RK Basisschool De Westhoek

Nieuwe Bouwlingstraat 33 4901 KJ Oosterhout

Schoolfoto van RK Basisschool De Westhoek

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Methode afhankelijke toetsen.

De leerstof is verdeeld in blokken, thema's of hoofdstukken. Bij de meeste vakken is na het afsluiten van een onderdeel een toets. De resultaten leveren informatie voor reteaching, herhaling of verrijking.

De beoordelingen worden bewaard voor weergave op het rapport.

Methode onafhankelijke toetsen.

Twee keer per jaar worden deze toetsen afgenomen voor: Rekenen, Spelling, Begrijpend Lezen en Technisch lezen. De toetsen geven de mogelijkheid om te kijken hoever de leerlingen zijn in hun cognitieve ontwikkeling ten opzichte van alle leeftijdsgenoten. De toetsen zijn van Cito en hebben een gestandaardiseerde normering. De leerkrachten kijken de toetsen na en nemen de resultaten op in het Leerlingvolgsysteem (LVS).

Wat levert de registratie op?

De registratiegegevens worden gebruikt om de tussentijdse resultaten van ons onderwijs op leerling-, groeps- en schoolniveau te meten. Na bestudering en interpretatie van de gegevens wordt actie ondernomen. Dit kan verschillen van het opstellen van een OPP voor een individuele leerling tot het nader analyseren van een leerlijn in de school.

Een belangrijk element in dit proces van kwaliteitsbewaking is het opstellen van trendanalyses om goed in te kunnen spelen op de ontwikkelingen.

We volgen de leerlingen ook nog als ze K.B.S De Westhoek hebben verlaten en kunnen zo de kwaliteit van onze adviezen richting het Voortgezet Onderwijs meten. We ontvangen resultaten van de eerste twee schooljaren in het Voortgezet Onderwijs. Deze gegevens van oud-leerlingen worden bekeken door de leerkracht van groep 8, de intern begeleider en de directie. Als er aanleiding voor is wordt meer onderzoek naar de resultaten van deze leerlingen gedaan.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij willen onze leerlingen helpen in de ontwikkeling tot volwassenen die: 

- goed met anderen kunnen samenwerken,
- op een zelfstandige manier hun weg in de samenleving kunnen vinden,
- kunnen omgaan met hun eigen emoties én de emoties van anderen, 
- op een eerlijke manier en met een gezonde kritische houding ten opzichte van zichzelf en anderen in het leven kunnen staan en ervan kunnen genieten. 

Dit doen wij door een vriendelijk en veilig klimaat te scheppen met orde, rust en structuur. Hierin gaan we op een prettige manier met elkaar om en nemen we iedereen serieus.  

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Respect
  • Plezier - samen
  • Veiligheid - vertrouwen

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven