IKC Regenboog afd. Onderwijs

Lijsterlaan 2 5348 HL Oss

Schoolfoto van IKC Regenboog afd. Onderwijs

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

2018: behaalde Cito-eindscore 532,6 (ondergrens 529,4)
2019: behaalde Cito-eindscore 530,7 (ondergrens 529,6)
2020: geen afname i.v.m. Coronamaatregelen
2021: behaalde Cito-eindscore 518,8 (geen ondergrens aangegeven door de inspectie i.v.m. invoering onderwijsresultatenmodel). 

Met ingang van schooljaar 2021-2022 is in Nederland het nieuwe onderwijsresultatenmodel ingevoerd door de Inspectie van het Onderwijs. In dit model ligt de focus op de referentieniveaus voor lezen, taalverzorging en rekenen. De referentieniveaus omschrijven duidelijk welke vaardigheden kinderen kunnen gaan leren op school. Door te kijken naar deze referentieniveaus, resultaten op (methode)toetsen, observaties en gesprekken met kinderen en ouders hebben wij zicht op de ontwikkeling van de kinderen op onze school.    

Schoolweging IKC Regenboog schooljaar 2020-2021 is 35,57. De driejaarsgemiddelde schoolweging komt uit op 36,1. Dit betekent dat de signaalwaarde voor 1F op 85% ligt en de signaalwaarde 2F/1S op 35,7% ligt.

IKC Regenboog behaalt te volgende referentiewaarden gebasseerd op de afgelopen 3 schooljaren (2020 is daarin niet meegenomen):
1F: 69,77% (signaalwaarde 85%)
2F/1S: 32,56 % (signaalwaarde 35,7%)

In schooljaar 2020-2021 zijn de referentiewaarden niet behaald. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We maken didactische resultaten meetbaar met de toetsen van het Cito leerlingvolgsysteem. De toetsen worden in groep 3 t/m 8 halverwege en aan het eind van het schooljaar afgenomen. In groep 1 en 2 werken met met observatie en registratiesysteem KIJK!. 

Kinderen worden ondersteund in het behalen van resultaten door hen een veilig en prettig schoolklimaat te bieden waarin optimale ontwikkeling plaats kan vinden. Daarnaast dragen we zorg voor inhoudelijk goede lessen.

Op basis van de methode-onafhankelijke toetsresultaten, de methodegebonden toetsen en de observaties van leraren en onderwijsondersteunende collega's analyseren wij de ontwikkeling van onze kinderen. We reflecteren hierop in gesprek tussen leraar en intern begeleider en in het team. Afhankelijk van de bevindingen worden interventies beschreven op kind-, groeps en schoolniveau.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op IKC Regenboog werken we vanuit de kernwaarden SAMEN, PLEZIER, RESPECT, VERTROUWEN aan sociale opbrengsten en burgerschap. We zien het leggen van een stevige en stabiele basis op dit vlak als belangrijke aspecten van de ontwikkeling van onze kinderen om een passende, eigen plek te kunnen verwerven in de maatschappij. We zien ons IKC hierbij als oefenplaats waar binnen een veilige setting geoefend kan worden met vaardigheden die nodig zijn in de maatschappij. Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Vertrouwen
  • Samen
  • Respect

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven