Christelijke Basisschool De Korenaar

Dokter de Boerstraat 42 1511 VH Oostzaan

Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Korenaar

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Het resultaat van de Centrale Eindtoets is slechts een momentopname. De resultaten voor de CET worden door de inspectie gebruikt voor de beoordeling van de kwaliteit van de opbrengsten.

Ons inziens zeggen de verwijzingspercentages (gemiddeld 60% HAVO/VWO, 40% VMBO) en het succes in het voortgezet onderwijs veel meer over de kwaliteit van ons onderwijs. Onze doelstelling is dat wij uit alle kinderen halen wat erin zit en dat wij ze naar de best passend school voor voortgezet onderwijs verwijzen. Uit de op- en afstroom cijfers van het voortgezet onderwijs blijkt dat wij onze leerlingen verwijzen naar de juiste plek. Deze gegevens kunt u op de volgende pagina's zien

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op CBS De Korenaar werken wij planmatig en systematisch aan het verbeteren van ons onderwijs.
Hiervoor maken wij gebruik van: vragenlijsten (sociaal emotionele ontwikkeling, ZIEN), observaties leerkrachten, ouder- en kindgesprekken. In de groepen 1/2 wordt gebruik gemaakt van het observatiesysteem KIJK.
Daarnaast maken wij gebruik van de methodetoetsen en methode onafhankelijke toetsen (Cito LOVS, centrale eindtoets).
Wij analyseren de data op schoolniveau, op leerjaarniveau en op leerlingniveau. Als het nodig is stellen we een verbeteraanpak op die we na een periode van uitvoeren evalueren en zo nodig bijstellen en/of vastleggen in onze onderwijsplannen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De overstap naar het voortgezet onderwijs

Het is voor alle leerlingen van groep 8 in het regulier basisonderwijs verplicht om een eindtoets te maken. De besturen in de Zaanstreek hebben in overleg met het voortgezet onderwijs besloten om te kiezen voor de eindtoets van CITO. Op onze scholen vinden we het belangrijk dat  leraren en ouders al vroegtijdig met elkaar in gesprek gaan over de verwachtingen omtrent het uitstroomperspectief. Ook het hierbij betrekken van de kinderen kan positieve invloed hebben op de inzet en motivatie.
Actuele informatie over het verwijzingstraject is te vinden op: http://www.povo-zaanstreek.nl/   en https://www.centraleeindtoetspo.nl/

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij verwijzen naar onze schoolgids voor meer informatie over de sociale opbrengsten.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Relatie
  • Competentie
  • Autonomie

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven