Basisschool De Lockaert

Bessenlaan 50 -52 5345 JG Oss

Schoolfoto van Basisschool De Lockaert

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Zie schema in bijlage.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Allereerst zijn wij heel tevreden met het rapport van de inspectie. Het is een goede weergave van hoe wij als team tegen De Lockaert aankijken. Alle onderdelen zijn als voldoende of goed beoordeeld en de kwaliteit is op orde. Daardoor is het Basisarrangement verlengd.

Wij willen niet alleen insteken op de verbeterpunten uit het rapport, maar zeker ook investeren in de krachten van De Lockaert.

Samenvatting van de belangrijkste onderdelen:       

1. De leerlingen van basisschool De Lockaert behalen voldoende cognitieve eindresultaten         

2. De leraren verzamelen systematisch informatie over de ontwikkeling van hun leerlingen en ze verstaan hun vak.

3. Er zijn duidelijke regels en afspraken in de school en deze zorgen voor een veilige schoolomgeving. Er is veel aandacht voor saamhorigheid. Kinderen gaan met plezier naar school.

4. Sinds de komst van een nieuwe directeur is er weer een kapitein aan boord. Bestuur en schoolleiding werken hard om het team weer in zijn kracht te zetten Wij zijn erg content dat ook de inspecteur heeft gezien dat we veel aandacht besteden aan het Pedagogisch klimaat in de groepen en de Sociaal Emotionele Ontwikkeling van kinderen. We willen graag deze expertise inzetten om de veiligheid te kunnen borgen om zo te komen tot leren.

Terug naar boven