Kindcentrum De Aventurijn

Grindlaan 6 5345 TA Oss

  • Schoolfoto van Kindcentrum De Aventurijn
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Aventurijn
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Aventurijn

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten van de methode onafhankelijke toetsen hebben een belangrijke plaats in het leerproces. Op grond van deze tussenresultaten wordt tweemaal per jaar een schoolanalyse gemaakt. Daar hebben ook de vakgroep coördinatoren een belangrijke rol, samen kijken we naar hoe we het onderwijs kunnen verbeteren. De schoolanalyse wordt met het complete team doorgesproken en is aanleiding tot acties en interventies. Samen zijn wij namelijk verantwoordelijk voor onderwijs dat deugt!

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De adviezen voor het voorgezet onderwijs worden in overleg met de leraren van groep 6, 7 en 8, de intern begeleider en de directie opgesteld. De gegevens van het kind in het leerlingvolgsysteem vormen de basis voor dit advies. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens over werkhouding, sociale vaardigheden en toetsresultaten. Over het schooladvies wordt tijdig met ouders gecommuniceerd. Wij starten hier als school al mee halverwege groep 7. Dit is een pre-advies en dus niet bindend. We geven dit pre-advies, zodat er al georiënteerd kan worden op de verschillende middelbare scholen. Eind groep 7 en begin groep 8 kan dit pre-advies al worden bijgesteld, omdat we andere ontwikkelingen zien bij het kind. Dit kan zowel naar boven als naar beneden worden bijgesteld. In groep 8 krijg je samen met je kind in januari het definitieve advies. We adviseren de vorm van voorgezet onderwijs, maar niet de school.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op onze school voelen kinderen zich veilig in een aantrekkelijke omgeving en warme, geborgen sfeer. We vinden rust en structuur in het gebouw en in de groepen belangrijk. Er is sprake van wederzijds vertrouwen in kinderen, ouders en personeel. Er is respect voor elkaar. We zijn samen verantwoordelijk voor het welbevinden van iedereen. 

De Aventurijn kiest voor: 

Het creëren van een warme gebogen sfeer in een opgeruimd gebouw dat rust uitstraalt;

Het leren kennen van team, kinderen en ouders vanuit wederzijds vertrouwen;

Het respectvol, proactief en open communiceren door team, kinderen en ouders zodat een dialoog ontstaat;

Het meenemen van ouders en kinderen in het proces van ontwikkeling van een kind;

Het streven naar pedagogisch partnerschap met ouders en verzorgers;

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Respect voor elkaar
  • Wederzijds vertrouwen

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven