Basisschool De Lockaert

Bessenlaan 50 -52 5345 JG Oss

 • samen leven
samen werken
samen vieren
 • Schoolfoto van Basisschool De Lockaert
 • Schoolfoto van Basisschool De Lockaert

Het team

Toelichting van de school

Ons onderwijsteam bestaat uit 19 mensen: 13 leerkrachten, een onderwijsassistent, een intern begeleider, een conciërge, een hulpconciërge, een administratief medewerker en een directeur. Voor teamfoto en pasfoto's van het team zie website BS De Lockaert.

De groepen worden bezet door een fulltime groepsleerkracht of twee parttime groepsleerkrachten. De leerlingen hebben daarnaast ook te maken met leerkrachten die vervangen in geval van ziekte, ouderschapsverlof e.d. We streven naar maximaal twee groepsleerkrachten in één groep.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Protocol bij vervanging

Filios Scholengroep is aangesloten bij een regionale vervangingspool, CPV Ingenium. Vanwege een tekort aan leerkrachten kan het echter voorkomen dat er geen vervanger beschikbaar is. Uitgangspunt is dat gekwalificeerd personeel ingezet wordt om het dagelijkse lesprogramma met de leerlingen te doorlopen. Indien er op een bepaald moment toch geen invallers voorhanden zijn voor het invullen van kortdurend (ziekte)verlof, dan kunnen onderstaande stappen genomen worden:

 • Duo-collega wordt benaderd.Overige parttimers worden gevraagd. 
 • Inzetten van onderwijs-/klassenassistenten onder supervisie van een leerkracht of directeur.
 • Inzetten van ambulante leerkrachten (m.u.v. IB-er).
 • Inzetten van (LIO-) stagiaires onder supervisie van een leerkracht of directeur.
 • Opdelen van de groep, maximaal 1 dag.
 • Kinderen kunnen niet naar school komen. Mocht er een aansluitende dag wederom geen vervanging zijn, dan wordt bekeken of een andere groep thuis gehouden kan worden. Wanneer ouders niet voor opvang kunnen zorgen, is de school verplicht opvang te bieden. Tegen betaling van het uurtarief van de plaatselijke kinderopvang (BSO) kunnen ouders gebruik maken van de opvang op school.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op De Lockaert werken we in alle groepen met schoolbrede thema's voor Wereldoriëntatie, waarin vieringen en cultuureducatie zijn gekoppeld. We stimuleren talenten van kinderen, ouders en teamleden. Hierdoor leren we van en met elkaar.

We groeien van leerstof- naar kindgericht onderwijs, waarin het kind meer eigenaar wordt van zijn leerproces. Kinderen gaan werken met portfolio's.

In de ochtenden worden de instructielessen van de basisvakken gegeven in de eigen groep en in de middagen wordt er op verschillende momenten groepsdoorbrekend gewerkt met twee of drie jaargroepen, tijdens het “samen uitblinken”.  Ook wordt er in alle groepen Engels gegeven.

Afhankelijk van de leerlingaantallen wordt er gewerkt in enkele groepen of kansrijke combinatiegroepen. 

We werken dit schooljaar met onderstaande 9 groepen:

groep 1-2a

groep 1-2b

groep 1-2c

groep 3

groep 4

groep 5

groep 6

groep 7

groep 8

We streven ernaar om de groepen niet groter te maken dan 30 leerlingen. Er zijn echter situaties denkbaar, waarin moet worden afgeweken van bovenstaand aantal. 

 

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Bovenstaande onderwijstijden zijn richtlijnen. Indien de groep voor één van de vakgebieden meer of minder onderwijstijd nodig heeft, dan passen we bovenstaande uren aan. Uitgangspunt blijft altijd: wat heeft deze groep nodig en hoe kunnen we dat creëren. 

In de groepen 1-2 wordt thematisch gewerkt. Alle vakgebieden komen hierin aan bod. De leerlingen worden gevolgd via het KIJK! observatie- en registratiesysteem. Via de themaplanning is zichtbaar welke activiteiten er op welke ontwikkelingsgebieden worden gedaan met welke doelen en welke ontwikkelingsgebieden er worden geobserveerd. 

We organiseren wekelijks een Peuter-kleutergym, waarin peuters en kleuters onder begeleiding van een vakdocent gymles krijgen. Hierdoor wordt de overstap van voorschoolse voorziening Avem naar de basisschool verkleind en raken de peuters al gewend op De Lockaert. Ook is er een warme overdracht, waarin de beginsituatie en de onderwijsbehoefte van elk kind besproken wordt. Hierdoor is er een beredeneerd aanbod voor elk kind op maat.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Bovenstaande onderwijstijden zijn richtlijnen. Indien de groep voor één van de vakgebieden meer of minder onderwijstijd nodig heeft, dan passen we bovenstaande uren aan. Uitgangspunt blijft altijd: wat heeft deze groep nodig en hoe kunnen we dat creëren. 

Voor Taal, Rekenen, Sociaal-emotionele ontwikkeling en Cultuureducatie is er op De Lockaert een actueel beleidsplan dat afstemt op de huidige behoeften van de leerlingen. 

Het onderwijs op De Lockaert

In de groepen 3 t/m 8 worden de basisvakken in de ochtend gegeven en in de middag wordt er thematisch gewerkt. Hieronder worden enkele vakgebieden/ lessen op alfabetische volgorde uitgebreider beschreven.

Ateliers

We streven ernaar om onderwijsleersituaties te scheppen die een doorlopend ontwikkelingsproces bewerkstelligen. Een brede ontplooiing van de mogelijkheden van elk individueel kind staat daarbij centraal. Dit beperkt zich niet alleen tot het overdragen van kennis en het aanleren van vaardigheden, maar richt zich ook op het proces om ieder kind te leren zich creatief, flexibel, onderzoekend en kritisch op te stellen. Tijdens 10 ateliermiddagen verspreid over het jaar kunnen kinderen hun talenten ontdekken en ontplooien. De kinderen werken hierbij groepsoverstijgend. De volgende pijlers komen aan bod bij de ateliers:

Beweging en spel: yoga, (denk)sport, masseren, rots en water, verkeersplein

Expressie: muziek, dans, drama

Creativiteit: beeldende vorming

Wetenschap: natuur, techniek, koken, nieuwe media

Engels

Op De Lockaert geven wij Engels in de groepen 1 t/m 8. Internationaal onderzoek heeft aangetoond dat kinderen van 0-7 jaar zich in de taalgevoelige periode bevinden. Ze zijn in staat om een paar talen tegelijk te leren. De methode Blink-Engels is een methode die uitgaat van muziek en beweging. De leerlingen gaan a.d.h.v. een liedje aan de slag met het leren van nieuwe woorden en zinnen, in de bovenbouw aangevuld met grammatica en zinsbouw.

Gym, tussen- en naschoolse sport

Tijdens de lessen bewegingsonderwijs die door de gymdocent van SEC worden gegeven op dinsdag en donderdag, dragen de kinderen van groep 3 t/m 8 een sportshirt en broekje met gymschoenen. Op woensdag krijgen de kinderen van groep 1-2 evenals de peuters bewegingsonderwijs van de gymdocent van SEC. Zij doen dit in hun ondergoed met gymschoenen vanuit thuis met klittenband of elastieken band. Er wordt in de groepen 3 t/m 8 3x per week tussenschoolse sport gegeven evenals naschoolse sport op donderdag, voor kinderen van groep 1 t/m 3, verzorgd door een gymdocent vanuit SEC. 

Instructies bij de basisvakken in de ochtend

Een goede instructie vinden we zeer belangrijk. Wij gebruiken hiervoor het Interactief Gedifferentieerd Directe Instructiemodel (= IGDI).

In het groepsbegeleidingsplan heeft de leerkracht per vakgebied de instructiebehoefte van elk kind in beeld gebracht. We maken onderscheid in:instructieonafhankelijke kinderen, instructiegevoelige kinderen, instructieafhankelijke kinderen. De instructieonafhankelijke kinderen behoeven vaak een verkorte instructie en kunnen zelfstandig aan de slag en krijgen daarna verrijking of verdieping. De instructiegevoelige kinderen krijgen de basisinstructie. De instructieafhankelijke kinderen krijgen verlengde instructie. Elke leerling krijgt dus die instructie waar hij of zij behoefte aan heeft. Voor de leerlingen die meer aan kunnen, zijn er talrijke mogelijkheden om meer uitdagend en extra aanbod te krijgen. Dit krijgt vorm door de kinderen verdiepingsstof, verrijkingsstof of een ander programma aan te bieden.

Kunst en cultuurlessen

Eén keer per week krijgen alle leerlingen Kunst en cultuur. De ene week wordt dit gegeven door de eigen groepsleerkracht en de andere week door een vakdocent vanuit Qrabbl. De verschillende disciplines komen in een schooljaar aan bod afgestemd op het schoolthema vanuit de wereldoriëntatiemethode Blink-wereld geïntegreerd.

Leerlingenraad

Kinderen van groep 6 t/m 8 kunnen zich opgeven voor de leerlingenraad. De leerlingenraad vergadert 1x per maand onder schooltijd. Punten uit de leerlingenraad worden besproken in de team-, MR- of OV-vergadering. Op deze manier kunnen kinderen meedenken over veranderingen of ideeën bedenken voor de school. De leerlingenraad heeft ook een ideeënbus, waar alle kinderen van De Lockaert gebruik van kunnen maken.  

Maandopening

Elke eerste maandag van de maand vindt er een maandopening plaats in de kuil. Alle groepen zijn hierbij aanwezig. De maandopening wordt telkens door 2 leerkrachten gepresenteerd. Zaken die hierbij aan bod komen zijn: schoolregel en/ of thema uitleg, kinderen die jarig zijn worden toegezongen en kinderen kunnen iets vertellen of laten zien (diploma’s/bekers).

Schoolbibliotheek

Onze schoolbibliotheek is gekoppeld aan de bibliotheek Oss. Het beheer over deze bibliotheek is in handen van enthousiaste biebouders. Onze leerlingen hebben allemaal een biebpasje en mogen daarmee gratis boeken lenen bij de bibliotheek Oss. Op vaste momenten in de week mogen de kinderen op school boeken ruilen onder begeleiding van de biebouder. De biebcomputer staat in verbinding met die van de bibliotheek Oss, waardoor kinderen vanuit school ook boeken kunnen reserveren. Ons doel is het lezen optimaal te stimuleren.

Techniek en nieuwe mediales

In de groepen 2 t/m 8 worden structureel Techniek en nieuwe mediales gegeven. Tijdens de lessen maken de kinderen van groep 2 t/m 8 kennis met nieuwe media als websites, podcasts, maar ook coderen, programmeren, ontwerpen en 3D tekenen. Wat wij anders doen dan andere scholen is dat we dit ondersteunen met ethische vraagstukken als: wat is het juiste om te doen als je deze techniek beheerst? Is er iemand die ik per ongeluk kan schaden bij het gebruiken van deze techniek? Hoe kunnen we de mensen om ons heen helpen als we dit kunnen? Daarnaast ligt de nadruk op creativiteit, samenwerken en leren van elkaar. 

Verjaardag vieren

Zowel de verjaardagen van de kinderen als van de leerkrachten worden niet vergeten. Alle jarigen worden eens per maand tijdens de maandopening toegezongen. Ook mogen zij een aardigheidje grabbelen uit de verjaardags-grabbelton. De jarige job mag ook uitdelen in de eigen groep. Het is heel fijn als dit een gezonde traktatie is. 

Verkeersles

In alle groepen wordt verkeersles gegeven als onderdeel van onze wereldoriëntatielessen. In ons BVL (Brabants Veiligheids Label) activiteitenplan staan alle activiteiten beschreven.

Viering

De schoolweek wordt regelmatig op vrijdag door een aantal groepen afgesloten met een viering in de kuil. Elke groep verzorgt twee optredens. U bent als ouder, opa of oma daarvoor ook van harte uitgenodigd. Broertjes en zusjes zijn welkom, indien ze het optreden niet verstoren. Ook de bewoners van het Ussenhuis (kleinschalig wonen voor dementerende ouderen) komen naar onze vieringen kijken. Wij vragen u terughoudend om te gaan met het maken van foto’s/ filmpjes waarbij ook andere kinderen zichtbaar zijn en deze niet te delen op openbare sociale media.

Zelfstandig werken

Wij hebben een doorlopende leerlijn op het gebied van zelfstandig werken. Er wordt gewerkt met dag- en weektaken en met de (digitale) agenda. Ook krijgen de leerlingen vanaf groep 6 huiswerk.                                                                                                                                   

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wij zijn als school aangesloten bij het samenwerkingsverband 30.06. Op het moment dat de school niet de juiste ondersteuning kan bieden, zal de school binnen het samenwerkingsverband naar mogelijkheden zoeken voor de juiste begeleiding. Eerste aanspreekpunt voor ouders als altijd de groepsleerkracht en daarna de IB-er. Zij zullen u meenemen in de stappen die gezet kunnen worden.

We werken daarin met 3 fasen van begeleiding. Op school is er vanuit de interne begeleiding 6 keer per jaar de mogelijkheid om leerlingen te bespreken in een ondersteuningsteam met ouders, bovenschools deskundige en eventuele andere externen. Voor meer informatie zie website 30-06

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Onze ambities

Door professionalisering van het team creëren wij maatwerk m.b.t. de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Tevens is er een leernetwerk meer- en hoogbegaafdheid dat het aanbod voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen zoveel mogelijk passend maakt. Het leernetwerk talentontwikkeling en leren in de 21e eeuw zijn de kartrekker m.b.t. de implementatie van het werken met portfolio's. Dit vergroot het eigenaarschap van elke leerling. Leerkrachten worden gecoacht in het voeren van leergesprekken en het geven van effectieve directe instructie.

Externe hulp onder schooltijd

Sommige leerlingen worden door externe instanties behandeld of begeleid. Deze afspraken kunnen het beste plaatsvinden na schooltijd, omdat tijdens lestijd het onderwijsproces verstoord wordt. Bovendien staat afwezigheid tijdens lestijd op gespannen voet met de leerplicht. Tegelijkertijd realiseren we ons dat veel instanties ook beperkt zijn in hun mogelijkheden en niet alles na schooltijd kunnen inplannen. Wanneer u met een instantie een afspraak maakt, vragen wij u zoveel mogelijk rekening te houden met de geldende schooltijden. Behandelingen onder schooltijd moeten door directie worden goedgekeurd (zie protocol externe leerlingenzorg onder schooltijd)

Beeldcoaching

Dit is een methode waarbij door middel van video-opnamen gewerkt kan worden aan de verbetering van de leerlingzorg. Deze methodiek kan worden ingezet bij vragen rondom leerlingzorg en de interactie tussen leerling en leerkracht. Er worden korte video-opnamen in de klas gemaakt en deze worden besproken met de desbetreffende leerkracht. De gemaakte opnamen worden niet voor andere dan genoemde doeleinden gebruikt.

De Plusklas voor de scholen binnen Filios Scholengroep

Filios Scholengroep beschikt over bovenschoolse Plusklassen. Het motto van de plusklas is: Leren leven, Leren leren, Leren denken. In de Plusklas wordt samen met kinderen en in samenwerking met de ouders en de eigen leerkracht, gewerkt aan de volgende 9 kerncompetenties: leren leven, zelfvertrouwen, zelfstandigheid, samenwerkingsvermogen, communicatievermogen, leren leren, doorzettingsvermogen, organisatievermogen, oplossingsvermogen, leren denken, denkvermogen, oefenvermogen en reflectievermogen.De Plusklas is een aanvulling op het leren in de eigen klas. Voor de kinderen met gelijke capaciteiten wordt het mogelijk om samen te werken met gelijkgestemden aan de genoemde kerncompetenties. Zij krijgen een aanbod passend bij hun niveau. Toelatingseisen: De kinderen die in aanmerking komen voor deze Plusklas hebben een intelligentie behorende bij hoogbegaafdheid. De toelatingscommissie neemt het besluit voor plaatsing, nadat de leerkracht samen met de ouders een aanmelding heeft gedaan volgens een afgesproken procedure.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Op De Lockaert hebben we drie kleutergroepen. Als uw kind 3 jaar en 9 maanden is krijgt u als ouder een uitnodiging voor een intakegesprek, waarin alle praktische zaken met u worden doorgesproken en de wenmomenten met elkaar worden afgestemd. Voordat uw kleuter 4 jaar is mag hij/ zij al 10 ochtenden in de kleutergroep komen spelen. 

In de kleutergroepen werken wij thematisch. Om onze vierjarige kleuters zo goed mogelijk te kunnen begeleiden en aan te sluiten op hun ontwikkeling, werken we nauw samen met Avem Kinderopvang en Peuterwerk.

Er wordt gewerkt met hetzelfde leerlingvolgsysteem KIJK! die de ontwikkeling van Peuters en Kleuters volgt in alle ontwikkelingsgebieden. 

We organiseren wekelijks een Peuter-kleutergym, waarin peuters en kleuters onder begeleiding van een vakdocent gymles krijgen. Hierdoor wordt de overstap van voorschoolse voorziening Avem naar de basisschool verkleind en raken de peuters al gewend op De Lockaert.

Ook is er een warme overdracht, waarin de beginsituatie en de onderwijsbehoefte van elk kind besproken wordt. Hierdoor is er een beredeneerd aanbod voor elk kind op maat. 


Terug naar boven