Basisschool De Lockaert

Bessenlaan 50 -52 5345 JG Oss

  • samen leven
samen werken
samen vieren
  • Schoolfoto van Basisschool De Lockaert
  • Schoolfoto van Basisschool De Lockaert
  • Schoolfoto van Basisschool De Lockaert
  • Schoolfoto van Basisschool De Lockaert

In het kort

Toelichting van de school

Samen! Dat is het kenmerk van basisschool De Lockaert in Oss. We zijn een kleinschalige school in de wijk Ussen. Iedereen kent elkaar en voelt zich verantwoordelijk voor elkaar. Dat geeft kinderen een veilig gevoel. Wij geloven dat samenwerken en open communiceren belangrijk zijn voor goed onderwijs. Nieuwsgierig? Bekijk ons filmpje!

Raad van Toezicht en College van Bestuur Filios Scholengroep 

De Lockaert maakt deel uit van Filios Scholengroep. We zijn een krachtige organisatie van 20 basisscholen met 4700 leerlingen en 460 medewerkers. Onze scholen verzorgen katholiek en algemeen bijzonder basisonderwijs in de gemeenten Bernheze (Heesch, Heeswijk-Dinther, Loosbroek, Nistelrode en Vorstenbosch), Oss (Geffen, Lith, Lithoijen, Maren-Kessel, Oijen en Oss) en Den Bosch (Nuland en Vinkel).

De scholen van Filios Scholengroep staan midden in de maatschappij en verbinden leerlingen, ouders, medewerkers en samenwerkingspartners. We zorgen voor een brede ontwikkeling van kinderen. Leerlingen leren kennis en sociale en maatschappelijke vaardigheden die ze nodig hebben om actief te kunnen deelnemen aan de snel veranderende maatschappij. We verzorgen goed onderwijs in de regio: krachtig en professioneel!

Het adres van Filios scholengroep is: Wethouder van Eschstraat 60, 5342 AT Oss tel: 0412-492000 e-mail: bestuur@filiosscholengroep.nl internet: www.filiosscholengroep.nl

De Raad van Toezicht van Filios Scholengroep bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven gekozen personen uit de regio. De Raad van Toezicht  is een onafhankelijk orgaan en ziet toe het op het functioneren van het College van Bestuur. De bestuurlijke taken worden uitgevoerd door het College van Bestuur, waarbij zij ondersteund wordt door stafmedewerkers. Het College van Bestuur bestuurt de scholen die tot Filios Scholengroep behoren en is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de organisatie en het onderwijs. Zij draagt verantwoordelijkheid voor het strategisch beleid van de stichting en zorgt mede voor de beleidsontwikkeling op de scholen. Het College van Bestuur geeft tevens leiding aan de directeuren en het bestuurskantoor van Filios Scholengroep en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. 

De kwaliteit van het onderwijs en de zorg voor uw kind zijn een taak voor de directie van onze school. De directie van de school is dan ook het eerste aanspreekpunt voor ouders en tevens ook contactpersoon naar medezeggenschapsraad en ouderraad.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kleinschalig
  • Engels voor gr. 1 t/m 8
  • Oudergesprekken op maat
  • Thematisch onderzoekend werken
  • Talentontwikkeling: ateliers

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Alle kinderen kunnen wij geborgenheid bieden in een vertrouwde vaste groep. Daarnaast vinden wij het ook belangrijk dat ze in aanraking komen met kinderen uit andere groepen om van en met elkaar te leren. 

Dat is waarom wij kiezen voor vaste groepen in de ochtend, waar de kinderen op drie niveau's de basisvakken aangeboden krijgen. Dit gebeurt in homogene groepen of kansrijke combinatiegroepen. Dit is afhankelijk van het leerlingaantal per leerjaar. Voor de meivakantie wordt de samenstelling van de groepen bepaald voor het daarop volgende schooljaar en ouders worden hier zo spoedig mogelijk over geïnformeerd. 

In de middagen wordt thematisch, groepsdoorbrekend gewerkt. We werken schoolbreed aan 1 thema. Kinderen doen in groepjes zelf onderzoek en er is veel tijd voor creativiteit en het betekenisvol toepassen van de basisstof.

Leerlingen worden betrokken in hun leerproces d.m.v. leergesprekjes met de leerkracht en het gebruik van de datamuur. Afgelopen schooljaar zijn wij gestart met het portfolio STERiK: elk kind kan hierin zijn/ haar ontwikkeling zichtbaar maken.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
233
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Om 8:15 openen de buitendeuren. Er staat een collega in de onder- en bovenbouwingang bij binnenkomst. Op het schoolplein zijn de ouders/ verzorgers tussen 8.15 uur en 8.30 uur verantwoordelijk voor hun eigen kinderen. Gedurende de pauzes is er toezicht op het schoolplein, waarbij duidelijke gedragsregels en afspraken worden gehanteerd.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Hier vindt u alle protocollen m.b.t. de sociale en fysieke veiligheid.

Externe vertrouwenspersoon voor ouders en leerlingen

De ouders/verzorgers en de leerlingen kunnen voor meldingen/vragen betreffende preventie machtsmisbruik (PMM) casuïstiek terecht bij de dienstdoende externe vertrouwenspersoon bij de GGD Hart voor Brabant. De externe vertrouwenspersoon is bereikbaar via het meldpunt EVP tel: 088-3686759 (tijdens kantoortijden). Voor spoedeisende zaken die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag kunt u buiten kantoortijden contact opnemen via het telefoonnummer: 088-3686813

Verkeerswerkgroep

Op onze school is een verkeerswerkgroep belast met allerlei zaken betreffende de verkeerseducatie en verkeersveiligheid.  De verkeerswerkgroep bestaat uit twee groepsleerkrachten en een ouder. De afgelopen jaren is o.a. aandacht besteed aan de dode hoekspiegel bij vrachtauto’s, en de verkeersveiligheid. Daarnaast onderhoudt de verkeersouder contacten met de landelijke vereniging “3VO”. De werkgroep stelt elk jaar een activiteitenplan op. Dit wordt besproken met het team en MR.

Brengen en halen

Wij adviseren u en uw kinderen lopend of fietsend naar school te komen. Wij hebben een fietsenstalling naast de school. Het plaatsen van fietsen bij school is altijd voor eigen risico. Helaas worden dieven steeds brutaler en moeten fietsen onder schooltijd echt altijd op slot gezet worden.We verzoeken de ‘wegbrengers' en de ‘afhalers' om de fietsen buiten het plein te parkeren. De stalling is er alleen voor de fietsen van kinderen en teamleden en het schoolplein behoort vrij te zijn van obstakels. Dit in het belang van met name de jongste kinderen. Wij zien er ook op toe dat er op het plein niet gefietst wordt. Mocht het nodig zijn uw kind met de auto te brengen en/of te halen gebruik dan de Zoen en Zoefstrook. Rondom de school is voldoende parkeergelegenheid. Veilig parkeergedrag bevordert de veiligheid van de kinderen in de wijk.  De werkgroep Verkeer monitort alle zaken rondom dit onderwerp.

Veilig vervoeren van leerlingen tijdens uitstapjes

Het is van belang dat u in het bezit bent van een auto-inzittendenverzekering voor de personen/kinderen die in de auto meerijden. Wij wijzen u er op, dat een persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering in Nederland verplicht is. Voor het vervoer van kinderen gelden de volgende wettelijke regels: Kinderen kleiner dan 1.35 m moeten zowel voorin als achterin een goedgekeurd autostoeltje of zitting verhoger gebruiken. Kinderen groter dan 1.35 m en volwassenen (18 jaar en ouder) moeten de driepuntsautogordel gebruiken. Alle autostoeltjes mogen voorin geplaatst worden. Het enige dat niet mag is een kind vervoeren in een autostoeltje dat tegen de rijrichting in is geplaatst als daar een airbag voor zit die niet is uitgeschakeld. Uitzonderingen:Van ouders/ verzorgers wordt verwacht dat ze voor hun eigen kind een autostoeltje of zitting verhoger in de auto hebben. Er rijden misschien ook wel eens andere kinderen mee, bijvoorbeeld bij uitstapjes van school. Voor dit soort incidenteel vervoer over beperkte afstand (dus niet op een vakantiereis) mogen op de achter zitplaatsen kinderen vanaf 3 jaar (maar niet de eigen kinderen) volstaan met gebruik van de driepuntsgordel. Het diagonale gedeelte van de driepuntsgordel mag niet achter het lichaam worden geleid. De driepuntsgordel mag nooit als heupgordel worden gebruikt. Als er meer kinderen vervoerd worden dan er zitplaatsen met gordels zijn, mag dat alleen als alle gordels gebruikt worden, de overige kinderen los op de achterbank mee. Veilig is dat natuurlijk niet. (Deze info is ontleend aan 3VO, zie  ook www.veiligverkeernederland.nl)

Terug naar boven