Basisschool De Lockaert

Bessenlaan 50 -52 5345 JG Oss

Schoolfoto van Basisschool De Lockaert

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of verlof van de leerkracht wordt vervanging geregeld via de regionale invalpool. Zie hiervoor het protocol vervanging op de website van Filios Scholengroep www.filiosscholengroep.nl 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Om onze vierjarige kleuters zo goed mogelijk te begeleiden en aan te kunnen sluiten bij hun ontwikkeling is er een warme overdracht met de voorschoolse voorziening. We werken nauw met hen samen en gebruiken hetzelfde leerlingvolgsysteem. We organiseren wekelijks een Peuter-kleutergym, waarin peuters en kleuters onder begeleiding van een vakdocent gymles krijgen. Hierdoor wordt de overstap van voorschoolse voorziening naar basisschool verkleind en raken de peuters al gewend op De Lockaert. Ook is er een warme overdracht, waarin de beginsituatie en de onderwijsbehoefte van elk kind besproken wordt. Hierdoor is er een beredeneerd aanbod voor elk kind op maat. Ook is er een terugkoppeling van De Lockaert naar de voorschoolse voorziening

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Ons Aanbod per vakgebied staat beschreven in onze schoolgids. 

Voor Taal, Rekenen en Cultuureducatie is er een beleidsplan.

In de ochtenden wordt er vooral gewerkt aan de basisvakken: rekenen, lezen, taal en spelling. Omdat wij het belangrijk vinden aan te sluiten bij de internationalisering van onze maatschappij geven wij Engels aan de groepen 1 t/m 8. We gebruiken muziek en beweging hierbij als middel. In de middagen is er tijd voor wereldoriënterende vakken, lichamelijke oefening, bewegend leren en Cultuureducatie.

Wij zijn een BVL (Brabants Verkeersveiligheidslabel) school en Sociaal Emotionele vorming evenals Burgerschap hebben wij hoog in het vaandel staan.

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wij zijn als school aangesloten bij het samenwerkingsverband 30.06. Op het moment dat de mogelijkheden van de school niet toereikend zijn om het kind de juiste ondersteuning te geven, zal de school binnen het samenwerkingsverband naar mogelijkheden zoeken voor de juiste begeleiding. We werken daarin met 3 fasen van begeleiding. Op school is er vanuit de interne begeleiding 6 keer per jaar de mogelijkheid om leerlingen te bespreken in een ondersteuningsteam met ouders, bovenschools deskundige en eventuele andere externen. Voor meer informatie zie http://www.samenwerkingsverband3006.nl. Zie hiervoor ook de Filios ondersteuningsroute. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven