IKC Regenboog afd. Onderwijs

Lijsterlaan 2 5348 HL Oss

Schoolfoto van IKC Regenboog afd. Onderwijs

Het team

Toelichting van de school

Het team van IKC Regenboog (4-12) bestaat uit 1 directeur, 2 intern begeleiders, 12 leraren, 2 leraren die het NT2 onderwijs verzorgen, 5 onderwijsassistenten/leerkrachtondersteuners, 1 VVE-leerkracht, 1 familiecontactpersoon, en 1 administratieve kracht. Daarnaast zorgt een medewerker van IBN voor de conciërge-gerelateerde werkzaamheden en medewerkers van CSU voor de schoonmaak.  

De bewegingslessen worden verzorgd door een medewerker van het Sport Expertise Centrum (SEC). 

Het IKC neemt elk jaar een kunst- en cultuurprogramma af bij OKVO. In het kader van de NPO gelden zetten wij daarnaast vakdocenten in om vaklessen te geven, denk hierbij aan culturele vakken vakken als muziek en dans, maar ook aan techniek. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Iedereen kan ziek worden en zo ook een leerkracht. In situaties waarbij afwezigheid niet te voorzien is, zoals in geval van ziekte, wordt er gezocht naar passende vervanging. SAAM heeft daarvoor een Flexteam van invallers opgezet, waarop alle aangesloten scholen een beroep kunnen doen. Op SAAM*-niveau zijn daarom de volgende afspraken gemaakt over vervanging bij ziekte:

  • in geval van ziekte/afwezigheid van een leerkracht wordt er gezocht naar een vervanger
  • als het niet lukt om een vervanger te vinden, kunnen de volgende tijdelijke maatregelen genomen worden:
  1. Een parttime leerkracht wordt gevraagd te vervangen.
  2. Een onderwijsassistent/leraarondersteuner, LIO-stagiaire of ambulante collega neemt de groep of een deel van de groep over onder verantwoordelijkheid van een aanwezige leerkracht. 
  3. Samenvoegen van twee groepen of het verdelen van een groep over meerdere groepen.
  4. Een leerkracht neemt de groep van een afwezige collega over als er wél een vervanger beschikbaar is voor zijn groep, maar niet voor de bouw waarin de afwezige werkt.
  5. Een leerkracht met een speciale taak of een vakleerkracht van een externe partner wordt ingezet ter vervanging.
  6. De groep waarvan de leerkracht ziek is heeft een dag vrij. Is het eerder voorgekomen dat deze groep vrij is geweest dan wordt een andere groep aangewezen.


Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Als uitgangspunt hanteren wij zoveel mogelijk homogene groepen. Echter het aantal kinderen kan invloed hebben op de samenstelling van de groepen. Het kan daarom voorkomen dat wij met één of enkele combinatiegroepen werken. In de jaarbijlage van de schoolgids leest u hierover actuele informatie. 

Kinderen die woonachtig zijn in Oss en afkomstig zijn uit het buitenland krijgen in hun eerste jaar in Nederland een plek in één van de taalklassen in Oss. De kinderen van de Taalklas zitten in één groep. Zij hebben allemaal hetzelfde hoofddoel; het leren van de Nederlandse taal, zodat zij na (ongeveer) een jaar door kunnen stromen naar een reguliere groep op IKC Regenboog of op een meer thuisnabije school. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

IKC Regenboog en passend onderwijs

Op het IKC bestaat de mogelijkheid tot extra ondersteuning, op welke manier dan ook, voor kinderen die dat nodig hebben. Als een kind ondersteuning nodig heeft, dan gaat de leerkracht uiteraard in overleg met ouders, of andersom. Samen met de intern begeleider wordt gezocht naar de meest passende onderwijsondersteuning, zodat een kind zich optimaal kan ontwikkelen.

Onze school in het samenwerkingsverband

IKC Regenboog behoort tot samenwerkingsverband Passend Onderwijs regio 30.06 (www.swvpo3006.nl).

