IKC Regenboog afd. Onderwijs

Lijsterlaan 2 5348 HL Oss

Schoolfoto van IKC Regenboog afd. Onderwijs

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

2018: behaalde Cito-eindscore 532,6 (ondergrens 529,4)
2019: behaalde Cito-eindscore 530,7 (ondergrens 529,6)
2020: geen afname i.v.m. Coronamaatregelen
2021: behaalde Cito-eindscore 518,8 (geen ondergrens aangegeven door de inspectie i.v.m. invoering onderwijsresultatenmodel). 

Met ingang van schooljaar 2021-2022 is in Nederland het nieuwe onderwijsresultatenmodel ingevoerd door de Inspectie van het Onderwijs. In dit model ligt de focus op de referentieniveaus voor lezen, taalverzorging en rekenen. De referentieniveaus omschrijven duidelijk welke vaardigheden kinderen kunnen gaan leren op school. Door te kijken naar deze referentieniveaus, resultaten op (methode)toetsen, observaties en gesprekken met kinderen en ouders hebben wij zicht op de ontwikkeling van de kinderen op onze school.    

Schoolweging IKC Regenboog schooljaar 2020-2021 is 35,57. De driejaarsgemiddelde schoolweging komt uit op 36,1. Dit betekent dat de signaalwaarde voor 1F op 85% ligt en de signaalwaarde 2F/1S op 35,7% ligt.

IKC Regenboog behaalt te volgende referentiewaarden gebasseerd op de afgelopen 3 schooljaren (2020 is daarin niet meegenomen):
1F: 69,77% (signaalwaarde 85%)
2F/1S: 32,56 % (signaalwaarde 35,7%)

In schooljaar 2020-2021 zijn de referentiewaarden niet behaald. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We maken didactische resultaten meetbaar met de toetsen van het Cito leerlingvolgsysteem. De toetsen worden in groep 3 t/m 8 halverwege en aan het eind van het schooljaar afgenomen. In groep 1 en 2 werken met met observatie en registratiesysteem KIJK!. 

Kinderen worden ondersteund in het behalen van resultaten door hen een veilig en prettig schoolklimaat te bieden waarin optimale ontwikkeling plaats kan vinden. Daarnaast dragen we zorg voor inhoudelijk goede lessen.

Op basis van de methode-onafhankelijke toetsresultaten, de methodegebonden toetsen en de observaties van leraren en onderwijsondersteunende collega's analyseren wij de ontwikkeling van onze kinderen. We reflecteren hierop in gesprek tussen leraar en intern begeleider en in het team. Afhankelijk van de bevindingen worden interventies beschreven op kind-, groeps en schoolniveau.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De scholen voor basis- en voortgezet onderwijs binnen de regio Oss hebben gezamenlijke afspraken gemaakt over de overstap po- vo. Die afspraken zijn samengevat in de po-vo-kalender. In groep 7 gaat de school met u in gesprek over het advies richting voortgezet onderwijs. In eerste instantie oriënterend: wat denkt u als ouder, wat denkt de school. Op het einde van groep 7 geeft de school een voorlopig advies, wat nog voor niemand bindend is. In januari / februari volgt het definitief advies. We kennen de afspraak dat in principe het advies enkelvoudig is: we adviseren 1 vorm van voortgezet onderwijs, we adviseren geen locatie. Naast het advies, kunnen we ook een plaatsingsadvies formuleren: in wat voor type brugklas zou uw kind het best kunnen starten? Voorbeeld: Het schooladvies is: Havo Het plaatsingsadvies is: Vmbo-t / Havo. Waarmee wordt aangegeven dat de school denkt dat uw kind meer kansen heeft bij een start in die brugklas, dan in een brugklas HAVO/ VWO. Wetgeving geeft aan dat het schooladvies bepalend is voor toelating.  

Wat is de eindtoets?

Tot en met schooljaar 2022-2023 maken alle kinderen aan het eind van de basisschool een eindtoets. Dit is verplicht. Met de eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leraar geeft het kind een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort het kind op de toets beter dan het advies van de leraar? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, kinderen kunnen niet slagen of zakken. 

Let op:

Met ingang van schooljaar 2023-2024 wordt de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. De doorstroomtoets vindt plaats in februari en geeft kinderen een gelijke kans om zich eind maart aan te melden voor de middelbare school van hun voorkeur die het best past bij hun niveau. De uitslagen van de doorstroomtoets zullen in de schoolgids van schooljaar 2024-2025 voor het eerst zichtbaar zijn.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op IKC Regenboog werken we vanuit de kernwaarden SAMEN, PLEZIER, RESPECT, VERTROUWEN aan sociale opbrengsten en burgerschap. We zien het leggen van een stevige en stabiele basis op dit vlak als belangrijke aspecten van de ontwikkeling van onze kinderen om een passende, eigen plek te kunnen verwerven in de maatschappij. We zien ons IKC hierbij als oefenplaats waar binnen een veilige setting geoefend kan worden met vaardigheden die nodig zijn in de maatschappij. Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Vertrouwen
  • Samen
  • Respect

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven