Kindcentrum Sterrebos

Verdistraat 79 5343 VC Oss

Schoolfoto van Kindcentrum Sterrebos

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

In geval van ziekte / afwezigheid zoeken we altijd naar een vervanger. Wij hebben daarvoor, binnen onze stichting SAAM, een invalpool. De situatie op dit moment is dat we meer invallers nodig hebben dan beschikbaar zijn. Zijn er echt geen vervangers te vinden dan kunnen we de volgende maatregelen nemen:

  • Een onderwijsassistent, LIO-stagiaire of ambulante collega neemt de groep of een deel van de groep over.
  • We voegen twee groepen samen of verdelen leerlingen over meerdere groepen.
  • Een groepsleerkracht neemt een andere groep over (parttime collega werkt bijvoorbeeld een dag extra).
  • En als allerlaatste mogelijkheid…….omdat er meerdere zieken zijn geven we een groep een dag vrij tot we vervanging vinden of tot de zieke leerkracht er weer is. We stellen ouders steeds daags tevoren op de hoogte. Dit laatste doen we niet snel, tenzij er meerderde groepen anders zonder leerkracht zitten.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Groep 1/2a          Mary & Susanne

Groep 1/2b          Manuelle 

Groep 1/2c          Willeke

Groep 1/2d          Maxime

Groep 3a             Hetty, Maria D. BAPO vervanging op vrijdag

Groep 3/4            Danielle & Robin

Groep 4/5            Amber

Groep 5a             Maarten, Janneke op dinsdag

Groep 6a             Anne, Janneke op donderdag

Groep 6b             Koen

Groep 7a             Lindsay & Christel

Groep 7/8            Petra & Wanda

Groep 8a             Frank

Taalklas               Iteke & Hannie

Naast groepsleerkrachten en onderwijsassistentes is er ook een vakleerkracht voor Gym vanuit het Sport- en Expertisecentrum (SEC) verbonden aan de school. Alle groepen hebben minimaal 1x per week les van een vakleerkracht.

Op dinsdagmiddag, van 15.00 uur - 16.00 uur, begeleidt de SEC medewerker ook naschoolse sport. Dit is in de gymzaal. 

Zie voor het actuele gymrooster onze website.

In de schoolkalender staat per groep vermeld wie er nog meer op Kindcentrum Sterrebos werkt. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Visie op het jonge kind, van peuter tot en met groep 3.

Accent ligt op het spelend leren, leren door te doen.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In de ochtenden ligt de nadruk op de basisvakken rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen. Wij vinden het van belang dat deze vakken vanuit de methode op een gestructureerde wijze worden aangeboden. Daarbij gebruiken we het Directe Instructie Model. Hierdoor sluiten we aan bij verschillen tussen kinderen. Concreet betekent dit dat de uitleg (lengte en inhoud) niet voor alle kinderen gelijk is. We passen de uitleg aan op de behoefte van de individuele leerling. Sommige kinderen begrijpen een nieuw onderdeel van de leerstof zonder uitleg. Sommigen hebben genoeg aan een basisinstructie. Er zijn ook leerlingen die na de basisinstructie bij de leerkracht aan de instructietafel komen voor extra uitleg.

Het middagprogramma staat in het teken van IPC (international Primary Curriculum). Alle wereldoriënterende en creatieve vakken komen hierin thematisch aan bod. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

VVE-taalgroep

Vanaf oktober 2011 hebben wij een VVE-taalgroep in het gebouw. VVE betekent Vroeg en Voorschoolse Educatie. De doelstelling van deze groep is om leerlingen met een (grote) achterstand in de Nederlandse taal een jaar lang intensief taalonderwijs aan te bieden om zodoende deze achterstand in te lopen. Een goede taalbeheersing en goed praten is belangrijk voor het leren lezen en schrijven en mede hierdoor zorgen we ervoor dat het basisonderwijs zo goed mogelijk verloopt. 

Het taalaanbod zal gericht zijn op uitbreiding van de woordenschat, mondelinge taalvaardigheid, articulatie, gebruik van (korte) zinnen, begrijpend luisteren en beginnende geletterdheid.

Deze klas/groep is bedoeld voor leerlingen van groep 2. Meerdere dagdelen per week (totaal 4 uur) krijgen de kinderen extra taalonderwijs, dat tevens zoveel mogelijk aansluit op de thema’s in de klas.

Om het meeste resultaat uit de taalgroep te halen kunnen er maximaal 12 leerlingen aan deelnemen. De logopedist bekijkt de leerling zorgvuldig en samen met de bevinding van de groepsleerkracht wordt bepaald of een kind wordt toegelaten tot deze groep. 

Komt uw kind hiervoor in aanmerking dan hoort u dat van de leerkracht van uw kind. Voor een screening vragen we altijd toestemming aan ouders.

Alice Megens is de leerkracht van de VVE-taalgroep

Terug naar boven