Passend onderwijs: hoe en wat

Passend onderwijs is onderwijs bieden dat aansluit bij de ontwikkeling van kinderen, ook als een kind extra ondersteuning of begeleiding nodig heeft. Vaak kan de leerkracht extra ondersteuning prima zelf bieden, met advies van de intern begeleider die onderwijsondersteuning coördineert op het IKC. Is meer nodig, dan kan IKC een beroep doen op de bovenschools deskundige van SAAM*. Deze is de schakel naar extra ondersteuning van het samenwerkingsverband. Extra ondersteuning is mogelijk in 3 arrangementen; tijdelijke extra ondersteuning op de basisschool, een (tijdelijke) plaatsing op een school voor speciaal onderwijs of een (tijdelijke) plaatsing op een school voor speciaal basisonderwijs. In de wet passend onderwijs hebben schoolbesturen zorgplicht gekregen. Scholen zijn verantwoordelijk voor het vinden van een passende onderwijsplek, dat kan op de eigen school zijn, of op een andere (basis)school. Samen zorgen de schoolbesturen ervoor dat voor ieder kind een passende onderwijsplek is. Alleen voor zéér specialistische onderwijsondersteuning kan het zijn dat een kind niet in onze regio terecht kan. Meer over de wet: www.passendonderwijs.nl.

Visie op passend onderwijs

De ondersteuningsbehoeften van een kind vormen de basis voor passend onderwijs: wat heeft een kind nodig om tot leren te komen en zich goed te ontwikkelen. Daarbij past een positieve grondhouding naar kinderen. Over wat elke school minimaal moet bieden aan ondersteuning, hebben de schoolbesturen afspraken gemaakt. Zij zien een sterke ‘basisondersteuning’ als basis voor passend onderwijs. Oftewel: passend onderwijs gebeurt vooral in de eigen klas, bij de eigen leerkracht en op het IKC. Ook zijn afspraken gemaakt waaraan extra onderwijsondersteuning moet voldoen: zo snel mogelijk, zo licht mogelijk, zo dicht mogelijk bij huis, op de meest adequate manier, samen met ouders en ketenpartners in (jeugd)hulp.

Ondersteuningsteam (OT) op IKC Regenboog

Elke school heeft een ondersteuningsteam. Daarin zitten de leerkracht, de intern begeleider en de familiecontactpersoon. Indien passend sluit  een jeugdprofessional van Basisteam Jeugd en Gezin of een andere externe deskundige (gedragsexpert, psycholoog, (ortho)pedagoog) aan bij dit overleg. Het ondersteuningsteam maakt, samen met ouders, een plan dat op IKC wordt uitgevoerd. Wanneer blijkt de extra ondersteuning niet leidt tot ontwikkeling van het kind, dan wordt een MDO (multidisciplinair overleg) gepland. Het MDO stelt vast welke ondersteuning het kind nodig heeft. Vanaf het moment dat een kind extra ondersteuning nodig heeft in de vorm van een arrangement vanuit het samenwerkingsverband, stelt school een ontwikkelingsperspectief op. Hierin staat wat de onderwijsbehoeften van het kind zijn, wat het uitstroomperspectief is en welk aanbod daarbij realistisch en passend is.

Schoolondersteuningsprofiel biedt duidelijkheid

Ouders kunnen zich oriënteren op wat het onderwijs te bieden heeft op het gebied van onderwijsondersteuning. Dit staat beschreven in het Schoolondersteuningsprofiel (SOP). Elke school heeft zo’n profiel gemaakt, ook IKC Regenboog. Ouders kunnen dit inzien of bekijken op de website.

Ouders (en leerkrachten) denken mee

Ouders en medewerkers zijn vertegenwoordigd in de Ondersteuningsplanraad (OPR) van het samenwerkingsverband. De OPR heeft medezeggenschap door het instemmen met het Ondersteuningsplan en is gesprekspartner van het bestuur van het samenwerkingsverband.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

We zetten in op een stevige (preventieve) samenwerking met ouders en partners ín ons gebouw (opvang, logopedie, fysiotherapie en ergotherapie) en daarbuiten, waarbij we handelingsgericht werken. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wij zijn een integraal kindcentrum. Deze schoolgids gaat over ons onderwijsaanbod. Naast onderwijs wordt door AVEM-kinderopvang dagopvang (0-4 jaar), peuterwerk (2-4 jaar) en buitenschoolse opvang (4-13 jaar) verzorgd. Meer informatie over dit aanbod vindt u op www.avem-kinderopvang.nl

We dragen binnen IKC Regenboog zorg voor een doorgaande lijn tussen opvang en onderwijs. 

Terug naar boven