RK Basisschool De Westhoek

Nieuwe Bouwlingstraat 33 4901 KJ Oosterhout

Schoolfoto van RK Basisschool De Westhoek

Resultaten eindtoets Toelichting

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

Methode afhankelijke toetsen.

De leerstof is verdeeld in blokken, thema's of hoofdstukken. Bij de meeste vakken is na het afsluiten van een onderdeel een toets. De resultaten leveren informatie voor reteaching, herhaling of verrijking.

De beoordelingen worden bewaard voor weergave op het rapport.

Methode onafhankelijke toetsen.

Twee keer per jaar worden deze toetsen afgenomen voor: Rekenen, Spelling, Begrijpend Lezen en Technisch lezen. De toetsen geven de mogelijkheid om te kijken hoever de leerlingen zijn in hun cognitieve ontwikkeling ten opzichte van alle leeftijdsgenoten. De toetsen zijn van Cito en hebben een gestandaardiseerde normering. De leerkrachten kijken de toetsen na en nemen de resultaten op in het Leerlingvolgsysteem (LVS).

Wat levert de registratie op?

De registratiegegevens worden gebruikt om de tussentijdse resultaten van ons onderwijs op leerling-, groeps- en schoolniveau te meten. Na bestudering en interpretatie van de gegevens wordt actie ondernomen. Dit kan verschillen van het opstellen van een OPP voor een individuele leerling tot het nader analyseren van een leerlijn in de school.

Een belangrijk element in dit proces van kwaliteitsbewaking is het opstellen van trendanalyses om goed in te kunnen spelen op de ontwikkelingen.

We volgen de leerlingen ook nog als ze K.B.S De Westhoek hebben verlaten en kunnen zo de kwaliteit van onze adviezen richting het Voortgezet Onderwijs meten. We ontvangen resultaten van de eerste twee schooljaren in het Voortgezet Onderwijs. Deze gegevens van oud-leerlingen worden bekeken door de leerkracht van groep 8, de intern begeleider en de directie. Als er aanleiding voor is wordt meer onderzoek naar de resultaten van deze leerlingen gedaan.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Terug naar boven