Basisschool De Lockaert

Bessenlaan 50 -52 5345 JG Oss

  • samen leven
samen werken
samen vieren
  • Schoolfoto van Basisschool De Lockaert
  • Schoolfoto van Basisschool De Lockaert

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De leerlingen van groep 8 doen mee aan de Eindtoets. De uitkomst van de toets geeft aan welke kennis de leerlingen hebben op het gebied van taal, rekenen en wiskunde, studievaardigheden en wereldoriëntatie aan het eind van de basisschool. Op onze school maken wij de eindtoets die ontwikkeld is door Route 8. Dit is een adaptieve toets zodat alle kinderen op eigen niveau de toets kunnen maken. Leerlingen met een dyslexieverklaring krijgen extra tijd. De uitslag van de Eindtoets wordt ieder schooljaar geanalyseerd en vergeleken met de uitslag van voorgaande jaren. Er worden conclusies getrokken en hiaten worden opgespoord. Zo kan de school eventueel besluiten om het onderwijs aan te passen. De kwaliteit van ons onderwijs is echter niet alleen af te leiden uit de uitslagen van de Eindtoets. Wij vinden het belangrijk om te weten of elke leerling in voldoende mate het niveau heeft bereikt dat past binnen zijn of haar mogelijkheden.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Voor iedere groep stelt de leerkracht een groepsbegeleidingsplan (GBP) op. Het doel van een GBP is om als leerkracht een overzicht te hebben van wat de groep nodig heeft. De ontwikkeling van de leerlingen wordt gevolgd door observaties door de leerkracht en de afname van methodegebonden toetsen. Twee keer per jaar worden de Cito toetsen afgenomen bij de leerlingen van groep 3 tot en met 8. De leerlingen van de groepen 1 en 2 worden gevolgd m.b.v. het observatie-instrument KIJK. Deze resultaten worden gebruikt om de doelen van het GBP te evalueren. Het maken van analyses geeft inzicht om het onderwijs zo goed mogelijk op de leerlingen te kunnen afstemmen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In groep 8 moet een keuze worden gemaakt welke school voor voortgezet onderwijs het meest geschikt is voor de leerling. Deze schoolkeuze wordt in overleg met de ouder(s)/ verzorger(s) en hun kind gemaakt. Daarbij worden zij geadviseerd door de school en door eventuele externe deskundigen. Hoe dit in zijn werk gaat op De Lockaert leest u hier

De groepsleerkrachten van groep 7 en 8 en de intern begeleider hebben een goed inzicht in de mogelijkheden waarover een leerling beschikt. Daarbij zijn niet alleen de vorderingen op school belangrijk, maar ook belangstelling, motivatie en werkhouding spelen een rol. De school geeft onafhankelijk van de eindtoets een advies over de meest geschikte onderwijsvorm voor de leerling.

Voor bijna alle leerlingen is de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs een belangrijke gebeurtenis. Om te zorgen voor een zo soepel en vloeiend mogelijk verloop van deze overgang is binnen het Samenwerkingsverband een kalender ontwikkeld. Deze kalender brengt stapsgewijs de overgang van het basis- naar het voortgezet onderwijs in kaart. Meer informatie voor ouders over de overgang van het basis- naar het voortgezet onderwijs vindt u hier

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Onze school wil een prettige omgeving bieden waarin de leerlingen zich thuis en op hun gemak voelen. We streven ernaar leerlingen naast optimaal cognitieve vaardigheden tevens optimale sociaal-emotionele competenties aan te leren om zich zo goed mogelijk te kunnen redden in de maatschappij.

Door rekening te houden met de mogelijkheden van de leerlingen, proberen wij ieder kind de kennis en vaardigheden bij te brengen die het aankan. Elke leerling is hierin voor ons belangrijk. De eigenheid wordt gerespecteerd en als waardevol beschouwd. We vinden het belangrijk dat elke leerling een positief beeld heeft/krijgt van zichzelf.

Wij willen de leerlingen zelfvertrouwen bijbrengen door vertrouwen uit te spreken in hun vermogens om te leren. Ook willen we ze op deze manier vormen tot zelfstandige, kritische en zelfverantwoordelijke mensen, zonder daarbij uit het oog te verliezen dat de leerling deel uitmaakt van een leerlingengroep.

De kinderen leren zelfstandig werken, maar ook goed samenwerken. Ze leren dat ze mede verantwoordelijk zijn voor hun eigen leerproces. Iedere leerling dient de school te verlaten met een goed competentiegevoel, zodat hij/ zij positief op de toekomst gericht is. Een volwaardige en open relatie tussen leerlingen, leerkrachten en ouders staat daarin centraal.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Geborgenheid
  • Geluk
  • Groei

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Allereerst zijn wij heel tevreden met het rapport van de inspectie. Het is een goede weergave van hoe wij als team tegen De Lockaert aankijken. Alle onderdelen zijn als voldoende of goed beoordeeld en de kwaliteit is op orde. Daardoor is het Basisarrangement verlengd.

Wij willen niet alleen insteken op de verbeterpunten uit het rapport, maar zeker ook investeren in de krachten van De Lockaert.

Samenvatting van de belangrijkste onderdelen:       

1. De leerlingen van basisschool De Lockaert behalen voldoende cognitieve eindresultaten         

2. De leraren verzamelen systematisch informatie over de ontwikkeling van hun leerlingen en ze verstaan hun vak.

3. Er zijn duidelijke regels en afspraken in de school en deze zorgen voor een veilige schoolomgeving. Er is veel aandacht voor saamhorigheid. Kinderen gaan met plezier naar school.

4. Sinds de komst van een nieuwe directeur is er weer een kapitein aan boord. Bestuur en schoolleiding werken hard om het team weer in zijn kracht te zetten Wij zijn erg content dat ook de inspecteur heeft gezien dat we veel aandacht besteden aan het Pedagogisch klimaat in de groepen en de Sociaal Emotionele Ontwikkeling van kinderen. We willen graag deze expertise inzetten om de veiligheid te kunnen borgen om zo te komen tot leren.

Terug naar boven