RK Basisschool De Westhoek

Nieuwe Bouwlingstraat 33 4901 KJ Oosterhout

Schoolfoto van RK Basisschool De Westhoek

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van een leerkracht, door ziekte of andere omstandigheden, wordt altijd onmiddellijk een invalkracht aangevraagd of waar nodig  intern een oplossing gezocht. Om de rust en de regelmaat zoveel mogelijk te waarborgen, streven wij ernaar de vervanging van de leerkracht bij zowel kort- als langdurige afwezigheid, zoveel mogelijk door één persoon te laten invullen.

Stichting Delta-onderwijs is aangesloten "Leswerk", de invalpool voor leerkrachten. Dit bureau regelt de vervanging voor onze school en zij wijzen de vervanger toe. Als dit niet lukt proberen wij dat op te lossen door interne verschuivingen van leerkrachten. Het kan dus voorkomen dat in korte tijd meerdere personen voor een groep staan. Wij beseffen dat dit niet bijdraagt aan de eerder genoemde verlangde rust en regelmaat, maar zijn soms genoodzaakt deze keuze te maken.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Taalontwikkeling

Voor de 4-6jarigen maken we gebruik van verschillende bronnenboeken, zoals: “Taalactivering, Beginnende geletterdheid” en de methode “Schatkist”

Rekenen

In de groepen 1 en 2 maken we hiervoor gebruik van de methode “Schatkist” en het bronnenboek “Idee”.

Wereldoriëntatie

Uitgangspunt van deze vakken is de belevingswereld van de kinderen. In de groepen 1 en 2 wordt uitgegaan van wereld oriënterende thema’s. Hiervoor gebruiken we de methode “Schatkist”.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De overheid heeft voor het basisonderwijs kerndoelen geformuleerd om er zorg voor te dragen, dat er eenheid komt in wat kinderen kennen en kunnen, wanneer zij de basisschool verlaten. Veel vakken staan niet op zichzelf, we proberen onze leerlingen de onderlinge verbanden zoveel mogelijk duidelijk te maken. Ons onderwijs is niet bedoeld om alleen feitenkennis bij te brengen, wij willen ook de sociale, culturele en lichamelijke mogelijkheden van uw kinderen aanspreken en verder ontwikkelen.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

(HOOG)BEGAAFDHEIDSONDERWIJS

Onze school richt zich met dit onderwijs op leerlingen die behoefte hebben aan een aangepast leerstofaanbod, omdat het reguliere leerstofaanbod hen te weinig uitdaging biedt. Op De Westhoek geldt dit voor gemiddeld 10 % van de leerlingen, hieronder aangeduid als plusleerlingen.

Leerlingen komen in aanmerking voor compacting en verrijking, wanneer zij 2 achtereenvolgende I(+)-scores op de CITO rekenen, spelling en/of begrijpend lezen behaald hebben.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De volgende ontwikkelingen zijn gaande op de Westhoek:

  • Vernieuwing van beleid (hoog)begaafdheid.
  • Scholing executieve functies.
  • Scholing Rots & Water.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Als u uw kind naar een voorschool wilt laten gaan, ligt het het meest voor de hand om voor de voorschool te kiezen die hoort bij de basisschool waar u uw kind ook naar school wilt laten gaan. Zo leren kinderen namelijk al vroeg de kinderen, de leerkrachten en de school kennen, waarmee ze ook te maken krijgen als ze vier jaar oud zijn geworden.

U kunt uw kind aanmelden voor onze voorschool bij de directie van de basisschool. Zodra uw kind in één van onze voorschoolgroepen geplaatst wordt, dan ontvangt u van ons een boekje met alle benodigde informatie. Als u vragen heeft over de inhoud, dan kunt u altijd bij de leidsters of bij de directie terecht.

Terug naar boven