RK Basisschool De Westhoek

Nieuwe Bouwlingstraat 33 4901 KJ Oosterhout

Schoolfoto van RK Basisschool De Westhoek

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Methode afhankelijke toetsen.

De leerstof is verdeeld in blokken, thema's of hoofdstukken. Bij de meeste vakken is na het afsluiten van een onderdeel een toets. De resultaten leveren informatie voor reteaching, herhaling of verrijking.

De beoordelingen worden bewaard voor weergave op het rapport.

Methode onafhankelijke toetsen.

Twee keer per jaar worden deze toetsen afgenomen voor: Rekenen, Spelling, Begrijpend Lezen en Technisch lezen. De toetsen geven de mogelijkheid om te kijken hoever de leerlingen zijn in hun cognitieve ontwikkeling ten opzichte van alle leeftijdsgenoten. De toetsen zijn van Cito en hebben een gestandaardiseerde normering. De leerkrachten kijken de toetsen na en nemen de resultaten op in het Leerlingvolgsysteem (LVS).

Wat levert de registratie op?

De registratiegegevens worden gebruikt om de tussentijdse resultaten van ons onderwijs op leerling-, groeps- en schoolniveau te meten. Na bestudering en interpretatie van de gegevens wordt actie ondernomen. Dit kan verschillen van het opstellen van een OPP voor een individuele leerling tot het nader analyseren van een leerlijn in de school.

Een belangrijk element in dit proces van kwaliteitsbewaking is het opstellen van trendanalyses om goed in te kunnen spelen op de ontwikkelingen.

We volgen de leerlingen ook nog als ze K.B.S De Westhoek hebben verlaten en kunnen zo de kwaliteit van onze adviezen richting het Voortgezet Onderwijs meten. We ontvangen resultaten van de eerste twee schooljaren in het Voortgezet Onderwijs. Deze gegevens van oud-leerlingen worden bekeken door de leerkracht van groep 8, de intern begeleider en de directie. Als er aanleiding voor is wordt meer onderzoek naar de resultaten van deze leerlingen gedaan.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

p basis van werkhouding, inzet en eerder behaalde resultaten krijgen de leerlingen op De Westhoek aan het einde van groep 7 een voorlopig schooladvies voor het voortgezet onderwijs. Dit advies is bedoeld om u een indruk te geven van hoe uw kind het doet op school en aan welk vervolgonderwijs u voor uw kind kunt denken. Dit advies wordt gevormd door de leerkrachten van groep 7 en 8, de internbegeleider van de bovenbouw en de directie. Vervolgens wordt in groep 8 rond november een tweede voorlopig schooladvies gegeven. In maart zal het definitieve advies voor het vervolgniveau op het voortgezet onderwijs worden gegeven. Ook dit gebeurt op basis van de werkhouding, inzet en behaalde resultaten van uw kind (inclusief de doorstroomtoets). Wij adviseren kansrijk. Met alle bovengenoemde informatie wordt een inschatting gemaakt welke richting voor uw kind het meest geschikt is.    
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij willen onze leerlingen helpen in de ontwikkeling tot volwassenen die: 

- goed met anderen kunnen samenwerken,
- op een zelfstandige manier hun weg in de samenleving kunnen vinden,
- kunnen omgaan met hun eigen emoties én de emoties van anderen, 
- op een eerlijke manier en met een gezonde kritische houding ten opzichte van zichzelf en anderen in het leven kunnen staan en ervan kunnen genieten. 

Dit doen wij door een vriendelijk en veilig klimaat te scheppen met orde, rust en structuur. Hierin gaan we op een prettige manier met elkaar om en nemen we iedereen serieus.  

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Respect
  • Plezier - samen
  • Veiligheid - vertrouwen

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven