Basisschool De Nieuwe Link

Professor Regoutstraat 110 5348 AH Oss

  • Schoolfoto van Basisschool De Nieuwe Link
  • Schoolfoto van Basisschool De Nieuwe Link
  • Schoolfoto van Basisschool De Nieuwe Link

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij Basisschool de Nieuwe Link, een school met een eigen karakter waar kinderen de ruimte krijgen. Waar we leren leren erg belangrijk vinden en waar ouders en school vanuit gelijkwaardigheid samenwerken.

Op onze school dragen de leerkrachten samen de verantwoordelijkheid om de kinderen te motiveren actief deel te nemen aan het onderwijs en uiteindelijk de eerste stappen te zetten op hun weg naar volwassenheid. Wij geloven dat het essentieel is dat alle kinderen leren leren, ieder op zijn of haar niveau. We houden rekening met verschillen en dagen elk kind uit het beste in zichzelf naar boven te halen.

Basisschool De Nieuwe Link werkt samen met Peuterwerk en Kinderopvang/BSO De Nieuwe Link.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vertrouwen geven en uitdagen
  • Respect voor elkaar
  • Samenwerken in de 21e eeuw
  • Afstemmen op niveau
  • Hoge betrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
198
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven