen 1 tot en met 4. Ook voor de jongste kinderen geldt dat zij gebaat kunnen zijn met het krijgen van meer uitdagende leerstof, volgens hetzelfde principe als in de Plusklas. De plaatsing van een kind in de Kopgroep geschiedt op dezelfde manier als in de Plusklas.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Leerlingen krijgen eerst het voorlopige schooladvies en daarna volgt een toets. Heeft de leerling een hogere toetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan stelt de school het advies bij, tenzij het in het belang is van de leerling om dit niet te doen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven